11.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 165/100


Čtvrtek, 1. prosince 2011
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)

P7_TA(2011)0523

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011 – 2011/2262(BUD))

2013/C 165 E/16

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2011)0664 – C7-0334/2011),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2) (dále jen „nařízení o EFG“),

s ohledem na postup třístranných rozhovorů stanovený v bodě 28 IID ze dne 17. května 2006,

s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0395/2011),

A.

vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce,

B.

vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C.

vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG,

D.

vzhledem k tomu, že Irsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 726 pracovníků, přičemž je pomoc určena všem z nich, ve třech podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 29 NACE Revize 2 („Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů“) v regionech NUTS II Norte (PT11) a Centro (PT16) v Portugalsku,

E.

vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.

žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí o zlepšení procesních a rozpočtových opatření s cílem urychlit uvolňování prostředků z EFG; v tomto směru oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG také hodnocení Komise týkající se způsobilosti žádosti; doufá, že v rámci chystaných přezkumů EFG dojde k dalšímu zkvalitnění postupů a že bude dosaženo větší účinnosti a transparentnosti EFG;

2.

připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce, a to zejména nejzranitelnějších a nejméně kvalifikovaných pracovníků;

3.

zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k dlouhodobé zaměstnanosti; opětovně poukazuje na to, že finanční pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.

konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik jsou tyto služby v souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů a doplňují je; znovu žádá Komisi, aby srovnávací hodnocení těchto údajů předkládala rovněž ve svých výročních zprávách;

5.

všímá si skutečnosti, že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2011 poprvé prostředky na platby ve výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce EFG 04 05 01; připomíná, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto vlastní přidělené prostředky, čímž se zabrání převodům z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování různých politických cílů;

6.

vítá předpokládané zvýšení prostředků na platby v rozpočtové položce EFG, o které bude požádáno, a to formou globálního převodu. Prostředky z této rozpočtové položky budou použity na pokrytí částky 1 518 465 potřebné k vyhovění této žádosti;

7.

schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

8.

pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

9.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.


(1)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Čtvrtek, 1. prosince 2011
PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EFG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2012/4/EU.)