24.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/11


Žaloba Dozorného orgánu EZVO proti Nórsku podaná 22. decembra 2010

(Vec E-18/10)

2011/C 58/05

Dozorný orgán EZVO, ktorý zastupujú Xavier Lewis a Ólafur Jóhannes Einarsson, splnomocnení zástupcovia Dozorného orgánu EZVO, rue Belliard 35, 1040 Brusel, Belgium, podal 22. decembra 2010 na Súdny dvor EZVO žalobu proti Nórsku.

Dozorný orgán EZVO žiada, aby Súdny dvor EZVO vyhlásil, že:

1.

Nórske kráľovstvo si tým, že neprijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s rozsudkom Súdneho dvora EZVO vo veci E-2/07 Dozorný orgán EZVO/Nórske kráľovstvo, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 33 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného orgánu a Súdneho dvora.

2.

Nórske kráľovstvo znáša súdne trovy.

Právna a skutková podstata veci a právne odôvodnenie:

Žiadosť sa týka skutočnosti, že Nórsko nesplnilo rozsudok Súdneho dvora EZVO z 30. októbra 2007 vo veci E-2/07 tým, že od doručenia uvedeného rozsudku neprijalo náležité opatrenia na zabezpečenie vyplácania riadne vypočítaných dôchodkov všetkým osobám, ktoré v dôsledku porušenia právnych predpisov zo strany Nórska, ktoré sa uvádza v rozsudku, utrpeli škodu.

Dozorný orgán EZVO uvádza, že orgány Nórska nikdy nepopreli ani nespochybnili povinnosť odškodniť osoby od 1. januára 1994 nelegálne zbavené svojich práv, o ktorej rozhodol Súdny dvor EZVO.

Dozorný orgán EZVO tvrdí, že Nórsku trvá neprimerane dlhú dobu, aby vyhovelo rozsudku z 30. októbra 2007. Aj keď vybavenie niektorých alebo dokonca mnohých individuálnych prípadov môže byť zložité a vyžaduje si pozorné preskúmanie, je zrejmé, že orgány Nórska neprijali potrebné kroky a nevenovali náležité prostriedky na to, aby zabezpečili rýchle splnenie rozsudku.