ISSN 1725-5236

doi:10.3000/17255236.CA2009.103.slo

Úradný vestník

Európskej únie

C 103A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 52
5. mája 2009


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

Korigendá

2009/C 103A/01

Korigendum k oznámeniu o verejných výberových konaniach EPSO/AST/91/09 – Asistenti (AST 3) v oblasti „ofsetu“ – EPSO/AST/92/09 – Asistenti (AST 3) v oblasti „prípravných tlačiarenských prác“(Ú. v. EÚ C 63A, 18.3.2009)

1

2009/C 103A/02

V texte oznamu o voľnom pracovnom mieste riaditeľa/riaditeľky riaditeľstva pre ľudské zdroje a vnútorné služby (DRH), uverejnenom v Ú. v. EÚ C 45A, 24.2.2009, sa nedopatrením vyskytlo niekoľko chýb, ktoré sú uvedené v priloženom korigende. Uchádzači môžu do 10 pracovných dní od uverejnenia tohto korigenda poslať svoje prihlášky generálnemu tajomníkovi EHSV na adresu: M. Martin WESTLAKE, Comité économique et social européen, bureau JDE 4190, rue Belliard 99, 1040 Bruxelles, BELGICKO.

5


 

2009/C 103A/03

PREHĽAD „VÝBEROVÝCH KONANÍ“ V Ú. V. EÚ C A

s3


SK