3.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 145/1


STANOVISKO č. 3/2010

(podle článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství

2010/C 145/01

ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 322 této smlouvy, ve spojitosti se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, zejména článkem 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh nařízení (1) Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2) (dále jen „finanční nařízení“),

s ohledem na žádost Evropského parlamentu o stanovisko k výše uvedenému návrhu, kterou Účetní dvůr obdržel 29. března 2010, a na žádost Rady o stanovisko k výše uvedenému návrhu, kterou Účetní dvůr obdržel 15. března 2010,

PŘIJAL TOTO STANOVISKO:

1.

Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, k němuž byl Účetní dvůr požádán o vyjádření stanoviska, je aktualizovat stávající finanční nařízení tak, aby odráželo změny plynoucí z Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

2.

Účetní dvůr se domnívá, že navrhované změny do finančního nařízení ve většině případů dokonale transponují změny týkající se rozpočtových a finančních záležitostí, které zavedla Lisabonská smlouva. V souvislosti s jedním z pozměněných ustanovení však Účetní dvůr vyjadřuje určité znepokojení a navrhuje přidat jedno ustanovení nové. Návrhy na úpravu znění textu jsou uvedeny v tabulce přiložené k tomuto stanovisku.

Převody rozpočtových prostředků

3.

Vzhledem k tomu, že se upouští od rozlišování mezi povinnými a nepovinnými výdaji, je nezbytné změnit článek 24 finančního nařízení. Komise navrhuje nahradit článek 24 novým zněním. Účetní dvůr má v této souvislosti dvě připomínky.

4.

Odstavce 1, 3, 4 a 6 všechny odkazují konkrétně na Komisi. Avšak čl. 22 odst. 2 a čl. 22 odst. 3 finančního nařízení uvádí, že postupy stanovené v článku 24 se vztahují také na ostatní orgány, pokud některá z obou složek rozpočtového orgánu uplatní závažné důvody jako námitku proti návrhu na převod prostředků nebo pokud se návrh týká převodu z jedné hlavy do druhé a překračuje stanovený limit. V těchto čtyřech odstavcích je proto nutné nahradit slovo „Komise“ slovem „orgány“.

5.

V odst. 5 bodu i) Komise navrhuje zkrátit lhůtu, v níž má rozpočtový orgán schválit návrhy na převody v určitém rozmezí (převod představuje méně než 10 % prostředků rozpočtové linie, ze které se převádí, a nepřesahuje 5 milionů EUR), na tři týdny. Účetní dvůr upozorňuje, že v rámci Evropského parlamentu jsou návrhy na převod v současné době posuzovány rozpočtovým výborem, jehož schůze se konají přibližně jednou za měsíc. Účetní dvůr, aniž by zaujímal stanovisko k přínosům tohoto návrhu, konstatuje, že provádění návrhu by způsobovalo problémy s načasováním.

Rozpočtový proces: činnost dohodovacího výboru

6.

Dohodovací výbor zřízený čl. 314 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie se skládá ze členů Rady a Evropského parlamentu a jeho úkolem je dosáhnout přijetí dohody o společném návrhu ročního rozpočtu Unie. Komise se účastní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou činnost potřebnou ke sblížení postojů obou složek rozpočtového orgánu. Při plnění tohoto úkolu se může stát, že Komise musí přijmout opatření týkající se návrhů rozpočtu orgánů, které v dohodovacím výboru zastoupeny nejsou. S ohledem na transparentnost je vhodné do finančního nařízení promítnout závěry trialogu o rozpočtu ze dne 25. března 2010. Účetní dvůr proto navrhuje přidat nové ustanovení, které by se stalo článkem 34a.

Nový článek 34a

Orgány, které nejsou zastoupeny v dohodovacím výboru, mohou své připomínky k dopadu postoje Rady a změn Evropského parlamentu předložit písemně přímo dohodovacímu výboru. Komise tyto připomínky vezme v úvahu při vypracovávání každého návrhu v rámci dohodovacího výboru, který by mohl mít vliv na návrh rozpočtu těchto orgánů.

7.

Článek 34a v návrhu Komise se stává článkem 34b.

Toto stanovisko přijal Účetní dvůr na svém zasedání v Lucemburku dne 29. dubna 2010.

Za Účetní dvůr

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

předseda


(1)  KOM(2010) 71 v konečném znění ze dne 3. března 2010.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


PŘÍLOHA

Návrh Komise

Doporučení Účetního dvora

Článek 24

1.   Komise předloží svůj návrh současně oběma složkám rozpočtového orgánu.

2.   Rozpočtový orgán rozhodne o převodech prostředků za podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 s výhradou odchylek uvedených v hlavě I části druhé.

3.   S výjimkou naléhavých případů rozhodnou Rada (kvalifikovanou většinou) a Evropský parlament o návrhu Komise do šesti týdnů ode dne, ke kterému oba orgány předkládaný návrh na převod prostředků obdržely.

4.   Návrh na převod je schválen, jestliže ve lhůtě šesti týdnů:

návrh schválí obě složky,

návrh schválí jedna ze složek a druhá se zdrží jednání,

obě složky se zdrží jednání nebo nepřijmou rozhodnutí, které návrhu Komise odporuje.

5.   Šestitýdenní lhůta uvedená v odstavci 4 se v následujících případech zkrátí na tři týdny, ledaže jedna ze složek rozpočtového orgánu požaduje něco jiného:

i)

převod představuje méně než 10 % prostředků rozpočtové linie, ze které se převádí, a nepřesahuje 5 milionů EUR,

nebo

ii)

převod se týká výhradně prostředků na platby a celková výše převodu nepřesahuje 100 milionů EUR.

6.   Pokud jedna ze složek rozpočtového orgánu převod změnila, zatímco druhá jej schválila nebo se zdržela jednání, popřípadě pokud obě složky převod změnily, považuje se za schválenou nižší částka schválená buď Evropským parlamentem, nebo Radou, jestliže Komise svůj návrh nestáhla.

Článek 24

1.   Orgány předloží své návrhy současně oběma složkám rozpočtového orgánu.

2.   Rozpočtový orgán rozhodne o převodech prostředků za podmínek uvedených v odstavcích 3 až 6 s výhradou odchylek uvedených v hlavě I části druhé.

3.   S výjimkou naléhavých případů rozhodnou Rada (kvalifikovanou většinou) a Evropský parlament o návrhu orgánu do šesti týdnů ode dne, ke kterému oba orgány předkládaný návrh na převod prostředků obdržely.

4.   Návrh na převod je schválen, jestliže ve lhůtě šesti týdnů:

návrh schválí obě složky,

návrh schválí jedna ze složek a druhá se zdrží jednání,

obě složky se zdrží jednání nebo nepřijmou rozhodnutí, které návrhu orgánu odporuje.

5.   Šestitýdenní lhůta uvedená v odstavci 4 se v následujících případech zkrátí na tři týdny, ledaže jedna ze složek rozpočtového orgánu požaduje něco jiného:

i)

převod představuje méně než 10 % prostředků rozpočtové linie, ze které se převádí, a nepřesahuje 5 milionů EUR,

nebo

ii)

převod se týká výhradně prostředků na platby a celková výše převodu nepřesahuje 100 milionů EUR.

6.   Pokud jedna ze složek rozpočtového orgánu převod změnila, zatímco druhá jej schválila nebo se zdržela jednání, popřípadě pokud obě složky převod změnily, považuje se za schválenou nižší částka schválená buď Evropským parlamentem, nebo Radou, jestliže orgán svůj návrh nestáhl.

 

Článek 34a

Orgány, které nejsou zastoupeny v dohodovacím výboru, mohou své připomínky k dopadu postoje Rady a změn Evropského parlamentu předložit písemně přímo dohodovacímu výboru. Komise tyto připomínky vezme v úvahu při vypracovávání každého návrhu v rámci dohodovacího výboru, který by mohl mít vliv na návrh rozpočtu těchto orgánů.