3.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/1


YTTRANDE nr 3/2010

(i enlighet med artikel 322 i EUF-fördraget)

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget

2010/C 145/01

EUROPEISKA UNIONENS REVISIONSRÄTT HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 322, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (1) om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (2) (nedan kallad budgetförordningen),

med beaktande av parlamentets begäran om att revisionsrätten ska yttra sig över detta förslag, vilken togs emot den 29 mars 2010, och rådets begäran om att revisionsrätten ska yttra sig över detta förslag, vilken togs emot den 15 mars 2010.

PREAMBLE.FINAL

1.

Det förslag till Europaparlamentets och rådets förordning som revisionsrätten ska yttra sig över syftar till att uppdatera den nuvarande budgetförordningen och ta hänsyn till de förändringar som följer av Lissabonfördraget vilket trädde i kraft den 1 december 2009.

2.

Revisionsrätten anser att de flesta av de föreslagna ändringarna innebär att de ändringar på budget- och finansområdet som införs genom Lissbonfördraget införlivas på ett utmärkt sätt i budgetförordningen. Revisionsrätten är dock tveksam till en av de ändrade bestämmelserna och föreslår att en ny bestämmelse läggs till. De föreslagna ändringarna till texten finns i bilagan till detta yttrande.

Överföringar av anslag

3.

Artikel 24 i budgetförordningen måste ändras eftersom det inte längre görs någon åtskillnad mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter. Kommissionen föreslår att artikel 24 ersätts med ny text. Revisionsrätten har följande två kommentarer till detta:

4.

Punkterna 1, 3, 4 och 6 gäller specifikt kommissionen. Enligt artikel 22.2 och 22.3 i budgetförordningen gäller det förfarande som beskrivs i artikel 24 även för övriga institutioner när den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter tar upp vederbörligen bestyrkta skäl för att motsätta sig förslaget till överföring eller när förslaget gäller överföring mellan avdelningar och överskrider en angiven gräns. Det är därför nödvändigt att ersätta ”kommissionen” med ”institutionerna” i dessa fyra punkter.

5.

Kommissionen föreslår i punkt 5i att budgetmyndigheten endast ska ha tre veckor på sig att behandla förslag till överföringar som ligger inom vissa gränser (mindre än 10 % av anslagen under den budgetrubrik varifrån överföringen görs och högst 5 miljoner euro). Revisionsrätten påpekar att förslag till överföringar nu behandlas av Europaparlamentets budgetutskott som sammanträder ungefär en gång i månaden. Utan att bedöma förslagets för- och nackdelar i övrigt konstaterar revisionsrätten att det om det genomförs ger upphov till problem med tidssamordningen.

Budgetförfarandet: förlikningskommitténs funktionssätt

6.

Förlikningskommittén, som inrättades genom artikel 314.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, består av rådets medlemmar och företrädare för Europaparlamentet och har till uppgift uppnå enighet om ett gemensamt förslag till unionens årliga budget. Kommissionen ska delta i förlikningskommitténs arbete och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra. När kommissionen gör det kan den bli tvungen att ta initiativ som gäller förslag till budget för de institutioner som inte har några företrädare i kommittén. För öppenhetens skull bör slutsatserna från trepartsmötet om budgeten den 25 mars 2010 återspeglas i budgetförordningen. Därför föreslår revisionsrätten att en ny bestämmelse läggs till som skulle bli artikel 34a.

Ny artikel 34a

De institutioner som inte är företrädda i förlikningskommittén får lämna sina kommentarer om effekterna av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar skriftligen direkt till kommissionen. Kommissionen ska ta hänsyn till dessa kommentarer när den inom förlikningskommittén formulerar förslag som kan påverka förslagen till budget för de berörda institutionerna.

7.

Artikel 34a i kommissionens förslag blir artikel 34b.

Detta yttrande har antagits av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 29 april 2010.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande


(1)  KOM(2010) 71 slutlig av den 3 mars 2010.

(2)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.


BILAGA

Kommissionens förslag

Revisionsrätten rekommendation

Artikel 24

1.   Kommissionen ska lämna in sitt förslag samtidigt till budgetmyndighetens båda parter.

2.   Budgetmyndigheten ska fatta beslut om överföringar av anslag enligt de villkor som anges i punkterna 3–6, med förbehåll för undantagen i del II avdelning I.

3.   Med undantag för omständigheter som kräver särskild skyndsamhet ska rådet, med kvalificerad majoritet, och Europaparlamentet för varje överföring som förelagts dem överlägga om kommissionens förslag inom sex veckor från den dag då de två institutionerna mottog förslaget.

4.   Förslaget till anslagsöverföring ska godkännas om, inom sexveckorsperioden,

budgetmyndighetens båda parter har godkänt det,

en av parterna har godkänt det och den andra inte har vidtagit någon åtgärd,

ingendera parten har vare sig vidtagit någon åtgärd eller fattat något beslut som går emot kommissionens förslag.

5.   Den sexveckorsperiod som avses i punkt 4 kommer att förkortas till tre veckor, om ingen av budgetmyndighetens parter begär något annat, i de fall då

i)

överföringen utgör mindre än 10 % av anslagen under den budgetrubrik varifrån överföringen görs och inte överstiger 5 miljoner euro,

eller

ii)

överföringen uteslutande avser betalningsbemyndiganden och överföringen sammanlagt inte uppgår till mer än 100 miljoner euro.

6.   Om den ena av budgetmyndighetens båda parter har ändrat överföringen medan den andra godkänt den eller inte vidtagit någon åtgärd, eller om båda parter har ändrat överföringen, ska det lägre belopp som godkänts av antingen Europaparlamentet eller rådet anses ha godkänts, om inte kommissionen drar tillbaka sitt förslag.

Artikel 24

1.   Institutionerna ska lämna in sina förslag samtidigt till budgetmyndighetens båda parter.

2.   Budgetmyndigheten ska fatta beslut om överföringar av anslag enligt de villkor som anges i punkterna 3–6, med förbehåll för undantagen i del II avdelning I.

3.   Med undantag för omständigheter som kräver särskild skyndsamhet ska rådet, med kvalificerad majoritet, och Europaparlamentet för varje överföring som förelagts dem överlägga om en institutions förslag inom sex veckor från den dag då de mottog förslaget.

4.   Förslaget till anslagsöverföring ska godkännas om, inom sexveckorsperioden,

budgetmyndighetens båda parter har godkänt det,

en av parterna har godkänt det och den andra inte har vidtagit någon åtgärd,

ingendera parten har vare sig vidtagit någon åtgärd eller fattat något beslut som går emot institutionens förslag.

5.   Den sexveckorsperiod som avses i punkt 4 kommer att förkortas till tre veckor, om ingen av budgetmyndighetens parter begär något annat, i de fall då

i)

överföringen utgör mindre än 10 % av anslagen under den budgetrubrik varifrån överföringen görs och inte överstiger 5 miljoner euro,

eller

ii)

överföringen uteslutande avser betalningsbemyndiganden och överföringen sammanlagt inte uppgår till mer än 100 miljoner euro.

6.   Om den ena av budgetmyndighetens båda parter har ändrat överföringen medan den andra godkänt den eller inte vidtagit någon åtgärd, eller om båda parter har ändrat överföringen, ska det lägre belopp som godkänts av antingen Europaparlamentet eller rådet anses ha godkänts, om inte kommissionen drar tillbaka sitt förslag.

 

Artikel 34a

De institutioner som inte är företrädda i förlikningskommittén får lämna sina kommentarer om effekterna av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar skriftligen direkt till kommissionen. Kommissionen ska ta hänsyn till dessa kommentarer när den inom förlikningskommittén formulerar förslag som kan påverka förslagen till budget för de berörda institutionerna.