21.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 117/7


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut

2012/C 117/06

1.   I enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) tillkännager kommissionen att om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen.

2.   Förfarande

Unionstillverkarna kan lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionstillverkarna att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnats i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan kan unionstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (enhet H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgien (2) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009.

Produkt

Ursprungs- eller exportländer

Åtgärder

Hänvisning

Datum då åtgärden upphör att gälla (3)

Polyetentereftalatfilm (PET-film)

Indien, Brasilien och Israel

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 1292/2007 (EUT L 288, 6.11.2007, s. 1)

7.11.2012


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  Åtgärden upphör att gälla vid midnatt den dag som anges i den här kolumnen.