3.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 145/1


AVIZULNR. 3/2010

(prezentat în temeiul articolului 322 TFUE)

referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene

2010/C 145/01

CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 322, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere proiectul de regulament (1) al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”),

având în vedere solicitarea înaintată de Parlament Curții de Conturi în vederea formulării unui aviz referitor la proiectul de regulament menționat anterior și primită de aceasta la 29 martie 2010 și solicitarea înaintată de Consiliu Curții de Conturi în vederea formulării unui aviz referitor la proiectul de regulament menționat anterior și primită de aceasta la 15 martie 2010,

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ:

1.

Proiectul de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la care se solicită avizul Curții de Conturi are drept obiectiv actualizarea Regulamentului financiar existent pentru a ține seama de schimbările care decurg din Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

2.

Curtea consideră că, în cea mai mare parte, modificările propuse transpun cu fidelitate, în Regulamentul financiar, schimbările legate de aspecte bugetare și financiare introduse prin Tratatul de la Lisabona. Cu toate acestea, Curtea își exprimă preocuparea față de una dintre dispozițiile modificate și propune adăugarea unei dispoziții noi. Propunerile de modificare a textului figurează în tabelul anexat la prezentul aviz.

Transferurile de credite

3.

Este necesar să se modifice articolul 24 din Regulamentul financiar, întrucât nu se mai face distincția între cheltuieli obligatorii și cheltuieli neobligatorii. Comisia propune înlocuirea articolului 24 cu un text nou. Curtea dorește să facă două observații în acest sens.

4.

Alineatele (1), (3), (4) și (6) fac fiecare o referire precisă la Comisie. Cu toate acestea, la articolul 22 alineatele (2) și (3) din Regulamentul financiar se menționează că procedura descrisă la articolul 24 se aplică, de asemenea, celorlalte instituții, în cazul în care una dintre cele două componente ale autorității bugetare formulează motive bine întemeiate pentru a obiecta la propunerea de transfer sau în cazul în care transferul propus este de la un titlu la altul și depășește o limită specificată. Prin urmare, este necesară înlocuirea termenului „Comisie” cu cel de „instituții” în respectivele patru alineate.

5.

Comisia propune, la alineatul (5) punctul (i), să se acorde autorității bugetare doar trei săptămâni pentru analiza propunerilor de transfer care se încadrează în anumite limite (transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei bugetare din care se efectuează transferul și suma este de maximum 5 milioane de euro). Curtea atrage atenția asupra faptului că, în prezent, propunerile de transfer sunt analizate în cadrul Parlamentului European de către Comisia pentru bugete, care se reunește în general o dată pe lună. Fără a exprima un punct de vedere cu privire la temeinicia acestei propuneri, Curtea observă că punerea ei în aplicare ar genera o problemă în ceea ce privește respectarea calendarului.

Procedura bugetară: funcționarea comitetului de conciliere

6.

Comitetul de conciliere înființat prin articolul 314 alineatul (5) din TFUE reunește membri ai Consiliului și membri reprezentând Parlamentul European și are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun privind bugetul anual al Uniunii. Comisia va participa la lucrările acestui comitet și are rolul de a adopta inițiativele necesare pentru promovarea apropierii pozițiilor celor două componente ale autorității bugetare. Pentru a îndeplini acest rol, Comisia se poate vedea obligată să ia inițiative în ceea ce privește proiectele de buget ale instituțiilor care nu sunt reprezentate în comitet. Din motive de asigurare a transparenței, este recomandabil să se reflecte în Regulamentul financiar concluziile discuțiilor bugetare trilaterale care au avut loc la 25 martie 2010. Prin urmare, Curtea propune adăugarea unei dispoziții noi, care ar deveni articolul 34a.

Noul articol 34a

Instituțiile care nu sunt reprezentate în comitetul de conciliere îi pot adresa acestuia direct, în scris, observațiile pe care doresc să le formuleze cu privire la impactul poziției Consiliului sau al modificărilor propuse de Parlamentul European. Comisia ia în considerare aceste observații atunci când formulează, în cadrul comitetului de conciliere, propuneri de natură să afecteze proiectele de buget ale instituțiilor respective.

7.

Articolul 34a din propunerea Comisiei devine articolul 34b.

Prezentul aviz a fost adoptat de Curtea de Conturi la Luxemburg, în ședința sa din 29 aprilie 2010.

Pentru Curtea de Conturi

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Președinte


(1)  COM(2010) 71 final din 3 martie 2010.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXĂ

Propunerea Comisiei

Recomandarea Curții

Articolul 24

(1)   Comisia își prezintă simultan propunerea celor două componente ale autorității bugetare.

(2)   Autoritatea bugetară decide cu privire la transferurile de credite în conformitate cu alineatele (3)-(6), în afara cazului în care se prevede altfel în partea II titlul I.

(3)   Cu excepția cazurilor de urgență, Consiliul, cu majoritate calificată, și Parlamentul European iau o decizie în privința propunerii Comisiei în termen de șase săptămâni de la data la care aceste două instituții primesc propunerea pentru fiecare transfer care le este prezentat.

(4)   Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni:

ambele componente ale autorității bugetare o aprobă;

una dintre cele două componente ale autorității bugetare o aprobă, iar cealaltă se abține de la luarea unei decizii;

ambele componente ale autorității bugetare se abțin de la luarea unei decizii sau nu au luat o decizie contrară propunerii Comisiei.

(5)   Termenul de șase săptămâni prevăzut la alineatul (4) va fi redus la trei săptămâni, cu excepția cazului în care una dintre componentele autorității bugetare nu este de acord, atunci când:

(i)

transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei bugetare din care se efectuează transferul și nu este mai mare de 5 milioane EUR;

sau

(ii)

transferul vizează numai credite de plată, iar valoarea totală a transferului nu este mai mare de 100 de milioane EUR.

(6)   În cazul în care una dintre cele două componente ale autorității bugetare modifică transferul, iar cealaltă îl aprobă sau se abține de la luarea unei decizii, sau dacă cele două instituții modifică transferul, se consideră aprobată cea mai mică dintre sumele aprobate fie de Parlamentul European, fie de Consiliu, cu condiția ca propunerea să nu fie retrasă de Comisie.

Articolul 24

(1)   Instituțiile își prezintă simultan propunerile celor două componente ale autorității bugetare.

(2)   Autoritatea bugetară decide cu privire la transferurile de credite în conformitate cu alineatele (3)-(6), în afara cazului în care se prevede altfel în partea II titlul I.

(3)   Cu excepția cazurilor de urgență, Consiliul, cu majoritate calificată, și Parlamentul European iau o decizie în privința propunerii instituției în cauză în termen de șase săptămâni de la data la care acestea primesc propunerea pentru fiecare transfer care le este prezentat.

(4)   Propunerea de transfer se aprobă dacă, în termen de șase săptămâni:

ambele componente ale autorității bugetare o aprobă;

una dintre cele două componente ale autorității bugetare o aprobă, iar cealaltă se abține de la luarea unei decizii;

ambele componente ale autorității bugetare se abțin de la luarea unei decizii sau nu au luat o decizie contrară propunerii instituției în cauză.

(5)   Termenul de șase săptămâni prevăzut la alineatul (4) va fi redus la trei săptămâni, cu excepția cazului în care una dintre componentele autorității bugetare nu este de acord, atunci când:

(i)

transferul reprezintă mai puțin de 10 % din creditele aferente liniei bugetare din care se efectuează transferul și nu este mai mare de 5 milioane EUR;

sau

(ii)

transferul vizează numai credite de plată, iar valoarea totală a transferului nu este mai mare de 100 de milioane EUR.

(6)   În cazul în care una dintre cele două componente ale autorității bugetare modifică transferul, iar cealaltă îl aprobă sau se abține de la luarea unei decizii, sau dacă cele două instituții modifică transferul, se consideră aprobată cea mai mică dintre sumele aprobate fie de Parlamentul European, fie de Consiliu, cu condiția ca propunerea să nu fie retrasă de instituția în cauză.

 

Articolul 34a

Instituțiile care nu sunt reprezentate în comitetul de conciliere îi pot adresa acestuia direct, în scris, observațiile pe care doresc să le formuleze cu privire la impactul poziției Consiliului sau al modificărilor propuse de Parlamentul European. Comisia ia în considerare aceste observații atunci când formulează, în cadrul comitetului de conciliere, propuneri de natură să afecteze proiectele de buget ale instituțiilor respective.