25.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 20/4


Kennisgeving aan de personen en entiteiten waarop artikel 19, lid 1, onder b) en artikel 20, lid 1, onder b), van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad (bijlage II) en artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad (bijlage VIII) van toepassing zijn

2012/C 20/02

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die voorkomen in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010, zoals gewijzigd bij Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 (1), alsook in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 54/2012 van de Raad van 23 januari 2012 (2).

De Raad van de Europese Unie heeft besloten personen en entiteiten toe te voegen aan de lijst van personen en entiteiten waarop artikel 19, lid 1, onder b) en artikel 20, lid 1, onder b) van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad en artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran van toepassing zijn.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij een verzoek tot de op de websites in bijlage V bij de verordening vermelde bevoegde instanties van de lidstaat of lidstaten kunnen richten om een machtiging te verkrijgen bevroren tegoeden te gebruiken voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie de artikelen 17, 18 en 19 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen bij de Raad een gemotiveerd verzoek indienen, tot heroverweging van het besluit hen op bovenbedoelde lijst op te nemen; het verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

DG K Eenheid Coördinatie

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

Tevens wordt erop geattendeerd dat elke betrokken persoon of entiteit tegen het besluit van de Raad beroep kan instellen voor het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 275, tweede alinea, en in artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)  PB L 19 van 24.1.2012, blz. 22.

(2)  PB L 19 van 24.1.2012, blz. 1.