24.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 58/11


Talan väckt mot Norge den 22 december 2010 av Eftas övervakningsmyndighet

(Mål E-18/10)

2011/C 58/05

Den 22 december 2010 väckte Eftas övervakningsmyndighet talan mot Norge vid Eftadomstolen. Övervakningsmyndigheten företräds av Xavier Lewis och Ólafur Jóhannes Einarsson i egenskap av ombud för Eftas övervakningsmyndighet, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgium.

Eftas övervakningsmyndighet yrkar att domstolen ska

1.

fastställa att Konungariket Norge har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 33 i avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol genom att underlåta att vidta nödvändiga åtgärder för att efterleva Eftadomstolens dom i mål E-2/07 Eftas övervakningsmyndighet mot Konungariket Norge.

2.

förplikta Konungariket Norge att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättsliga och faktiska omständigheter; grunder för talan

Ansökan avser Norges underlåtenhet att efterleva Eftadomstolens dom av den 30 oktober 2007 i mål E-2/07 såtillvida som landet inte har vidtagit adekvata åtgärder sedan denna dom meddelades för att på korrekt sätt utbetala beräknade pensioner till alla dem som led skada till följd av den överträdelse som Norge enligt domen har begått.

Eftas övervakningsmyndighet uppger att de norska myndigheterna aldrig har bestridit eller ifrågasatt skyldigheten att gottgöra dem som enligt Eftadomstolens dom olagligen fråntogs sina rättigheter från och med den 1 januari 1994 och framåt.

Eftas övervakningsmyndighet hävdar att det har tagit Norge ytterst lång tid att efterleva domen av den 30 oktober 2007. Även om uppgörelsen i vissa eller till och med flera av de enskilda fallen kan vara komplicerade och kräva noggrann undersökning står det klart att de norska myndigheterna inte har vidtagit erforderliga åtgärder och tillskjutit tillräckliga resurser för att se till att domen efterlevs med skyndsamhet.