11.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 165/100


Neljapäev, 1. detsember 2011
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal

P7_TA(2011)0523

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2011. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

2013/C 165 E/16

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut parlamendile ja nõukogule (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011),

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (2) (edaspidi "fondi määrus"),

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0395/2011),

A.

arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.

arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C.

arvestades, et vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008 toimunud lepituskohtumisel, peaks koondatud töötajatele antav ELi finantsabi olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.

arvestades, et Portugal on taotlenud abi seoses 726 töötaja koondamisega (kõigi nende puhul taotletakse abi) NACE Revision 2 osa 29 ("Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine") alla kuuluvas 3 ettevõttes, mis tegutsevad Portugalis NUTS II tasandi piirkondades Norte (PT11) ja Centro (PT16);

E.

arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.

palub asjaomastel institutsioonidel teha fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks pingutusi menetlus- ja eelarvekorra parandamiseks; tunneb sellega seoses heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada kehtestas komisjon parandatud menetluse, mille kohaselt komisjon esitab eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise taotluse abikõlblikkuse hinnangu ning fondi kasutuselevõtmise ettepaneku; loodab, et fondi eelseisva läbivaatamise käigus tehakse menetlusse veelgi rohkem parandusi ning saavutatakse suurem tõhusus ja läbipaistvus;

2.

tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üleilmastumise ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajatele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel, eelkõige kõige ohustatumatel ja kõige madalama kvalifikatsiooniga töötajatel, tööturule tagasi pöörduda;

3.

toonitab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab ka, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riiklike õigusaktide või kollektiivkokkulepete kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.

märgib, et teave fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi kohta sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid täiendavad ja nendega ühilduvad; kordab, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist ka oma aastaaruannetes;

5.

märgib, et vastavalt parlamendi korduvatele nõudmistele on 2011. aasta eelarves fondi reale 04 05 01 esmakordselt kantud maksete assigneeringud summas 47 608 950 eurot; tuletab meelde, et fond loodi eraldi vahendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning millele tuleks teha sihipäraseid eraldisi, et vältida teistelt eelarveridadelt assigneeringute ümberpaigutamist, nagu on varem aset leidnud, sest see võib raskendada eri poliitiliste eesmärkide saavutamist;

6.

väljendab heameelt maksete assigneeringute ettenähtud suurendamise üle fondi eelarvereal, mida taotletakse koondümberpaigutuse kaudu, ja selle üle, et seda kasutatakse käesoleva taotluse jaoks vajatava 1 518 465 euro suuruse summa katmiseks;

7.

kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

8.

teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

9.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


Neljapäev, 1. detsember 2011
LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega 2012/4/EL).