ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.173.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 173

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
3 juli 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/348/EU

 

*

Rådets beslut av den 18 juni 2012 om den ståndpunkt som Europeiska unionen ska inta i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om anpassning till den tekniska utvecklingen av föreskrifter nr 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 och 121 och om anpassning till den tekniska utvecklingen av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas globala tekniska föreskrifter nr 1 om dörrlås och dörrfasthållningsanordningar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 av den 2 juli 2012 om godkännande av det verksamma ämnet bifentrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 583/2012 av den 2 juli 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polysorbater (E 432–436) i kokosmjölk (1)

8

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 584/2012 av den 2 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

 

 

BESLUT

 

 

2012/349/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 27 juni 2012 om ett ekonomiskt bidrag från unionen till Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Förenade kungariket för studier av Schmallenbergviruset [delgivet med nr C(2012) 4203]

12

 

 

2012/350/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 2 juli 2012 om fastställande av finansiellt stöd från unionen till utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa aviär influensa i Polen 2007

23

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/351/EU

 

*

Beslut nr 42/2012 av den Gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 20 juni 2012 beträffande upptagande av organ för bedömning av överensstämmelse i den sektoriella bilagan om elektromagnetisk kompatibilitet

25

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets genomförandeförordning 2012/544/Gusp av den 25 juni 2012 om genomförande av artikel 32.1 i förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 165 av den 26.6.2012)

27

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.