3.6.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 145/1


OPINIANR 3/2010

(zgodnie z art. 322 TFUE)

dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

2010/C 145/01

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 322, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 160a,

uwzględniając projekt rozporządzenia (1) Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2) (zwanego dalej rozporządzeniem finansowym),

uwzględniając otrzymany w dniu 29 marca 2010 r. wniosek Parlamentu oraz otrzymany w dniu 15 marca 2010 r. wniosek Rady o opinię Trybunału w sprawie wyżej wymienionego wniosku,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:

1.

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie którego zwrócono się do Trybunału Obrachunkowego o opinię, dotyczy aktualizacji obecnego rozporządzenia finansowego, tak aby uwzględnić zmiany wynikające z traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r.

2.

Trybunał uważa, że w większości przypadków proponowane zmiany stanowią odpowiednią transpozycję zmian dotyczących kwestii budżetowych i finansowych wprowadzonych przez traktat lizboński do rozporządzenia finansowego. Jednakże Trybunał wyraża zastrzeżenia dotyczące jednego ze zmienionych przepisów i proponuje dodanie jednego nowego przepisu. Proponowane zmiany do tekstu zostały przedstawione w tabeli załączonej do niniejszej opinii.

Przesunięcie środków

3.

Konieczna jest zmiana art. 24 rozporządzenia finansowego, wynikająca z zaprzestania rozróżniania między wydatkami obowiązkowymi a nieobowiązkowymi. Komisja proponuje nowe brzmienie art. 24. W tym zakresie Trybunał ma dwie uwagi.

4.

Ust. 1, 3, 4 i 6 odnoszą się szczególnie do Komisji. Jednakże art. 22 ust. 2 i art. 22 ust. 3 rozporządzenia finansowego stanowią, że procedurę ustanowioną w art. 24 stosuje się także do innych instytucji w przypadku należycie uzasadnionych powodów przedstawionych przez jeden z organów władzy budżetowej lub w razie gdy proponowane przesunięcie z jednego tytułu do drugiego przekracza ustalony limit. W tych czterech ustępach należy zatem zastąpić słowo „Komisja” słowem „instytucje”.

5.

W ust. 5 lit. i) Komisja proponuje skrócenie do trzech tygodni okresu, jakim dysponuje władza budżetowa na rozpatrzenie wniosków w sprawie przesunięcia środków mieszczących się w określonych limitach (przesunięcie kwoty mniejszej niż 10 % środków zapisanych w pozycji, z której dokonuje się przesunięcia, i nieprzekraczającej 5 mln EUR). Trybunał zwraca uwagę, iż obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego, której spotkania są organizowane średnio w cyklu miesięcznym. Nie odnosząc się do meritum proponowanej zmiany, Trybunał zauważa, że jej realizacja może spowodować problemy z dotrzymaniem ustalonych terminów.

Procedura budżetowa: funkcjonowanie komitetu pojednawczego

6.

Komitet pojednawczy ustanowiony na podstawie art. 314 ust. 5 TFUE, w skład którego wchodzą członkowie Rady i Parlamentu Europejskiego, ma za zadanie osiągnąć porozumienie w sprawie wspólnego projektu rocznego budżetu UE. Komisja uczestniczy w pracach komitetu i podejmuje wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk obu organów władzy budżetowej. Wykonując to zadanie, Komisja może być zobligowana do podjęcia inicjatyw dotyczących projektów budżetów instytucji, które nie są reprezentowane w komitecie. Na potrzeby przejrzystości w rozporządzeniu finansowym należy uwzględnić konkluzje rozmów trójstronnych dotyczących budżetu z dnia 25 marca 2010 r. Trybunał proponuje zatem dodanie nowego przepisu w formie art. 34a.

Nowy artykuł 34a

Instytucje, które nie są reprezentowane w komitecie pojednawczym, mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące wpływu stanowiska Rady i zmian proponowanych przez Parlament Europejski bezpośrednio do komitetu, na piśmie. Komisja uwzględnia te uwagi przy formułowaniu wniosków w ramach komitetu pojednawczego, które to wnioski mogą mieć wpływ na projekty budżetów tych instytucji.

7.

Art. 34 we wniosku Komisji staje się art. 34b.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Prezes


(1)  COM(2010) 71 wersja ostateczna z dnia 3 marca 2010 r.

(2)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wniosek Komisji

Zalecenie Trybunału

Artykuł 24

1.   Komisja przedkłada swój wniosek równocześnie obydwu organom władzy budżetowej.

2.   Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z ust. 3–6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w części drugiej tytuł I.

3.   Z wyjątkiem sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek Komisji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym obie instytucje otrzymały skierowany do nich wniosek o przesunięcie środków.

4.   Wniosek o przesunięcie środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni:

zatwierdzą go oba organy władzy budżetowej,

jeden z organów zatwierdzi go, a drugi wstrzyma się od działania,

obydwa organy wstrzymają się od działania lub nie podejmą decyzji sprzecznej z wnioskiem Komisji.

5.   Okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 4, zostanie skrócony do trzech tygodni, jeżeli żaden z organów władzy budżetowej nie złoży przeciwnego wniosku, w przypadku gdy:

(i)

przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10% środków zapisanych w pozycji, z której dokonuje się przesunięcia, i nieprzekraczającej 5 mln EUR;

lub

(ii)

przesunięcie dotyczy wyłącznie środków na płatności, a łączna kwota przesunięcia nie przekracza 100 mln EUR.

6.   Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej dokona zmian w przesunięciu środków, podczas gdy drugi z organów je zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy obydwa organy dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę przyjętą przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, pod warunkiem że Komisja nie wycofa swego wniosku.

Artykuł 24

1.   Instytucje przedkładają swoje wnioski równocześnie obydwu organom władzy budżetowej.

2.   Władza budżetowa podejmuje decyzje w sprawie przesunięć środków zgodnie z ust. 3–6, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów w części drugiej tytuł I.

3.   Z wyjątkiem sytuacji pilnych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, i Parlament Europejski rozpatrują wniosek danej instytucji w ciągu sześciu tygodni, licząc od dnia, w którym otrzymały one skierowany do nich wniosek o przesunięcie środków.

4.   Wniosek o przesunięcie środków zostaje zatwierdzony, jeżeli w ciągu sześciu tygodni:

zatwierdzą go oba organy władzy budżetowej,

jeden z organów zatwierdzi go, a drugi wstrzyma się od działania,

obydwa organy wstrzymają się od działania lub nie podejmą decyzji sprzecznej z wnioskiem danej instytucji.

5.   Okres sześciu tygodni, o którym mowa w ust. 4, zostanie skrócony do trzech tygodni, jeżeli żaden z organów władzy budżetowej nie złoży przeciwnego wniosku, w przypadku gdy:

(i)

przesunięcie dotyczy kwoty mniejszej niż 10% środków zapisanych w pozycji, z której dokonuje się przesunięcia, i nieprzekraczającej 5 mln EUR;

lub

(ii)

przesunięcie dotyczy wyłącznie środków na płatności, a łączna kwota przesunięcia nie przekracza 100 mln EUR.

6.   Jeżeli jeden z organów władzy budżetowej dokona zmian w przesunięciu środków, podczas gdy drugi z organów je zatwierdzi lub wstrzyma się od działania, bądź gdy obydwa organy dokonają zmian w przesunięciu, za zatwierdzoną uznaje się kwotę przyjętą przez Parlament Europejski lub Radę w zależności od tego, która z nich jest niższa, pod warunkiem że dana instytucja nie wycofa swego wniosku.

 

Artykuł 34a

Instytucje, które nie są reprezentowane w komitecie pojednawczym, mogą zgłosić swoje uwagi dotyczące wpływu stanowiska Rady i zmian proponowanych przez Parlament Europejski bezpośrednio do komitetu, na piśmie. Komisja uwzględnia te uwagi przy formułowaniu wniosków w ramach komitetu pojednawczego, które to wnioski mogą mieć wpływ na projekty budżetów tych instytucji.