21.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 117/7


Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

2012/C 117/06

1.   Както е предвидено в член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. (1) за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, Комисията уведомява, че освен ако не бъде започнато преразглеждане в съответствие с изложената по-нататък процедура, срокът на действие на долупосочените антидъмпингови мерки ще изтече на датата, посочена в таблицата по-долу.

2.   Процедура

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане. Искането трябва да съдържа достатъчно доказателства за това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повторно извършване на дъмпинг и нанасяне на вреда.

Ако Комисията вземе решение да преразгледа съответните мерки, на вносителите, износителите, представителите на държавата на износ и на производителите от Съюза ще бъде предоставена възможност да изпратят допълнителна информация, да опровергаят или да изразят становище по въпросите, изложени в искането за преразглеждане.

3.   Срок

Производителите от Съюза могат да подадат писмено искане за преразглеждане на горното основание, което трябва да бъде получено от Европейската комисия, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium (2) след публикуването на настоящото известие, но не по-късно от три месеца преди датата, посочена в таблицата по-долу.

4.   Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

Продукт

Държава(и) на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Фолио от полиетилен терефталат (PET)

Индия, Бразилия и Израел

Антидъмпингово мито

Регламент (ЕО) № 1292/2007 на Съвета (ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 1)

7.11.2012 г.


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Факс +32 22956505.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.