21.5.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 428/2010

ze dne 20. května 2010,

kterým se provádí článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o rozšířené inspekce lodí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Při provádění rozšířené inspekce lodě by se měl inspektor státní přístavní inspekce řídit seznamem zvláštních položek, které se mají prověřit, s výhradou jejich praktické proveditelnosti nebo jakýchkoli omezení týkajících se bezpečnosti osob, lodě nebo přístavu.

(2)

Pokud jde o identifikaci zvláštních položek, které mají být prověřeny v průběhu rozšířené inspekce pro jakoukoli rizikovou oblast uvedenou v příloze VII směrnice 2009/16/ES, je nutné vycházet z odborných znalostí v rámci Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci.

(3)

Inspektoři státní přístavní inspekce by měli použít svůj odborný úsudek s cílem stanovit použitelnost a vhodnou hloubku šetření každé zvláštní položky.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam zvláštních položek, které mají být prověřeny v rozšířené inspekci

Rozšířená inspekce ve smyslu článku 14 směrnice 2009/16/ES zahrnuje v případě potřeby nejméně prověření zvláštních položek uvedených v příloze tohoto nařízení.

Pokud nejsou uvedeny žádné zvláštní oblasti pro konkrétní typ lodě, jak je vymezeno ve směrnici 2009/16/ES, inspektor použije svůj odborný úsudek při rozhodnutí, u kterých položek a v jakém rozsahu je nezbytné provést inspekci, aby se zkontroloval celkový stav v těchto oblastech.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem ode dne vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57.


PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ POLOŽKY, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVĚŘENY BĚHEM ROZŠÍŘENÉ INSPEKCE

(podle čl. 14 odst. 4 směrnice 2009/16/ES)

A.   Všechny typy lodí

a)   Stav konstrukce

stav trupu a paluby

b)   Vodotěsnost/odolnost vůči povětrnostním vlivům

vodotěsné dveře/dveře schopné vzdorovat počasí

ventilátory, vzduchové trubky a šachty

otvory

c)   Nouzové systémy

simulované vypnutí/spuštění nouzového generátoru

nouzové osvětlení

zkouška uspořádání podpalubních čerpadel

zkouška uzavíracích zařízení/vodotěsných dveří

zkouška řídícího zařízení, včetně nouzového řídícího zařízení

d)   Rádiová komunikace

zkouška záložního zdroje energie

zkouška hlavních zařízení, včetně zařízení pro příjem informací o námořní bezpečnosti

zkouška přenosných přístrojů systému Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) pro vlny velmi vysoké frekvence (VHF)

e)   Požární bezpečnost

protipožární cvičení včetně prokázání schopnosti používat hasičskou výstroj a protipožární vybavení a prostředky

zkouška nouzového požárního čerpadla (se 2 hadicemi)

zkouška dálkově ovládaného nouzového zastavení ventilace a souvisejících protipožárních přepážek

zkouška dálkově ovládaného nouzového zastavení palivových čerpadel

zkouška dálkově ovládaných rychle se uzavírajících ventilů

protipožární dveře

pevná zařízení k likvidaci požárů a související poplašná zařízení

f)   Poplašná zařízení

zkouška požárních hlásičů

g)   Životní a pracovní podmínky

stav vyvazovacího zařízení, včetně základů strojního zařízení

h)   Záchranné prostředky

spouštěcí zařízení pro záchranné čluny (existuje-li důkaz, že se nepoužívá, čluny, které mají být spuštěny na vodu)

i)   Prevence znečištění

zkouška zařízení pro filtrování ropných látek

B.   Lodě přepravující volně ložený náklad/OBO (přepravují-li pevný volně ložený náklad)

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce lodí přepravujících volně ložený náklad považovat tyto položky:

a)   Dokumentace

Ověření, že na palubě jsou následující dokumenty, které jsou úplné a schválené státem vlajky nebo uznanou organizací:

program rozšířených inspekcí (ESP), včetně:

i)

zpráv o konstrukční prohlídce

ii)

zpráv o měření tloušťky materiálu

iii)

zpráv o hodnocení stavu

kontroly, zda přepravovaný náklad má osvědčení o shodě pro přepravu nebezpečných věcí

schválení nakládacích zařízení

b)   Stav konstrukce

stav přepážek a silů

zátěžové nádrže

Alespoň jedna zátěžová nádrž v nákladním prostoru, která má být prozkoumána ze vstupního otvoru z nákladní nádrže nebo z paluby, či v případě, že inspektor zjistí jasné důvody pro další inspekci založené na pozorování a zprávách ESP, má být prozkoumána zevnitř.

C.   Plynové tankery, chemické tankery

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce plynových a chemických tankerů považovat tyto položky:

a)   Dokumentace

kontrola, zda přepravovaný produkt je uveden v příslušném osvědčení o způsobilosti

b)   Manipulace s nákladem

sledování nákladních nádrží a bezpečnostních zařízení ke kontrole teploty, tlaku a expanzního prostoru

zařízení na analyzování kyslíku a indikátory výbušnosti, včetně jejich kalibrace. Dostupnost chemické detekční techniky (měchy) s příslušným počtem vhodných plynových detekčních trubiček pro přepravovaný náklad

zkouška palubních sprch

c)   Požární bezpečnost

zkouška pevných zařízení k likvidaci požárů na palubě (jestliže to vyžadují přepravované produkty)

d)   Životní a pracovní podmínky

ochranné soupravy pro únik z kabin poskytující ochranu dýchání a zraku, jestliže to vyžadují produkty uvedené v příslušném osvědčení o způsobilosti

D.   Lodě pro přepravu kusového nákladu, kontejnerové lodě, lodě pro přepravu chlazeného nákladu, výrobní plavidla, lodě pro přepravu těžkého nákladu, servisní offshorové lodě, lodě pro zvláštní účely, modu, Floating Production, Storage and Offloading (fpso), jiné typy lodí

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce typů lodí uvedených v nadpisu tohoto oddílu považovat tyto položky:

a)   Vodotěsnost/odolnost vůči povětrnostním vlivům

stav lodních poklopů

přístup k nákladním prostorám/nádržím

b)   Manipulace s nákladem

nakládací zařízení

systémy upevnění

E.   Ropné tankery/OBO (jsou-li certifikovány jako ropné tankery)

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce ropných tankerů považovat tyto položky:

a)   Dokumentace

Ověření, že na palubě jsou následující dokumenty, které jsou úplné a schválené státem vlajky nebo uznanou organizací:

program rozšířených inspekcí (ESP), včetně:

i)

zpráv o konstrukčních prohlídkách

ii)

zpráv o měření tloušťky materiálu

iii)

zpráv o hodnocení stavu

osvědčení pro palubní pěnový systém

b)   Stav konstrukce

zátěžové nádrže

Alespoň jedna zátěžová nádrž v nákladním prostoru, která má být prozkoumána nejprve ze vstupního otvoru z nákladní nádrže nebo z paluby, či v případě, že inspektor zjistí jasné důvody pro další inspekci založené na pozorování a zprávách ESP, má být prozkoumána zevnitř.

c)   Požární bezpečnost

pevný palubní pěnový systém

kontrola tlaku inertních plynů a obsahu kyslíku v nich

F.   Vysokorychlostní osobní plavidla, osobní lodě, osobní lodě typu ro-ro

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce osobních lodí považovat tyto položky:

Považuje-li se to za vhodné, části inspekce lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel podle směrnice Rady 1999/35/ES (1) mohou se souhlasem velitele nebo provozovatele pokračovat během plavby lodě do přístavů nebo z přístavů členských států, aby se prokázalo, že loď nebo plavidlo nadále splňuje veškeré nezbytné požadavky pro bezpečný provoz. Inspektoři státní přístavní inspekce nesmí bránit provozu lodě nebo vyvolávat situace, které by podle úsudku velitele mohly ohrozit bezpečnost cestujících, posádky nebo lodě.

a)   Dokumentace

Dokumentovaný doklad o:

výcviku v řízení velkého množství lidí

výcviku týkajícím se seznamování s postupy

bezpečnostním školení pro pracovníky poskytující přímou bezpečnostní pomoc cestujícím v prostorách pro cestující, a zejména starším a invalidním osobám v nouzi

výcviku v krizovém řízení a lidském chování

b)   Vodotěsnost/odolnost vůči povětrnostním vlivům

dveře na zádi a na přídi, připadá-li v úvahu

zkouška dálkového a místního ovládání vodotěsných dveří v přepážce

c)   Nouzové systémy

obeznámení posádky s plánem kontroly poškození

d)   Manipulace s nákladem

systémy upevnění, připadá-li v úvahu

e)   Požární bezpečnost

zkouška dálkového a místního ovládání uzavírání požárních sprch

f)   Poplašná zařízení

zkouška místního rozhlasu

zkouška systému zjišťování požárů a požárních hlásičů

g)   Záchranné prostředky

cvičení k opuštění lodě (včetně spuštění záchranných člunů na vodu)

G.   Nákladní lodě typu ro-ro

Vedle položek uvedených v oddíle A je nutné za součást rozšířené inspekce nákladních lodí typu ro-ro považovat tyto položky:

a)   Vodotěsnost/odolnost vůči povětrnostním vlivům

dveře na přídi a na zádi

b)   Manipulace s nákladem

systémy upevnění


(1)  Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 1.