25.1.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 20/4


Meddelande till de personer och enheter som omfattas av artiklarna 19.1 b och 20.1 b i rådets beslut 2010/413/Gusp (bilaga II) och artikel 16.2 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 (bilaga VIII)

2012/C 20/02

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer och enheter som förtecknas i bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010, ändrat genom rådets beslut 2012/35/Gusp av den 23 januari 2012 (1) och i bilaga VIII till rådets förordning (EU) nr 961/2010, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 54/2012 av den 23 januari 2012 (2).

Europeiska unionens råd har beslutat att ytterligare personer och enheter ska föras in i förteckningarna över personer och enheter som omfattas av artiklarna 19.1 b och 20.1 b i rådets beslut 2010/413/Gusp och artikel 16.2 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att göra en ansökan hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges på webbplatserna i bilaga V till förordningen för att få tillåtelse att använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artiklarna 17, 18 och 19 i förordningen).

De berörda personerna och enheterna får till rådet inkomma med en ansökan, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på den ovannämnda förteckningen, till följande adress:

Europeiska unionens råd

Generalsekretariatet

GD K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artiklarna 275 andra stycket och 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  EUT L 19, 24.1.2012, s. 1.