2014D0659 — NL — 05.12.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT 2014/659/GBVB VAN DE RAAD

van 8 september 2014

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 271, 12.9.2014, p.54)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

►M1

BESLUIT 2014/872/GBVB VAN DE RAAD van 4 december 2014

  L 349

58

5.12.2014
▼B

BESLUIT 2014/659/GBVB VAN DE RAAD

van 8 september 2014

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliserenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld ( 1 ).

(2)

Op 30 augustus 2014 laakte de Europese Raad de toenemende toestroom van strijders en wapens vanaf het grondgebied van de Russische Federatie in oostelijk Oekraïne, alsook de agressie door Russische strijdkrachten op Oekraïense bodem.

(3)

De Europese Raad verzocht om voorbereidende werkzaamheden inzake voorstellen te verrichten zodat, afhankelijk van de ontwikkelingen ter plaatse, betekenisvolle verdere stappen kunnen worden ondernomen.

(4)

Gezien de ernst van de situatie acht de Raad het passend verdere beperkende maatregelen te nemen in antwoord op de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

▼M1

(5)

In dit verband is het passend het verbod met betrekking tot bepaalde financiële instrumenten uit te breiden. Aanvullende beperkingen inzake de toegang tot de kapitaalmarkt dienen te worden opgelegd aan Russische financiële instellingen in staatseigendom, bepaalde Russische entiteiten uit de defensiesector en bepaalde Russische entiteiten waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de verkoop of het vervoer van aardolie. Deze verbodsbepalingen gelden niet voor de financiële diensten die niet worden genoemd in artikel 1.

▼B

(6)

Voorts moeten de verkoop, de levering of de overbrenging van goederen voor tweeërlei gebruik ten behoeve van bepaalde personen, entiteiten of lichamen in Rusland worden verboden.

(7)

Daarnaast moet de levering van diensten die noodzakelijk zijn voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten worden verboden.

(8)

Om bepaalde maatregelen uit te voeren is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

Besluit 2014/512/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

1.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investeringsdiensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 90 dagen die tussen 1 augustus 2014 en 12 september 2014 zijn uitgegeven, of met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 zijn uitgegeven door:

a) belangrijke kredietinstellingen of instellingen voor financieringsontwikkeling die gevestigd zijn in Rusland en die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn of die voor meer dan 50 % door de staat worden gecontroleerd met ingang van 1 augustus 2014, als vermeld in bijlage I;

b) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een in bijlage I vermelde entiteit; of

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt b) van dit lid of van een in bijlage I vermelde entiteit;

zijn verboden.

2.  De directe of indirecte aankoop of verkoop van, het direct of indirect verlenen van investerings¬diensten of bijstand bij de uitgifte van, of enige andere handeling met betrekking tot obligaties, aandelen of soortgelijke financiële instrumenten met een looptijd van meer dan 30 dagen die na 12 september 2014 uitgegeven zijn door:

a) in Rusland gevestigde entiteiten die hoofdzakelijk betrokken zijn bij en belangrijke activiteiten ontplooien op het gebied van het ontwerpen, produceren, verkopen of uitvoeren van militaire uitrusting of diensten als vermeld in bijlage II, met uitzondering van entiteiten die actief zijn in de ruimtevaart en op het gebied van kernenergie;

b) in Rusland gevestigde entiteiten die door de staat worden gecontroleerd of die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn, met een geraamd totaalvermogen in 2013 van meer dan 1 biljoen Russische roebel en met geraamde inkomsten die voor ten minste 50 % voortkomen uit de verkoop of het vervoer van ruwe aardolie of aardolieproducten met ingang van 12 september 2014, als vermeld in bijlage III;

c) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam gevestigd buiten de Unie en voor meer dan 50 % eigendom van een entiteit als bedoeld in de punten a) en b); of

d) elke rechtspersoon, elke entiteit of elk lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt c) of van een in bijlage II of III vermelde entiteit;

zijn verboden.

3.  Het is verboden om na 12 september 2014 direct of indirect enige regeling te treffen met betrekking tot nieuwe leningen of kredieten met een looptijd van meer dan 30 dagen aan enige rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1 of 2, of om aan een dergelijke regeling deel te nemen, behalve voor leningen of kredieten met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te voorzien in financiering voor toegestane invoer of uitvoer van goederen en niet-financiële diensten tussen de Unie en Rusland, of voor leningen met een specifiek en schriftelijk vastgelegde doelstelling om te zorgen voor noodfinanciering om te beantwoorden aan solvabiliteits- en liquiditeitscriteria voor in de Unie gevestigde rechtspersonen, waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 % eigendom zijn van een entiteit als bedoeld in bijlage I;”

2) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 3a

1.  De directe of indirecte verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik zoals opgenomen in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland welke voorkomt in bijlage IV bij dit besluit door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder hun vlag, is verboden, ongeacht of deze al dan niet van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2.  Het is verboden:

a) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten te verlenen die verband houden met de in lid 1 genoemde goederen en technologie en met de levering, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van deze goederen en technologie;

b) direct of indirect aan enige persoon, enige entiteit of enig lichaam in Rusland die voorkomt in bijlage IV, financiering of financiële bijstand in verband met de in lid 1 genoemde goederen en technologie, daaronder begrepen subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen, te verstrekken voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van deze goederen en technologie, of voor de levering van daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten of andere diensten.

3.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 laten de uitvoering van voor 12 september 2014 gesloten contracten of overeenkomsten en de verstrekking van bijstand voor de instandhouding en veiligheid van binnen de EU bestaande capaciteit, onverlet.

4.  De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van goederen en technologie voor tweeërlei gebruik voor de luchtvaart en voor de ruimtevaart, of de daarmee verband houdende technische of financiële bijstand, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker, alsmede voor het onderhoud en de veiligheid van de bestaande civiele nucleaire capaciteit binnen de EU, voor niet-militair gebruik en voor een niet-militaire eindgebruiker.”

3) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 4a

1.  De directe of indirecte levering van geassocieerde diensten die noodzakelijk zijn voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland, door onderdanen van de lidstaten, of vanaf het grondgebied van de lidstaten, of met gebruikmaking van vaartuigen of luchtvaartuigen onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten, is verboden.

2.  De verbodsbepaling van lid 1 laat de uitvoering van vóór 12 september 2014 gesloten contracten of kaderovereenkomsten of van aanvullende overeenkomsten die nodig zijn voor de uitvoering daarvan, onverlet.

3.  De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing wanneer de betrokken diensten noodzakelijk zijn voor de dringende preventie of beperking van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben.”

4. Artikel 7, lid 1, onder a) wordt vervangen door:

„a) entiteiten als bedoeld onder b) of c) van artikel 1, lid 1, en onder c) en d) van artikel 1, lid 2, of welke zijn vermeld in bijlage I, II, III of IV.”.

5. Artikel 8 wordt vervangen door:

„Artikel 8

Het is verboden om bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in de artikelen 1 tot en met 4 a bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild, met inbegrip van het handelen als plaatsvervanger voor de in artikel 1 bedoelde entiteiten.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
BIJLAGE

1. De bijlage bij Besluit 2014/512/GBVB wordt bijlage I;

2. De volgende bijlagen worden toegevoegd:
„BIJLAGE II

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN Artikel 1, LID 2, ONDER a)

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD
BIJLAGE III

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, LID 2, ONDER b)

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT
BIJLAGE IV

LIJST VAN RECHTSPERSONEN, ENTITEITEN EN LICHAMEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3a

JSC Sirius (opto-elektronica voor civiele en militaire doeleinden)

OJSC Stankoinstrument (machinebouw voor civiele en militaire doeleinden)

OAO JSC Chemcomposite (materiaal voor civiele en militaire doeleinden)

JSC Kalashnikov (kleine wapens)

JSC Tula Arms Plant (wapensystemen)

NPK Technologii Maschinostrojenija (munitie)

OAO Wysokototschnye Kompleksi (luchtdoelgeschut en pantsersystemen)

OAO Almaz Antey (staatsbedrijf, wapens, munitie, onderzoek)

OAO NPO Bazalt (staatsbedrijf, productie van machines voor de vervaardiging van wapens en munitie)”.( 1 ) Besluit 2014/512/GBVB van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de destabiliserende acties om de situatie in Oekraïne (PB L 229. van 31.7.2014, blz.13).