25.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 20/4


Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (liite II) sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa (liite VIII)

2012/C 20/02

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille ja yhteisöille, jotka mainitaan 26 päivänä heinäkuuta 2010 hyväksytyn neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä tammikuuta 2012 hyväksytyllä neuvoston päätöksellä 2012/35/YUTP (1), liitteessä II, sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön 23 päivänä tammikuuta 2012 hyväksytyllä neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 54/2012 (2), liitteessä VIII.

Euroopan unionin neuvosto on päättänyt, että uusia henkilöitä ja yhteisöjä lisätään niiden henkilöiden ja yhteisöjen luetteloihin, joihin sovelletaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sekä neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa.

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että he/ne voivat hakea asetuksen liitteessä V mainituilla WWW-sivustoilla ilmoitetuilta jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta lupaa käyttää jäädytettyjä varoja perustarpeita tai tiettyjen maksujen suorittamista varten (ks. asetuksen 17, 18 ja 19 artikla).

Asianomaiset henkilöt ja yhteisöt voivat toimittaa neuvostolle hakemuksen siitä, että neuvosto harkitsisi uudelleen päätöstään sisällyttää heidät/ne edellä mainittuun luetteloon. Hakemuksen tueksi on liitettävä asianmukaiset asiakirjat, ja se on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Asianomaisia henkilöitä ja yhteisöjä pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että neuvoston päätökseen voi hakea muutosta Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 275 artiklan toisessa kohdassa ja 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.


(1)  EUVL L 19, 24.1.2012, s. 22.

(2)  EUVL L 19, 24.1.2012, s. 1.