ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2012.173.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 173

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

55e jaargang
3 juli 2012


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2012/348/EU

 

*

Besluit van de Raad van 18 juni 2012 betreffende het standpunt dat de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over de aanpassing aan de technische vooruitgang van de Reglementen nrs. 11, 13-H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 en 121, en over de aanpassing aan de technische vooruitgang van Mondiaal Technisch Reglement nr. 1 betreffende deursloten en deurbevestigingselementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 582/2012 van de Commissie van 2 juli 2012 tot goedkeuring van de werkzame stof bifenthrin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1)

3

 

*

Verordening (EU) nr. 583/2012 van de Commissie van 2 juli 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polysorbaten (E 432-436) in kokosmelk betreft (1)

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 584/2012 van de Commissie van 2 juli 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

10

 

 

BESLUITEN

 

 

2012/349/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 27 juni 2012 betreffende een financiële bijdrage van de Unie aan België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk voor studies over het Schmallenbergvirus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4203)

12

 

 

2012/350/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 2 juli 2012 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de uitgaven voor de urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007

23

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2012/351/EU

 

*

Besluit nr. 42/2012 van de Gemengde Commissie die is opgericht bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika van 20 juni 2012 tot opneming van een overeenstemmingsbeoordelingsorgaan in de sectorbijlagen betreffende elektromagnetische compatibiliteit

25

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening 2012/544/GBVB van de Raad van 25 juni 2012 houdende uitvoering van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB L 165 van 26.6.2012)

27

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.