3.6.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 145/1


3/2010. sz. VÉLEMÉNY

(az EUMSz. 322. cikke szerint)

az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

2010/C 145/01

AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,

Tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletet (1) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) módosító európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetre (2),

tekintettel a Parlamentnek a Számvevőszékhez a fent említett tervezettel kapcsolatban 2010. március 29-én benyújtott véleménykérésére, valamint a Tanácsnak a Számvevőszékhez a fent említett tervezettel kapcsolatban 2010. március 15-én benyújtott véleménykérésére,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1.

Az Európai Parlament és a Tanács rendelettervezete, amelyre vonatkozóan a Számvevőszék véleményét kérték, arra irányul, hogy a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződésből eredő változások tükrében aktualizálja a jelenlegi költségvetési rendeletet.

2.

A Számvevőszék megítélése szerint a javasolt módosítások a legtöbb esetben tökéletesen átültetik a Lisszaboni Szerződés által bevezetett költségvetési és pénzügyi szempontokkal kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe. Az egyik módosított rendelkezést illetően a Számvevőszéknek azonban fenntartásai vannak; továbbá javasolja, hogy egy új rendelkezéssel egészítsék ki a rendeletet. A javasolt szövegezési módosítások a jelen vélemény mellékletében szereplő táblázatban találhatóak.

Az előirányzatok átcsoportosítása

3.

Mivel megszűnik a kötelező és a nem kötelező kiadások közötti különbségtétel, ezért módosítani kell a költségvetési rendelet 24. cikkét. A Bizottság a 24. cikk újraszövegezését javasolja. A Számvevőszék ezzel kapcsolatban két észrevételt kíván tenni.

4.

Az 1., 3., 4. és 6. bekezdés mindegyike különösen a Bizottságra vonatkozik. A költségvetési rendelet 22. cikkének (2) és (3) bekezdése azonban kimondja, hogy a 24. cikkben leírt eljárást a többi intézményre is alkalmazni kell, amennyiben a költségvetési hatóság egyik vagy másik ága megfelelően alátámasztott indokokkal ellenzi az átcsoportosításra vonatkozó javaslatot, illetve amennyiben a javaslat címek közötti átcsoportosításra vonatkozik és az meghalad egy meghatározott korlátot. Ezért az említett négy bekezdésben „Bizottság” helyett „intézmények”-et kell írni.

5.

A Bizottság azt javasolja, hogy az (5) bekezdés i) pontjában csak három hét mérlegelési időt biztosítsanak a költségvetési hatóság számára az olyan átcsoportosítási javaslatok esetében, amelyek bizonyos korlátokon belül maradnak (azon költségvetési sor előirányzatainak kevesebb mint 10 %-a, amelyből az átcsoportosítást végrehajtják, legfeljebb 5 millió EUR). A Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy jelenleg az átcsoportosítási javaslatokat az Európai Parlamenten belül a költségvetési bizottság vitatja meg, és ez nagyjából havonta tartja üléseit. A javaslat érdemeinek vitatása, illetve minősítése nélkül a Számvevőszék megjegyzi, hogy annak végrehajtása valószínűleg ütemezési problémákba fog ütközni.

A költségvetési eljárás: az egyeztetőbizottság működése

6.

Az EUMSz. 314. cikkének 5. pontja által létrehozott egyeztetőbizottság a Tanács tagjaiból és az Európai Parlament képviselőiből áll és az a feladata, hogy megállapodásra jusson az Unió éves költségvetésének közös szövegtervezetéről. A Bizottság részt fog venni az egyeztetőbizottság munkájában, és az a feladata, hogy megtegyen minden szükséges kezdeményezést a költségvetési hatóság két ága által kialakított álláspontok közelítése érdekében. E feladat ellátása során a Bizottság adott esetben feladatának tekintheti, hogy kezdeményező szerepet vállaljon olyan intézmények költségvetési tervezeteit illetően, amelyek nem képviseltetik magukat az egyeztetőbizottságban. Az átláthatóság érdekében helyénvaló, hogy a 2010. március 25-i háromoldalú költségvetési ülés következtetései tükröződjenek a költségvetési rendeletben. A Számvevőszék ezért azt javasolja, hogy egészítsék ki a rendeletet egy új rendelkezéssel, mely a rendeletben a 34a. cikk lenne.

Az új 34a. cikk

Azok az intézmények, amelyek nem képviseltetik magukat az egyeztetőbizottságban, a Tanács álláspontjára, illetve az Európai Parlament módosításaira vonatkozó észrevételeiket írásban, közvetlenül az egyeztetőbizottságnak címezhetik. A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket az észrevételeket, amikor olyan javaslatot fogalmaz meg az egyeztetőbizottságban, amely hatással lehet ezen intézmények költségvetési tervezeteire.

7.

Így a bizottsági javaslatban szereplő 34a. cikk a 34b. cikk lesz.

Ezt a véleményt a Számvevőszék a 2010. április 29-i ülésén, Luxembourgban fogadta el.

a Számvevőszék nevében

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

elnök


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(2)  COM(2010) 71 végleges, 2010. március 3.


MELLÉKLET

A Bizottság javaslata

A Számvevőszék ajánlása

24. cikk

(1)   A Bizottság egyidejűleg nyújtja be javaslatát a költségvetési hatóság két ágának.

(2)   A költségvetési hatóság határoz a (3)–(6) bekezdésben előírt előirányzatok átcsoportosításáról, hacsak a második rész I. címe másként nem rendelkezik.

(3)   A sürgős eseteket kivéve a Tanács – minősített többséggel –, valamint az Európai Parlament attól az időponttól számított hat héten belül tanácskozik a bizottsági javaslatról, amikor a két intézmény megkapta az egyes átcsoportosítások tekintetében részükre benyújtott javaslatot.

(4)   Az átcsoportosítási javaslatot jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az említett hathetes határidőn belül:

a költségvetési hatóság mindkét ága jóváhagyja azt,

a költségvetési hatóság egyik ága jóváhagyja azt, a másik pedig nem hoz intézkedést,

egyik ág sem hoz intézkedést vagy a bizottsági javaslattal ellentétes határozatot.

(5)   Hacsak a költségvetési hatóság egyik ága másképpen nem kéri, a 4. bekezdésben említett hathetes határidőt három hétre csökkentik az alábbi esetekben:

i.

az átcsoportosítás az abban a költségvetési sorban szereplő előirányzatoknak, amelyből az átcsoportosítás történik, a 10 %-ánál kevesebbre vonatkozik, és nem haladja meg az 5 millió EUR-t;

vagy

ii.

az átcsoportosítás csak kifizetési előirányzatokra vonatkozik, és teljes összege nem haladja meg a 100 millió EUR-t.

(6)   Ha a költségvetési hatóság két ágának egyike módosította az átcsoportosítást, a másik azonban jóváhagyta azt vagy nem hozott intézkedést, vagy ha a költségvetési hatóság mindkét ága módosította az átcsoportosítást, akkor az Európai Parlament vagy a Tanács által jóváhagyott alacsonyabb összeget kell jóváhagyottnak tekinteni, hacsak a Bizottság vissza nem vonja a javaslatát.

24. cikk

(1)   Az intézmények egyidejűleg nyújtják be javaslataikat a költségvetési hatóság két ágának.

(2)   A költségvetési hatóság határoz a (3)–(6) bekezdésben előírt előirányzatok átcsoportosításáról, hacsak a második rész I. címe másként nem rendelkezik.

(3)   A sürgős eseteket kivéve a Tanács – minősített többséggel –, valamint az Európai Parlament az egyes átcsoportosítások tekintetében a részükre benyújtott javaslat kézhezvételétől számított hat héten belül megvitatja az intézmény javaslatát.

(4)   Az átcsoportosítási javaslatot jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az említett hathetes határidőn belül:

a költségvetési hatóság mindkét ága jóváhagyja azt,

a költségvetési hatóság egyik ága jóváhagyja azt, a másik pedig nem hoz intézkedést,

egyik ág sem hoz intézkedést vagy az intézményi javaslattal ellentétes határozatot.

(5)   Hacsak a költségvetési hatóság egyik ága másképpen nem kéri, a 4. bekezdésben említett hathetes határidőt három hétre csökkentik az alábbi esetekben:

i.

az átcsoportosítás az abban a költségvetési sorban szereplő előirányzatoknak, amelyből az átcsoportosítás történik, a 10 %-ánál kevesebbre vonatkozik, és nem haladja meg az 5 millió EUR-t;

vagy

ii.

az átcsoportosítás csak kifizetési előirányzatokra vonatkozik, és teljes összege nem haladja meg a 100 millió EUR-t.

(6)   Ha a költségvetési hatóság két ágának egyike módosította az átcsoportosítást, a másik azonban jóváhagyta azt vagy nem hozott intézkedést, vagy ha a költségvetési hatóság mindkét ága módosította az átcsoportosítást, akkor az Európai Parlament vagy a Tanács által jóváhagyott alacsonyabb összeget kell jóváhagyottnak tekinteni, hacsak az intézmény vissza nem vonja a javaslatát.

 

34a. cikk

Azok az intézmények, amelyek nem képviseltetik magukat az egyeztetőbizottságban, a Tanács álláspontjára, illetve az Európai Parlament módosításaira vonatkozó észrevételeiket írásban, közvetlenül az egyeztetőbizottságnak címezhetik. A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket az észrevételeket, amikor olyan javaslatot fogalmaz meg az egyeztetőbizottságban, amely hatással lehet ezen intézmények költségvetési tervezeteire.