25.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 20/4


Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB (załącznik II) oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 (załącznik VIII)

2012/C 20/02

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższa informacja skierowana jest do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. zmienionej decyzją Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. (1) oraz w załączniku VIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 wprowadzonego w życie rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. (2).

Rada Unii Europejskiej zdecydowała, że należy dodać kolejne osoby i podmioty do wykazu osób i podmiotów, wobec których mają zastosowanie art. 19 ust. 1 lit. b) i art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB oraz art. 16 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.

Zwraca się uwagę osób i podmiotów, których to dotyczy, że mają możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku V do wspomnianego rozporządzenia, po to by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 17, 18 i 19 rozporządzenia).

Osoby i podmioty, których to dotyczy, mogą złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o wpisaniu ich do wyżej wymienionego wykazu; wnioski takie należy przesyłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę osób i podmiotów, których to dotyczy, że mają możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 19 z 24.1.2012, s. 22.

(2)  Dz.U. L 19 z 24.1.2012, s. 1.