ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 10ης Ιουλίου 1975 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Ερμηνεία των άρθρων 69 και 71 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (EE ειδ. έκδ. 05/001, σ. 73).

Διατακτικό της αποφάσεως:

Το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 έχει ως μοναδικό στόχο να εξασφαλίσει στο διακινούμενο εργαζόμενο την περιορισμένη και υπό προϋποθέσεις διατήρηση των παροχών ανεργίας του αρμοδίου κράτους, ακόμη και αν μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος, και, επομένως, αυτό το άλλο κράτος μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί τη μόνη μη τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο αυτό για να αρνηθεί στον εργαζόμενο τις παροχές τις οποίες δικαιούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους αυτού.

Πρόταση του γενικού εισαγγελέα:

Ταυτίζεται, κατά βάση, με το διατακτικό.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.