25.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 20/4


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP (príloha II) a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 (príloha VIII)

2012/C 20/02

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 2012/35/SZBP z 23. januára 2012 (1) a v prílohe VIII k nariadeniu Rady (EÚ) č. 961/2010 zmenenému a doplnenému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 54/2012 z 23. januára 2012 (2) sa upozorňujú na túto skutočnosť.

Po preskúmaní zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP a článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, Rada Európskej únie rozhodla, že na osoby a subjekty, ktoré sa uvádzajú v uvedených prílohách, by sa mali naďalej vzťahovať reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí a nariadení Rady. Rada Európskej únie ďalej rozhodla, že do uvedených príloh by sa mali doplniť ďalšie osoby a subjekty. Dôvody zaradenia týchto osôb a subjektov sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať na príslušné orgány daného členského štátu, ktoré sú uvedené webových stránkach v prílohe V k uvedenému nariadeniu, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri články 17, 18 a 19 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu podať Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 24.1.2012, s. 1.