24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/11


EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 22. decembra prasība pret Norvēģiju

(Lieta E-18/10)

2011/C 58/05

EBTA Uzraudzības iestāde, ko pārstāv tās pārstāvji Xavier Lewis un Ólafur Jóhannes Einarsson, 35, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium, 2010. gada 22. decembrī EBTA Tiesai iesniedza prasību pret Norvēģiju.

EBTA Uzraudzības iestāde pieprasa, lai EBTA Tiesa pasludina, ka:

1.

Norvēģijas Karaliste, neveicot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu EBTA Tiesas sprieduma izpildi lietā E-2/07 EBTA Uzraudzības iestāde pret Norvēģijas Karalisti, nav izpildījusi savus pienākumus, kas paredzēti 33. pantā Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi.

2.

Norvēģijas Karaliste sedz tiesāšanās izdevumus.

Juridiskā un faktiskā pamatinformācija un prasības juridiskais pamats:

Pieteikumā iztirzā to, ka Norvēģija nav nodrošinājusi EBTA Tiesas 2007. gada 30. oktobra sprieduma izpildi lietā E-2/07, ciktāl tā nav pieņēmusi piemērotus pasākumus kopš minētā sprieduma pasludināšanas, lai nodrošinātu aprēķināto pensiju pareizu maksājumu visiem, kuri ir cietuši no Norvēģijas izdarītā pārkāpuma, kas atzīts ar šo spriedumu.

EBTA Uzraudzības iestāde norāda, ka Norvēģijas iestādes nekad nav noliegušas, ne apstrīdējušas pienākumu sniegt kompensāciju visiem, kuriem nelikumīgi tika liegtas viņu tiesības no 1994. gada 1. janvāra, kā to konstatēja EBTA Tiesa.

EBTA Uzraudzības iestāde norāda, ka Norvēģijai ir bijis vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai izpildītu 2007. gada 30. oktobra spriedumu. Lai gan dažu vai pat daudzu atsevišķo lietu nokārtošana var būt sarežģīta un tai ir nepieciešama rūpīga izskatīšana, ir skaidrs, ka Norvēģijas iestādes nav veikušas vajadzīgos pasākumus, kā arī nav veltījušas pietiekamus resursus, lai nodrošinātu sprieduma ātru izpildi.