25.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 20/4


Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomi Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 19 straipsnio 1 dalies b punktas ir 20 straipsnio 1 dalies b punktas (II priedas) ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 16 straipsnio 2 dalis (VIII priedas)

2012/C 20/02

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, nurodytiems 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP su pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimu 2012/35/BUSP, II priede (1) ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010, kuris įgyvendinamas 2012 m. sausio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 54/2012, VIII priede (2).

Europos Sąjungos Taryba nusprendė, kad į asmenų ir subjektų, kuriems taikomi Tarybos sprendimo 2010/413/BUSP 19 straipsnio 1 dalies b punktas ir 20 straipsnio 1 dalies b punktas ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 961/2010 dėl ribojamųjų priemonių Iranui 16 straipsnio 2 dalis, sąrašus reikėtų įtraukti papildomų asmenų ir subjektų.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę teikti paraiškas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms valdžios institucijoms, kaip nurodyta reglamento V priede išvardytose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (plg. reglamento 17, 18 ir 19 straipsnį).

Atitinkami asmenys ir subjektai gali toliau nurodytu adresu pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytą sąrašą:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, kad kiekvienas jų gali apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio antroje pastraipoje ir 263 straipsnio ketvirtoje ir šeštoje pastraipose nustatytų sąlygų.


(1)  OL L 19, 2012 1 24, p. 22.

(2)  OL L 19, 2012 1 24, p. 1.