24.2.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/11


Beroep tegen Noorwegen, ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op 22 december 2010

(Zaak E-18/10)

2011/C 58/05

Op 22 december 2010 is bij het EVA-Hof tegen Noorwegen beroep ingesteld door de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, vertegenwoordigd door Xavier Lewis en Ólafur Jóhannes Einarsson, optredend als gemachtigden van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Belliardstraat 35, 1040 Brussel, België.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verzoekt het EVA-Hof vast te stellen dat:

1.

het Koninkrijk Noorwegen, door het niet nemen van de nodige maatregelen om gevolg te geven aan het arrest van het EVA-Hof in zaak E-2/07 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen, zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 33 van de overeenkomst tussen de EVA-staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie niet is nagekomen;

2.

het Koninkrijk Noorwegen in de kosten van deze procedure wordt verwezen.

Feiten en argumenten:

Het verzoek heeft betrekking op het geen gevolg geven door Noorwegen aan het arrest van het EVA-Hof van 30 oktober 2007 in zaak E-2/07 aangezien het land, sinds de uitspraak van dat arrest, nog geen passende maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat correct berekende pensioenen worden uitbetaald aan alle personen die schade hebben geleden als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van Noorwegen, als vastgesteld in het arrest.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA verklaart dat de Noorse autoriteiten hun verplichting om corrigerende maatregelen te nemen ten behoeve van diegenen die sinds 1 januari 1994 op onwettige wijze hun rechten werden ontzegd, als vastgesteld door het EVA-Hof, nooit hebben ontkend of in vraag gesteld.

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA voert aan dat Noorwegen buitensporig veel tijd nodig heeft gehad om gevolg te geven aan het arrest van 30 oktober 2007. Hoewel de vereffening van een aantal of zelfs vele individuele zaken een complexe onderneming kan zijn en een zorgvuldig onderzoek kan vereisen, is het duidelijk dat de Noorse autoriteiten niet de noodzakelijke stappen hebben ondernomen en onvoldoende hulpmiddelen hebben ingezet om spoedig gevolg te geven aan het arrest.