24.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/11


EFTA järelevalveameti 22. detsembril 2010 Norra vastu algatatud hagi

(Kohtuasi E-18/10)

2011/C 58/05

EFTA järelevalveamet, Rue Belliard 35, 1040 Brüssel, Belgium, keda esindavad Xavier Lewis ja Ólafur Jóhannes Einarsson, algatas 22. detsembril 2010 EFTA kohtus hagi Norra vastu.

EFTA järelevalveamet taotleb, et EFTA kohus

1)

otsustaks, et Norra Kuningriik on jätnud täitmata EFTA riikide vahelise järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu artiklist 33 tulenevad kohustused, jättes võtmata meetmed, mis on vajalikud, et täita EFTA kohtu otsust kohtuasjas E-2/07 EFTA järelevalveamet vs. Norra Kuningriik;

2)

kohustaks Norra Kuningriiki kandma menetluskulud.

Õiguslik ja faktiline taust ning hagi toetuseks esitatud asjaolud:

Taotlus käsitleb asjaolu, et Norra on jätnud täitmata EFTA kohtu 30. oktoobri 2007. aasta otsuse kohtuasjas E-2/07, sest ta ei ole pärast kohtuotsuse teatavaks tegemist võtnud piisavaid meetmeid, et tagada nõuetekohaselt arvutatud pensionide maksmine kõigile neile, kes on kannatanud kohtuotsuses nimetatud Norra rikkumise tagajärjel.

EFTA järelevalveamet väidab, et Norra ametiasutused ei ole eitanud ega kahtluse alla seadnud kohustust võtta parandusmeetmeid nende suhtes, kes jäid alates 1. jaanuarist 1994 ebaseaduslikult oma õigustest ilma, nagu leidis EFTA kohus.

EFTA järelevalveamet on seisukohal, et Norral on läinud 30. oktoobri 2007. aasta otsuse täitmiseks ülemäära kaua aega. Kuigi teatavate või isegi paljude üksikjuhtumite lahendamine võib olla keerukas ja nõuda põhjalikku uurimist, on selge, et Norra ametiasutused ei ole võtnud nõutavaid meetmeid ega kulutanud piisavalt vahendeid kohtuotsuse viivitamatu täitmise tagamiseks.