21.4.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 117/7


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

2012/C 117/06

1.   Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2), w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.

Produkt

Państwo pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia (3)

Folia z politereftalanu etylenu (PET)

Indie, Brazylia i Izrael

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1292/2007 (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 1)

7.11.2012


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Środek wygasa o północy dnia podanego w niniejszej kolumnie.