25.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 20/4


Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP (bilag II) og artikel 16, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 (bilag VIII)

2012/C 20/02

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 som ændret ved Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 (1) og i bilag VIII til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 54/2012 af 23. januar 2012 (2).

Rådet for Den Europæiske Union har besluttet, at der bør opføres yderligere personer og enheder på listerne over de personer og enheder, der er omfattet af artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP og artikel 16, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

De berørte personer og enheder gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, jf. de websteder, der er anført i bilag V til forordningen, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler i forbindelse med vitale behov eller specifikke betalinger (jf. artikel 17, 18 og 19 i forordningen).

De berørte personer og enheder kan til Rådet indgive en anmodning med tilhørende dokumentation om, at afgørelsen om at opføre dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til følgende adresse:

Rådet for Den Europæiske Union

Generalsekretariatet

GD K Koordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Der gøres ligeledes opmærksom på, at hver enkelt berørt person og enhed har mulighed for at indbringe Rådets afgørelse for Den Europæiske Unions Ret på de betingelser, der er fastsat i artikel 275, stk. 2, og artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 19 af 24.1.2012, s. 22.

(2)  EUT L 19 af 24.1.2012, s. 1.