ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.010.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
15. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 29/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Skilandis (ZTŠ)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 30/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pesca di Verona (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Idrijski žlikrofi (ZTŠ)]

5

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 32/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)]

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 33/2010 z 12. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 34/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 35/2010 zo 14. januára 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

12

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

14

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

*

Európska investičná banka – Rozhodnutie Rady guvernérov z 30. marca 2009 o navýšení kapitálu Európskej investičnej banky

19

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Nelegislatívne akty

NARIADENIA

15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 29/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Skilandis (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 a podľa článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia sa žiadosť Litvy o zápis názvu „Skilandis“ uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 509/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

O ochranu uvedenú v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa nepožiadalo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 106, 8.5.2009, s. 27.


PRÍLOHA

Výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o ES určené na ľudskú spotrebu:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

LITVA

Skilandis (ZTŠ)


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 30/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pesca di Verona (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Pesca di Verona“ do registra, ktorú predložilo Taliansko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 130, 9.6.2009, s. 12.


PRÍLOHA

1. Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve

Trieda 1.6:   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Pesca di Verona (CHZO)


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/5


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 31/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Idrijski žlikrofi (ZTŠ)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 a podľa článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia sa žiadosť Slovinska o zápis názvu „Idrijski žlikrofi“ uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 509/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

Žiadosť sa takisto týkala ochrany uvedenej v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006. Názvu „Idrijski žlikrofi“ by sa táto ochrana mala udeliť, keďže neboli vznesené žiadne námietky a nebolo možné preukázať, že by sa tento názov používal na podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny zákonným a všeobecne známym spôsobom s významným hospodárskym výsledkom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Ochrana uvedená v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa uplatňuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 104, 6.5.2009, s. 11.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 509/2006

Trieda 2.4.   Cestoviny, tiež varené alebo plnené

SLOVINSKO

Idrijski žlikrofi (ZTŠ)

Používanie názvu je vyhradené.


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/7


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 32/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí a štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Českej republiky o zápis do registra označenia „Jihočeská Zlatá Niva“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Slovensko vznieslo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Táto námietka bola na základe článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. b) a c) uvedeného nariadenia uznaná za oprávnenú.

(3)

Slovensko v námietke uviedlo, že zápis uvedeného názvu by bol v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006 a ohrozil by existenciu ochranných známok zaregistrovaných na území Slovenska.

(4)

Komisia listom z 24. júna 2008 vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili dosiahnuť dohodu v súlade so svojimi vnútornými postupmi.

(5)

Keďže Slovensko a Česká republika nedospeli v stanovených lehotách k dohode, Komisia musí prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(6)

Na základe informácií poskytnutých Slovenskom Komisia nemôže konštatovať, že by bol zápis názvu „Jihočeská Zlatá Niva“ do registra v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006. Strana, ktorá námietku vzniesla, síce podala dôkazy o tom, že názov „Jihočeská Zlatá Niva“ možno uviesť do spojitosti s názvom „Niva“, nepredložila však žiadne dôkazy, do akej miery je získaná ochranná známka vďaka svojej dobrej povesti, všeobecnej známosti a dĺžke jej používania špecifická. Na základe dostupných informácií sa teda nepreukázalo, že by zápis názvu „Jihočeská Zlatá Niva“ do registra mohol zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú identitu produktu.

(7)

Nepredložil sa žiadny dôkaz, na základe ktorého by Komisia mohla dospieť k záveru, že by s prihliadnutím na spravodlivé a tradičné používanie a na skutočnú pravdepodobnosť zámeny bol zápis názvu „Jihočeská Zlatá Niva“ ako chráneného zemepisného označenia v rozpore s ustanoveniami článku 7. Podľa dôkazov predložených Komisii sa výraz „Niva“ používal v Českej a Slovenskej republike desiatky rokov ako obecný názov pre druh syra. Navyše zápis uvedeného názvu ako chráneného zemepisného označenia by nevyžadoval zrušenie ani zrušenie platnosti ochranných známok, pretože sa o ne požiadalo pred dátumom podania žiadosti o zápis Komisii, ani by nebránil ich ďalšiemu používaniu. Okrem toho podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, výhradné právo majiteľa uvedených ochranných známok ho neoprávňuje zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku a v súlade s poctivými postupmi v priemysle alebo v obchode označenie týkajúce sa zemepisného pôvodu podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (3).

(8)

Na základe uvedených skutočností sa názov „Jihočeská Zlatá Niva“ musí zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 249, 24.10.2007, s. 31.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.3.   Syry

ČESKÁ REPUBLIKA

Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 33/2010

z 12. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Pokiaľ ide o zatriedenie obuvi so zvrškom pozostávajúcim z dvoch alebo viacerých materiálov, pri uplatnení poznámky 4 písm. a) spolu s doplnkovou poznámkou 1 ku kapitole 64 kombinovanej nomenklatúry tvoriacej prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, by sa mala objasniť druhá veta doplnkovej poznámky 1 ku kapitole 64 uvedením spôsobu ako zistiť, či majú dané materiály vlastnosti zvršku.

(2)

Súdny dvor Európskej únie zaviedol vo svojom rozsudku vo veci C-165/07, Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (2), na účely uvedeného overovania „skúšku chôdzou“ (walking test). Skúška spočíva v overení, či materiály zvršku poskytujú chodidlu dostatočnú oporu na to, aby osoba, ktorá obuv nosí, mohla v nej chodiť.

(3)

V doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 64 je teda vhodné spresniť, že materiály, ktoré majú vlastnosti zvršku, musia byť dostatočnou oporou pre chodidlo tak, aby osoba, ktorá obuv nosí, mohla v nej chodiť.

(4)

Súdny dvor vo svojom rozsudku neuvádza, či sa má „skúška chôdzou“ vykonať so zapínacími remienkami alebo bez nich. Súdny dvor ponecháva na príslušnom vnútroštátnom súde, aby vykonal potrebné zistenia. Skutočnosť, že to, či zapínacie remienky zostanú na mieste alebo nie, závisí od spôsobu, akým je useň odstránená, môže viesť k rozchádzajúcim sa výkladom rozsudku.

(5)

Na dosiahnutie jednotného výkladu, pokiaľ ide o zapínacie systémy, je potrebné v doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 64 špecifikovať, že zapínacie systémy musia byť počas skúšky upevnené. Inak v prípade obuvi vyžadujúcej zapínací systém, napríklad šnurovanie, na to, aby bola funkčná, by „skúška chôdzou“ nedopadla úspešne so žiadnym materiálom, pretože vzhľadom na chýbajúci zapínací systém by osoba, ktorá obuv nosí, nikdy nemohla takúto obuv používať na chôdzu.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V doplnkovej poznámke 1 ku kapitole 64 kombinovanej nomenklatúry v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa druhá veta prvého odseku nahrádza takto:

„Po odstránení výstuh musí mať viditeľný materiál vlastnosti zvršku a nie podšívky, pričom bude pre chodidlo dostatočnou oporou tak, aby osoba, ktorá obuv nosí, mohla obuv so zachovaným pôvodným zapínacím systémom používať na chôdzu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. januára 2010

Za Komisiu v

mene predsedu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Zb. 2008, s. I-4037.


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 34/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže v súlade:

keďže v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

122,3

MA

71,6

TN

110,6

TR

84,4

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

174,9

JO

158,2

MA

76,9

TR

105,7

ZZ

128,9

0709 90 70

MA

166,7

TR

93,1

ZZ

129,9

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

53,3

IL

57,5

MA

51,7

TN

56,6

TR

53,8

ZZ

54,6

0805 20 10

MA

97,3

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

51,6

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,6

JM

115,8

MA

83,8

TR

65,5

ZZ

73,4

0805 50 10

EG

63,9

IL

88,6

MA

65,5

TR

76,4

US

87,7

ZZ

76,4

0808 10 80

CN

94,2

MK

24,7

US

110,6

ZZ

76,5

0808 20 50

CN

63,4

US

113,8

ZZ

88,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 35/2010

zo 14. januára 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2009/10 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 877/2009 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (EÚ) č. 23/2010 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 25.9.2009, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010, s. 7.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 15. januára 2010

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

44,86

0,00

1701 11 90 (1)

44,86

1,45

1701 12 10 (1)

44,86

0,00

1701 12 90 (1)

44,86

1,15

1701 91 00 (2)

50,52

2,31

1701 99 10 (2)

50,52

0,00

1701 99 90 (2)

50,52

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/14


SMERNICA RADY 2009/162/EÚ

z 22. decembra 2009,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3) by sa mala zmeniť a doplniť, aby sa do nej mohli zapracovať rôzne zmeny a doplnenia, a to hlavne technickej povahy.

(2)

Pokiaľ ide o ustanovenia o dovoze a mieste zdanenia dodávok plynu a elektriny, z doslovného znenia textu smernice 2006/112/ES vyplýva, že osobitná úprava zavedená na základe smernice Rady 2003/92/ES zo 7. októbra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny (4), sa neuplatňuje na dovoz ani dodávky plynu dopravovaného prostredníctvom plynovodov, ktoré nepatria do distribučnej sústavy, a predovšetkým sa neuplatňuje na plynovody prepravnej sústavy, prostredníctvom ktorých sa ale uskutočňujú početné cezhraničné transakcie plynovodmi. Účelom smernice 2003/92/ES však bolo zaviesť uplatňovanie osobitnej úpravy aj na tieto cezhraničné transakcie. V záujme dosiahnutia súladu medzi cieľom a znením textu je preto potrebné spresniť, že táto osobitná úprava sa uplatňuje na dovoz a dodávky plynu prostredníctvom akejkoľvek sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená.

(3)

Plyn dovážaný prostredníctvom plavidiel je z hľadiska svojich vlastností identický s plynom dovážaným prostredníctvom plynovodov a po spätnom splyňovaní je určený na dopravu prostredníctvom plynovodov. Aby sa teda zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie, malo by sa oslobodenie od dane uplatňovať na dovoz zemného plynu prostredníctvom plavidiel, keď sa tento zemný plyn privádza do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete.

(4)

Do prevádzky už boli uvedené prvé cezhraničné teplárenské a chladiarenské siete. Problematika dodávky a dovozu tepla alebo chladu je rovnaká ako problematika dodávky a dovozu plynu alebo elektriny. Podľa súčasných pravidiel sa DPH zo zemného plynu a elektriny vyrubuje na mieste, kde ich spotrebiteľ skutočne spotrebúva, čím sa zabraňuje narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Z tohto dôvodu by sa tá istá úprava, ktorá sa vzťahuje na zemný plyn a elektrinu, mala tiež vzťahovať na teplo a chlad.

(5)

Pokiaľ ide o miesto, kde sa vyrubuje DPH zo služieb, z doslovného znenia textu smernice 2006/112/ES vyplýva, že osobitná úprava zavedená na základe smernice 2003/92/ES sa uplatňuje iba na poskytovanie prístupu k distribučným sústavám zemného plynu a elektriny, a teda sa nevzťahuje na poskytovanie služieb rovnakej povahy súvisiacich s prepravnou sústavou alebo dokonca s ťažobnou sieťou. Cieľom smernice 2003/92/ES však bolo zaviesť uplatňovanie osobitnej úpravy aj na tieto služby. V záujme dosiahnutia súladu medzi cieľom a znením textu je preto potrebné spresniť, že táto osobitná úprava sa uplatňuje na všetky služby súvisiace s poskytovaním prístupu ku všetkým sústavám alebo sieťam zemného plynu a elektriny, ako aj k teplárenským a chladiarenským sieťam.

(6)

Skúsenosti získané z nedávneho zavádzania postupu platného v súčasnosti , na základe ktorých má Komisia rozhodnúť, či existuje riziko narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku uplatňovania zníženej sadzby DPH na zemný plyn, elektrinu a ústredné kúrenie, ukázali, že tento postup je zastaraný a nadbytočný. Pravidlami, ktorými sa určuje miesto zdanenia, sa zabezpečuje, aby sa DPH vyrubovala na mieste, kde spotrebiteľ skutočne spotrebúva zemný plyn, elektrinu, teplo a chlad, čím sa zabraňuje akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Je však dôležité ešte zabezpečiť, aby Komisia a ostatné členské štáty boli náležite informované, keď niektorý členský štát zavedie v tomto tak citlivom odvetví zníženú sadzbu. Z tohto dôvodu je potrebná predchádzajúca konzultácia s Výborom pre DPH.

(7)

Protokol z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev ako právny základ pre oslobodenie od dane formou odpustenia alebo vrátenia nepriamych daní, ktoré je priznané Spoločenstvám a niektorým agentúram Spoločenstva a iným orgánom Spoločenstva v súvislosti s určitými nákupmi uskutočnenými na ich úradné účely, je špecifický a mal by sa odlíšiť od právneho základu pre oslobodenie od DPH v súvislosti s určitými transakciami, z ktorých majú prospech medzinárodné organizácie vo všeobecnosti. Je preto vhodné znenie smernice 2006/112/ES viac spresniť a zahrnúť do nej osobitnú výnimku, ktorá sa môže vykonávať prostredníctvom vrátenia dane; týmto by sa okrem iného vyhlo niektorým ťažkostiam, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní oslobodenia od dane na subjekty založené Spoločenstvami, predovšetkým na niektoré spoločné podniky založené podľa článku 187 zmluvy.

(8)

Bulharsko a Rumunsko boli v súvislosti so svojím pristúpením oprávnené poskytovať oslobodenie od dane malým podnikom a naďalej oslobodzovať od dane medzinárodnú prepravu osôb. V záujme prehľadnosti a konzistentnosti by sa tieto oslobodenia od dane mali zahrnúť do znenia smernice 2006/112/ES.

(9)

Pokiaľ ide o právo na odpočet dane, uplatňuje sa základné pravidlo, že toto právo vzniká len v prípade, ak zdaniteľná osoba používa tovary a služby na účely svojej podnikateľskej činnosti.

(10)

Toto pravidlo by sa malo spresniť a sprísniť, pokiaľ ide o dodanie nehnuteľného majetku a súvisiace výdavky, s cieľom zabezpečiť, aby sa so zdaniteľnými osobami zaobchádzalo rovnakým spôsobom, keď sa nehnuteľný tovar, ktorý používajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nepoužíva výlučne na účely súvisiace s touto činnosťou.

(11)

Nehnuteľný majetok a súvisiace výdavky predstavujú vzhľadom na hodnotu a ekonomickú životnosť takéhoto majetku, ako aj skutočnosť, že zmiešané použitie tohto typu majetku je bežnou praxou, najvýznamnejšie prípady, pri ktorých je potrebné spresnenie a posilnenie tohto pravidla, ale táto potreba vzniká aj v súvislosti s hnuteľným tovarom, ktorý má trvalý charakter, aj keď v tomto prípade je to v menej významnej a menej jednotnej miere. V súlade so zásadou subsidiarity by sa členským štátom v prípade potreby mali poskytnúť prostriedky na to, aby mohli prijať rovnaké opatrenia v súvislosti s hnuteľným tovarom, ktorý je súčasťou majetku podniku.

(12)

S cieľom zabezpečiť zdaniteľným osobám spravodlivý systém odpočítania dane v kontexte nových pravidiel by sa mal ustanoviť systém úpravy v súlade s ďalšími pravidlami úpravy odpočítania dane tak, aby zohľadnil zmeny v používaní tohto dotknutého majetku na podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť.

(13)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   ‚Výrobky podliehajúce spotrebnej dani‘ sú energetické výrobky, alkohol a alkoholické nápoje a tabakové výrobky, ako sú definované platnými právnymi predpismi Spoločenstva, s výnimkou plynu dodávaného prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená.“

2.

V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty môžu považovať činnosti, ktoré sú oslobodené od dane podľa článkov 132, 135, 136 a 371, článkov 374 až 377, článku 378 ods. 2, článku 379 ods. 2 alebo článkov 380 až 390b a ktoré vykonávajú subjekty spravované verejným právom, za činnosti, ktorých sa zúčastňujú ako orgány verejnej moci.“

3.

V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Elektrina, plyn, teplo alebo chlad a podobne sa považujú za hmotný majetok.“

4.

V článku 17 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

dodanie plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo siete, ktorá je k tejto sústave pripojená, dodanie elektriny alebo dodanie tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 38 a 39;“.

5.

V hlave V kapitole 1 sa oddiel 4 nahrádza takto:

„Oddiel 4

Dodávky plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, dodávky elektriny a tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských a chladiarenských sietí

Článok 38

1.   V prípade dodávok plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodávok elektriny alebo dodávok tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí zdaniteľnému obchodníkovi sa za miesto dodania považuje miesto, kde má zdaniteľný obchodník zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, pre ktoré sa tento tovar dodáva, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

2.   Na účely odseku 1 je ‚zdaniteľný obchodník‘ taká zdaniteľná osoba, ktorej hlavnou činnosťou, čo sa týka nákupu plynu, elektriny, tepla alebo chladu, je opätovný predaj týchto komodít a ktorej vlastná spotreba týchto výrobkov je zanedbateľná.

Článok 39

V prípade dodávok plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, dodávok elektriny alebo dodávok tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí, na ktoré sa nevzťahuje článok 38, sa za miesto dodania považuje miesto, kde spotrebiteľ tovar skutočne používa a spotrebúva.

Ak spotrebiteľ v skutočnosti nespotrebuje celý alebo čiastočný objem plynu, elektriny alebo tepla alebo chladu, tento nespotrebovaný tovar sa považuje za použitý a spotrebovaný v mieste, kde má spotrebiteľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, pre ktoré sa tento tovar dodáva. Ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, tovar sa považuje za použitý a spotrebovaný v mieste, kde má spotrebiteľ trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.“

6.

V článku 59 sa písmeno h) ustanovené smernicou 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (5), nahrádza takto:

„h)

poskytovanie prístupu k sústave zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Spoločenstva, alebo k akejkoľvek sieti, ktorá je k takejto sústave pripojená, k elektrizačnej sústave alebo teplárenským alebo chladiarenským sieťam alebo preprava alebo distribúcia prostredníctvom týchto sústav alebo sietí a poskytovanie ďalších priamo súvisiacich služieb;“.

7.

V článku 80 ods. 1 písm. b) sa slová „článkov 380 až 390“ nahrádzajú slovami „článkov 380 až 390b“.

8.

Článok 102 sa nahrádza takto:

„Článok 102

Po konzultácii s Výborom pre DPH môže každý členský štát uplatniť zníženú sadzbu na dodávky zemného plynu, elektriny alebo na ústredné kúrenie.“

9.

V článku 136 písm. a) sa slová „článkov 380 až 390“ nahrádzajú slovami „článkov 380 až 390b“.

10.

Článok 143 sa mení a dopĺňa takto:

a)

za písmenom f) sa dopĺňa toto písmeno:

„fa)

dovoz tovaru Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, Európskou centrálnou bankou alebo Európskou investičnou bankou, alebo orgánmi zriadenými Spoločenstvami, na ktoré sa vzťahuje Protokol z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, v rozsahu a za podmienok vymedzených v uvedenom protokole a dohodách na jeho vykonávanie alebo v dohodách o sídle, a predovšetkým pokiaľ nespôsobuje narušenie hospodárskej súťaže;“

b)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

dovoz tovaru inými medzinárodnými organizáciami ako organizáciami uvedenými v písmene fa), ktoré sú ako také uznané orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu alebo členmi takýchto organizácií, v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;“

c)

písmeno l) sa nahrádza takto:

„l)

dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo akejkoľvek siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, alebo privádzaného z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete, ako aj dovoz elektriny alebo tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí;“.

11.

V článku 151 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

za písmenom a) sa dopĺňa toto písmeno:

„aa)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb Európskemu spoločenstvu, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, Európskej centrálnej banke alebo Európskej investičnej banke, alebo orgánom zriadeným Spoločenstvami, na ktoré sa vzťahuje Protokol z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, v rozsahu a za podmienok vymedzených v uvedenom protokole a dohodách na jeho vykonávanie alebo v dohodách o sídle, a predovšetkým pokiaľ nespôsobuje narušenie hospodárskej súťaže;“

b)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

dodanie tovaru a poskytovanie služieb iným medzinárodným organizáciám ako organizáciám uvedeným v písmene aa), ktoré sú ako také uznané orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu alebo členmi takýchto organizácií v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;“.

12.

V hlave X kapitole 1 sa vkladá tento článok:

„Článok 168a

1.   V prípade nehnuteľného majetku, ktorý je súčasťou majetku podniku zdaniteľnej osoby a používa sa ako na účely podnikateľskej činnosti zdaniteľnej osoby, tak aj na osobnú spotrebu tejto zdaniteľnej osoby alebo na osobnú spotrebu jej zamestnancov, alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania, je DPH z výdavkov súvisiacich s týmto majetkom odpočítateľná v súlade so zásadami uvedenými v článkoch 167, 168, 169 a 173 len do tej miery, v akej sa tento majetok používa na účely podnikateľskej činnosti zdaniteľnej osoby.

Odchylne od článku 26 sa zmeny v miere používania nehnuteľného majetku uvedenej v prvom pododseku zohľadňujú v súlade so zásadami ustanovenými v článkoch 184 až 192 podľa ich uplatňovania v príslušnom členskom štáte.

2.   Členské štáty môžu uplatňovať odsek 1 aj vo vzťahu k DPH z výdavkov súvisiacich s iným tovarom, ktorý je súčasťou majetku podniku, podľa svojich kritérií.“

13.

V článku 221 ods. 2 sa slová „články 380 až 390“ nahrádzajú slovami „články 380 až 390b“.

14.

V článku 287 sa dopĺňajú tieto body:

„17.

Bulharsko: 25 600 EUR;

18.

Rumunsko: 35 000 EUR.“

15.

V hlave XIII kapitole 1 sa v oddiele 2 vkladajú tieto články:

„Článok 390a

Bulharsko môže v súlade s podmienkami, ktoré sa v tomto členskom štáte uplatňovali k dátumu jeho pristúpenia, naďalej oslobodzovať od dane medzinárodnú prepravu osôb uvedenú v prílohe X časti B bode 10, pokiaľ sa rovnaké oslobodenie od dane uplatňuje v jednom z členských štátov, ktoré boli členmi Spoločenstva k 31. decembru 2006.

Článok 390b

Rumunsko môže v súlade s podmienkami, ktoré sa v tomto členskom štáte uplatňovali k dátumu jeho pristúpenia, naďalej oslobodzovať od dane medzinárodnú prepravu osôb uvedenú v prílohe X časti B bode 10, pokiaľ sa rovnaké oslobodenie od dane uplatňuje v jednom z členských štátov, ktoré boli členmi Spoločenstva k 31. decembru 2006.“

16.

V článku 391 sa slová „v článkoch 380 až 390“ nahrádzajú slovami „v článkoch 380 až 390b“.

17.

V prílohe X sa názov nahrádza takto:

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 1. januára 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2009

Za Radu

predseda

A. CARLGREN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a stanovisko Európskeho parlamentu z 24. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 204, 9.8.2008, s. 119.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 260, 11.10.2003, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008. s. 11.


IV Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

15.1.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/19


EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

ROZHODNUTIE RADY GUVERNÉROV

z 30. marca 2009

o navýšení kapitálu Európskej investičnej banky

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY,

SO ZRETEĽOM na článok 4 ods. 3 a článok 5 ods. 2 štatútu,

KEĎŽE úloha banky je stanovená v článku 267 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

KEĎŽE podľa článku 4 ods. 1 druhého pododseku štatútu banky je ako zúčtovacia jednotka definované euro,

KEĎŽE nedávny vývoj činnosti banky a predpokladaný vývoj úverovej činnosti, najmä s cieľom reagovať na výzvy Európskej rady a rady Ecofin, si vyžaduje čoraz väčšiu podporu EIB pre celú škálu aktivít, predovšetkým vo svetle súčasných vyhliadok na hospodársku situáciu v EÚ počas nasledujúcich rokov,

KEĎŽE na základe rokovaní správnej rady o kapitálových požiadavkách banky na zasadnutí dňa 16. decembra 2008 sa má upísaný kapitál banky zvýšiť na 232 392 989 000 EUR, splatený podiel má predstavovať 5 percent a má byť financovaný v plnej miere bankou z jej dodatočných rezerv a rezervný fond sa má postupne doplniť až na 10 percent upísaného kapitálu podľa požiadaviek štatútu,

JEDNOMYSEĽNE ROZHODLA dňa 30. marca 2009 uplatnením písomného postupu ustanoveného v článku 5 rokovacieho poriadku banky o návrhu správnej rady v súlade s článkom 4 ods. 3 štatútu EIB, že:

1.

dodatočné rezervy banky vo výške 5 379 241 000 EUR sa budú považovať za voľné rezervy;

2.

z voľných rezerv sa prevedie suma 2 000 000 000 EUR na vyhradenú rezervu na podporu nástroja SFF a podobných záväzkov;

3.

s účinnosťou od 1. apríla 2009 sa kapitál banky navyšuje takto:

3.1.

kapitál upísaný členskými štátmi sa navyšuje alikvotne zo sumy 164 808 169 000 EUR na sumu 232 392 989 000 EUR tak, aby sa dosiahli nasledujúce objemy (EUR):

Nemecko

37 578 019 000

Francúzsko

37 578 019 000

Taliansko

37 578 019 000

Spojené kráľovstvo

37 578 019 000

Španielsko

22 546 811 500

Belgicko

10 416 365 500

Holandsko

10 416 365 500

Švédsko

6 910 226 000

Dánsko

5 274 105 000

Rakúsko

5 170 732 500

Poľsko

4 810 160 500

Fínsko

2 970 783 000

Grécko

2 825 416 500

Portugalsko

1 820 820 000

Česká republika

1 774 990 500

Maďarsko

1 679 222 000

Írsko

1 318 525 000

Rumunsko

1 217 626 000

Slovensko

604 206 500

Slovinsko

560 951 500

Bulharsko

410 217 500

Litva

351 981 000

Luxembursko

263 707 000

Cyprus

258 583 500

Lotyšsko

214 805 000

Estónsko

165 882 000

Malta

98 429 500

3.2.

z voľných rezerv sa 3 379 241 000 EUR zmení na splatený kapitál formou prevodu z dodatočných rezerv banky do jej kapitálu;

3.3.

tento kapitál sa bude považovať za súčasť upísaného a splateného kapitálu, čím sa splatený kapitál banky navýši zo sumy 8 240 408 450 EUR na sumu 11 619 649 450 EUR,

A PRETO

3.4.

článok 4 ods. 1 prvý pododsek štatútu banky sa k 1. aprílu 2009 mení a dopĺňa takto:

„Základné imanie banky je 232 392 989 000 EUR, upísané členskými štátmi takto:

Nemecko

37 578 019 000

Francúzsko

37 578 019 000

Taliansko

37 578 019 000

Spojené kráľovstvo

37 578 019 000

Španielsko

22 546 811 500

Belgicko

10 416 365 500

Holandsko

10 416 365 500

Švédsko

6 910 226 000

Dánsko

5 274 105 000

Rakúsko

5 170 732 500

Poľsko

4 810 160 500

Fínsko

2 970 783 000

Grécko

2 825 416 500

Portugalsko

1 820 820 000

Česká republika

1 774 990 500

Maďarsko

1 679 222 000

Írsko

1 318 525 000

Rumunsko

1 217 626 000

Slovensko

604 206 500

Slovinsko

560 951 500

Bulharsko

410 217 500

Litva

351 981 000

Luxembursko

263 707 000

Cyprus

258 583 500

Lotyšsko

214 805 000

Estónsko

165 882 000

Malta

98 429 500“

4.

Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za Radu guvernérov

predseda

C. STAVRAKIS

tajomník

A. QUEREJETA