25.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 20/4


Aviz în atenția persoanelor și entităților cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC (anexa II) și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului (anexa VIII)

2012/C 20/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Următoarele informații sunt aduse la cunoștința persoanelor și entităților care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010, astfel cum a fost modificată de Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 (1), și în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 54/2012 al Consiliului din 23 ianuarie 2012 (2).

Consiliul Uniunii Europene a stabilit că persoanele și entitățile suplimentare ar trebui incluse în listele de persoane și entități cărora li se aplică prevederile de la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și de la articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului.

Se atrage atenția persoanelor și entităților în cauză asupra posibilității de a depune o cerere adresată autorităților competente din statele membre în cauză, conform indicațiilor de pe site-urile web care figurează în anexa V la regulament, pentru a obține autorizația de a utiliza fonduri înghețate pentru nevoi de bază sau plăți specifice (în conformitate cu articolele 17, 18 și 19 din regulament).

Persoanele și entitățile vizate pot înainta o cerere Consiliului, împreună cu documentația probatoare, în scopul reanalizării deciziei de a le include pe lista menționată anterior, la adresa de mai jos:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Se atrage, de asemenea, atenția asupra posibilității fiecărei persoane și entități vizate de a contesta decizia Consiliului în fața Tribunalului Uniunii Europene, în condițiile prevăzute la articolul 275 al doilea paragraf și la articolul 263 al patrulea și al șaselea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


(1)  JO L 19, 24.1.2012, p. 22.

(2)  JO L 19, 24.1.2012, p. 1.