ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.011.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 11

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 14. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 011/01

Komisijas paziņojums – Pamatnostādnes par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās sadarbības nolīgumiem (1)

1


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV