25.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 20/4


Paziņojums to personu un vienību ievērībai, uz kurām attiecas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 20. panta 1. punkta b) apakšpunkts Padomes Lēmumā 2010/413/KĀDP (II pielikums), kā arī 16. panta 2. punkts Padomes Regulā (ES) Nr. 961/2010 (VIII pielikums)

2012/C 20/02

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Personām un vienībām, kas uzskaitītas II pielikumā Padomes Lēmumā 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ko groza ar Padomes 2012. gada 23. janvāra Lēmumu 2012/35/KĀDP (1), un VIII pielikumā Padomes Regulā (ES) Nr. 961/2010, ko īsteno ar Padomes 2012. gada 23. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 54/2012 (2), dara zināmu turpmāk izklāstīto informāciju.

Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi lēmumu, ka Padomes Lēmuma 2010/413/KĀDP 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kā arī Padomes Regulas (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu, 16. panta 2. punktā minētajos sarakstos būtu jāiekļauj papildu personas un vienības.

Attiecīgo personu un vienību uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām iestādēm, kā norādīts regulas V pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. minētās regulas 17., 18. un 19. pantu).

Attiecīgās personas un vienības var iesniegt Padomei lūgumu – līdz ar apliecinošiem dokumentiem – pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, lūgumu nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Uzmanība tiek vērsta arī uz to, ka ikvienai attiecīgai personai un vienībai ir iespēja Padomes lēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otro daļu un 263. panta ceturto un sesto daļu.


(1)  OV L 19, 24.1.2012., 22. lpp.

(2)  OV L 19, 24.1.2012., 1. lpp.