21.4.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 117/7


Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

2012/C 117/06

1.   Saskaņā ar 11. panta 2. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), Komisija paziņo, ka turpmāk minēto antidempinga pasākumu termiņš beigsies tabulā norādītajā dienā, ja vien netiks sākta to pārskatīšana saskaņā ar šādu procedūru.

2.   Procedūra

Savienības ražotāji var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu. Tajā jābūt pietiekamiem pierādījumiem par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties.

Ja Komisija nolems pārskatīt attiecīgos pasākumus, tad importētājiem, eksportētājiem, eksportētājas valsts pārstāvjiem un Savienības ražotājiem tiks dota iespēja izvērst, atspēkot un komentēt pārskatīšanas pieprasījumā izklāstītos jautājumus.

3.   Termiņš

Savienības ražotāji, pamatojoties uz iepriekš minēto, jebkurā laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu, kas Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049, Brussels, Belgium  (2) – jāsaņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tabulā norādītās dienas.

4.   Šo paziņojumu publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu.

Ražojums

Izcelsmes vai eksportētāja(-s) valsts(-is)

Pasākumi

Atsauce

Piemērošanas termiņš (3)

Polietilēntereftalāta (PET) plēve

Indija, Brazīlija un Izraēla

Antidempinga maksājums

Padomes Regula (EK) Nr. 1292/2007 (OV L 288, 6.11.2007., 1. lpp.)

7.11.2012.


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Fakss +32 22956505.

(3)  Pasākuma piemērošanas termiņš beidzas šajā ailē minētās dienas pusnaktī.