22.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 108/4


Izpildvaldes lēmums, ar ko pieņem iekšējos noteikumus par informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu datu aizsardzības tiesību ierobežošanu, ko piemēro FRA saistībā ar administratīvām izmeklēšanām, pirmsdisciplinārām, disciplinārām un atstādināšanas procedūrām

(2019/C 108/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRAS IZPILDVALDE,

ņemot vērā:

Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (1) (FRA), un jo īpaši tās 13. pantu,

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (2),

tā kā:

(1)

FRA veic administratīvas izmeklēšanas, kā arī pirmsdisciplināras, disciplināras un atstādināšanas procedūras, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 86. pantu, un tā kā saskaņā ar minēto noteikumu IX pielikumu, kā arī izpildvaldes Lēmumu Nr. 2013/01 disciplināras procedūras var ietvert izmeklēšanu, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 17. pantu veic FRA Disciplinārlietu kolēģija.

(2)

Iekšējie noteikumi par informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu datu aizsardzības tiesību ierobežošanu, ko piemēro FRA saistībā ar administratīvām izmeklēšanām, pirmsdisciplinārām, disciplinārām un atstādināšanas procedūrām, ir jāpieņem nekavējoties saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 8. punktu.

(3)

Eiropas Komisija ir pieņēmusi Lēmumu (ES) 2019/165 (3).

(4)

FRA ir jāievēro piemērojamie tiesību akti par datu aizsardzību.

(5)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sniedza atzinumu 2019. gada 28. februārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (ES) 2019/165 analoģiski piemēro Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai.

2. pants

Lēmumu (ES) 2019/165 mutatis mutandis piemēro Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrai ar šādām izmaiņām:

1)

vārdus “Komisija” un “Eiropas Komisija” aizstāj ar vārdiem “Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)”;

2)

lēmuma 1. apsvērumā neņem vērā tekstu “Šos uzdevumus (..) (“IDOC”)”;

3)

tekstu “Komisijas Lēmums C(2004) 1588, ar ko paredz vispārīgus īstenošanas noteikumus par administratīvo izmeklēšanu un disciplināro procedūru veikšanu” aizstāj ar tekstu “Izpildvaldes Lēmums Nr. 2013/01 par administratīvo izmeklēšanu un disciplināro procedūru veikšanu”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Vīnē, 2019. gada 19. martā

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vārdā –

izpildvaldes priekšsēdētāja

Sirpa RAUTIO


(1)  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(3)  Eiropas Komisijas 2019. gada 1. februāra Lēmums (ES) 2019/165, ar ko pieņem iekšējos noteikumus par informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību ierobežošanu, ko piemēro Komisija saistībā ar administratīvām izmeklēšanām, pirmsdisciplinārām, disciplinārām un atstādināšanas procedūrām (OV L 32, 4.2.2019., 9. lpp.).