26.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/34


Korigendum k Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 239 z 22. septembra 2000 )

(Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 02, s. 9)

1.

Slovné spojenie „zrušenie kontrol“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „odstraňovanie kontrol“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

Slovné spojenie „vnútroštátny let“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vnútorný let“ v príslušnom gramatickom tvare.

3.

Slovné spojenie „morský prístav“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „námorný prístav“ v príslušnom gramatickom tvare.

4.

Slovo „záznam“, resp. „výpis“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

5.

Slovné spojenie „hraničný prechod“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „hraničný priechod“ v príslušnom gramatickom tvare.

6.

Slovné spojenie „prejednať žiadosť o azyl“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „posúdiť žiadosť o azyl“ v príslušnom gramatickom tvare.

7.

Slovné spojenie „žiadosť o povolenie k pobytu“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „žiadosť o udelenie povolenia na pobyt“ v príslušnom gramatickom tvare.

8.

Slovné spojenie „vízum pre krátkodobý pobyt“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „krátkodobé vízum“ v príslušnom gramatickom tvare.

9.

Slovné spojenie „vnútroštátne vízum“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „národné vízum“ v príslušnom gramatickom tvare.

10.

Slovné spojenie „cieľ cesty“, resp. „hlavný cieľ“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „hlavný cieľ cesty“ v príslušnom gramatickom tvare.

11.

Slovné spojenie „obdobie platnosti“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „doba platnosti“ v príslušnom gramatickom tvare.

12.

Slovné spojenie „priestorové obmedzenie víza“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „obmedzenie územnej platnosti víza“ v príslušnom gramatickom tvare.

13.

Slovné spojenie „povolenie k pobytu“, resp. „dokument k pobytu“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „povolenie na pobyt“ v príslušnom gramatickom tvare.

14.

Slovo „dotyčný“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „dotknutý“ v príslušnom gramatickom tvare.

15.

Slovné spojenie „humanitárne dôvody“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „humanitné dôvody“ v príslušnom gramatickom tvare.

16.

Slovné spojenie „vykonať záznam“, resp. „vykonať zápis“, resp. „stanoviť záznam“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vydať zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

17.

Slovné spojenie „odmietnutie vstupu“, resp. „zamietnutie vstupu“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „odopretie vstupu“ v príslušnom gramatickom tvare.

18.

Slovné spojenie „súdne orgány“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „justičné orgány“ v príslušnom gramatickom tvare.

19.

Slovné spojenie „žiadaná zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „dožiadaná zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare.

20.

Slovné spojenie „žiadajúca zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „dožadujúca zmluvná strana“ v príslušnom gramatickom tvare.

21.

Slovné spojenie „styčný úradník“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „styčný dôstojník“ v príslušnom gramatickom tvare.

22.

Slovné spojenie „sebaobrana“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „nutná obrana“ v príslušnom gramatickom tvare.

23.

Slovo „operácia“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „zákrok“ v príslušnom gramatickom tvare.

24.

Slovné spojenie „nedovolená preprava drog a omamných látok“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami“ v príslušnom gramatickom tvare.

25.

Slovné spojenie „nedovolený obchod so zbraňami a trhavinami“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „nedovolené obchodovanie so zbraňami a výbušninami“ v príslušnom gramatickom tvare.

26.

Slovné spojenie „nedovolená preprava jedovatého a škodlivého odpadu“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „nedovolená preprava jedovatého a nebezpečného odpadu“ v príslušnom gramatickom tvare.

27.

Slovné spojenie „pátracia služba“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vyšetrovacia služba“ v príslušnom gramatickom tvare.

28.

Slovné spojenie „úradníci žandárstva“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „príslušníci žandárstva“ v príslušnom gramatickom tvare.

29.

Slovné spojenie „úradníci polície“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „príslušníci polície“ v príslušnom gramatickom tvare.

30.

Slovné spojenie „vnútrozemské hranice“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vnútorné hranice“ v príslušnom gramatickom tvare.

31.

Slovné spojenie „úradníci vykonávajúci pátranie po osobe“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „príslušníci vykonávajúci prenasledovanie osoby“ v príslušnom gramatickom tvare.

32.

Slovné spojenie „pátranie po osobe“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „prenasledovanie osoby“ v príslušnom gramatickom tvare.

33.

Slovné spojenie „neplnoleté dieťa“, resp. „neplnoletá osoba“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „maloletý“ v príslušnom gramatickom tvare.

34.

Slovo „odpykať“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „vykonať“ v príslušnom gramatickom tvare.

35.

Slovo „odpykaný“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „vykonaný“ v príslušnom gramatickom tvare.

36.

Slovné spojenie „rozsudok vynesený v zahraničí“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „cudzie rozhodnutie“ v príslušnom gramatickom tvare.

37.

Slovné spojenie „dohovor Rady Európy zo dňa 21. marca 1983 o vydávaní odsúdených osôb“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „Dohovor Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983“ v príslušnom gramatickom tvare.

38.

Slovo „Cannabis“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „konopa“ v príslušnom gramatickom tvare.

39.

Slovné spojenie „návykové a psychotropné látky“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „omamné a psychotropné látky“ v príslušnom gramatickom tvare.

40.

Slovné spojenie „obchod s omamnými látkami“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „obchodovanie s omamnými látkami“ v príslušnom gramatickom tvare.

41.

Slovné spojenie „vnútroštátna časť Schengenského informačného systému“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „národná časť Schengenského informačného systému“ v príslušnom gramatickom tvare.

42.

Slovo „databáza“, resp. „údajový celok“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „súbor údajov“ v príslušnom gramatickom tvare.

43.

Slovné spojenie „vyhlasujúci pátranie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vydávajúci zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

44.

Slovné spojenie „vyhlásené pátranie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vydaný zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

45.

Slovné spojenie „cielená kontrola“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „špecifická kontrola“ v príslušnom gramatickom tvare.

46.

Slovné spojenie „zvláštne úpravy“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „osobitná úprava“ v príslušnom gramatickom tvare.

47.

Slovné spojenie „vyškrtnúť údaje“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vymazať údaje“ v príslušnom gramatickom tvare.

48.

Slovné spojenie „vyškrtnuté údaje“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vymazané údaje“ v príslušnom gramatickom tvare.

49.

Slovné spojenie „kontrolná inštancia“ resp. „spoločná kontrolná inštancia“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „dozorný orgán“ resp. „spoločný dozorný orgán“ v príslušnom gramatickom tvare.

50.

Slovné spojenie „vykonaný zápis“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vydaný zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

51.

Slovné spojenie „uložené údaje“, resp. „nazhromaždené údaje“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vložené údaje“ v príslušnom gramatickom tvare.

52.

Slovné spojenie „colné odbavenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „colné vybavenie“ v príslušnom gramatickom tvare.

53.

Slovné spojenie „služobné pobyty styčných úradníkov“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „vysielanie styčných dôstojníkov“ v príslušnom gramatickom tvare.

54.

Slovné spojenie „sprostredkovávajúcej zmluvnej strany“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „zmluvnej strany, ktorá prenáša údaje“ v príslušnom gramatickom tvare.

55.

Slovné spojenie „sprostredkované osobné údaje“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „prenesené osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare.

56.

Slovné spojenie „zmluvná strana vyhlasujúca pátranie“, resp. „vypisujúca zmluvná strana“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „zmluvná strana vydávajúca zápis“ v príslušnom gramatickom tvare.

57.

Slovné spojenie „Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane osôb pri automatickom spracovávaní osobných údajov“, vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovným spojením „Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov“ v príslušnom gramatickom tvare.

58.

Slovo „prehlásenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom dohovore nahrádza slovom „vyhlásenie“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 9 v preambule v druhej citácii:

namiesto:

„… prepravy tovarov…“

má byť:

„… pohybe tovaru…“

Na strane 9 v článku 1 vo vymedzení pojmu „cudzinec vedený ako osoba, ktorej má byť odmietnutý vstup“:

namiesto:

„cudzinec vedený ako osoba, ktorej má byť odmietnutý vstup: je cudzinec, ktorý je podľa článku 96 zaznamenaný v Schengenskom informačnom systéme s cieľom zamietnutia vstupu;“

má byť:

„cudzinec, na ktorého bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu: je cudzinec, na ktorého bol vydaný zápis v Schengenskom informačnom systéme podľa článku 96 s cieľom odopretia vstupu;“.

Na strane 10 v článku 1 vo vymedzení pojmu „povolenie na pobyt“:

namiesto:

„… časovo obmedzené prijatie k pobytu…“

má byť:

„… časovo obmedzené oprávnenie na pobyt…“

Na strane 12 v článku 9 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… pokiaľ ide o voľný pohyb osôb…“

má byť:

„… pokiaľ ide o pohyb osôb…“

Na strane 12 v článku 9 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„…, možno tieto predpisy zmeniť…“

má byť:

„…, možno tento režim zmeniť a doplniť…“.

Na strane 12 v článku 10 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„…, ktorého obdobie účinnosti je upravené…“

má byť:

„…, ktorého dĺžka platnosti je upravená…“

Na strane 12 v článku 10 ods. 2:

namiesto:

„… uznávajú zmluvnú strany práve platné vnútroštátne víza…“

má byť:

„… uznávajú zmluvné strany ich príslušné národné víza…“

Na strane 12 v článku 10 ods. 3:

namiesto:

„… teritoriálne obmedziť platnosť víza…“

má byť:

„… obmedziť územnú platnosť víza…“

Na strane 12 v článku 11 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… aby pricestoval na územie tretieho štátu…“

má byť:

„… aby vstúpil na územie tretieho štátu…“

Na strane 12 v článku 11 ods. 2:

namiesto:

„… ktoré je priestorovo obmedzené na jej územie.“

má byť:

„… ktorého platnosť je obmedzená na jej územie.“

Na strane 12 v článku 13 ods. 1 a na strane 13 v článku 14 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… vízum nesmie byť udelené do cestovného dokladu…“

má byť:

„… vízum nesmie byť vlepené do cestovného dokladu…“

Na strane 13 v článku 14 ods. 2:

namiesto:

„… udeliť formou povolenia, ktoré víza nahradzuje…“

má byť:

„… udeliť formou povolenia namiesto víza…“

Na strane 13 v článku 16:

namiesto:

„… udeliť…“

má byť:

„… udelí…“

Na strane 13 v článku 17 ods. 2:

namiesto:

„… je udelenie víza závislé na konzultácii centrálneho orgánu dotyčnej zmluvnej strany a prípadne na konzultácii centrálnych orgánov…“

má byť:

„… udelenie víza podlieha konzultácii s ústredným orgánom dotknutej zmluvnej strany a prípadne konzultácii s ústrednými orgánmi…“

Na strane 13 v článku 17 ods. 3 písm. a):

namiesto:

„… udeliť vízum…“

má byť:

„… vlepiť vízum…“

Na strane 13 v článku 17 ods. 3 písm. g):

namiesto:

„… cudzincov, ktorí sú zaznamenaní s cieľom zamietnutia vstupu…“

má byť:

„… cudzincov, na ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu…“

Na strane 13 v názve oddielu 2:

namiesto:

„Vízum pre dlhodobý pobyt“

má byť:

„Dlhodobé víza“.

Na strane 13 v názve kapitoly 4:

namiesto:

„PODMIENKY PRE CESTOVANIE CUDZINCOV“

má byť:

„PODMIENKY PRE POHYB CUDZINCOV“.

Na strane 13, v článku 19 ods. 1 a 2 a na strane 14 v článku 22 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… zákonne pricestovali…“

má byť:

„… oprávnene vstúpili…“

Na strane 13 v článku 19 ods. 3:

namiesto:

„… je priestorovo obmedzená…“

má byť:

„… je územne obmedzená…“

Na strane 14 v článku 21 ods. 1:

namiesto:

„… zozname…“

má byť:

„… zozname zápisov…“

Na strane 14 v článku 21 ods. 2:

namiesto:

„Rovnaké ustanovenia platia pre cudzincov…“

má byť:

„Odsek 1 sa vzťahuje aj na cudzincov…“

Na strane 14 v článku 22 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… pricestovali…“

má byť:

„… vstúpili…“

Na strane 14 v článku 22 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… do vnútrozemia…“

má byť:

„… na územie…“

Na strane 14 v článku 22 ods. 2:

namiesto:

„… žijú trvalo na území…“

má byť:

„… žijú na území…“

Na strane 14 v článku 23 ods. 5:

namiesto:

„… Ženevského dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951 zmenené a doplnené Newyorským protokolom z 31. januára 1967, ako i odsek 2 tohto článku a článku 33 odsek 1 tejto dohody zostávajú ustanoveniami ods. 4 písm. f) nedotknuté.“

má byť:

„… Dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 v znení zmien a doplnení Newyorským protokolom z 31. januára 1967, ako i odsek 2 tohto článku a v článku 33 ods. 1 tejto dohody zostávajú ustanoveniami ods. 4 nedotknuté.“

Na strane 15 v názve kapitoly 5:

namiesto:

„… A ZÁZNAM O OSOBE, KTOREJ MÁ BYŤ ODMIETNUTÝ VSTUP“

má byť:

„… A ZÁPIS NA ÚČELY ODOPRETIA VSTUPU“.

Na strane 15 v článku 25 ods. 1:

namiesto:

„…, ktorý je uvedený na zozname odmietnutia vstupu, konzultuje to vopred so zmluvnou stranou, ktorá záznam vykonala.“

má byť:

„…, na ktorého bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu konzultuje to vopred so zmluvnou stranou, ktorá zápis vydala.“

Na strane 15 v článku 26 ods. 1 a 2:

namiesto:

„Ženevského dohovoru o utečencoch z 28. 7. 1951 zmenenej a doplnenej…“

má byť:

„Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 v znení zmien a doplnení…“

Na strane 15 v článku 26 ods. 1 písm. a) druhej vete:

namiesto:

„… priviesť cudzinca do tretieho štátu, z ktorého bol prepravený, do tretieho štátu, ktorý vystavil cestovný doklad, s ktorým pricestoval…“

má byť:

„… vrátiť cudzinca do tretieho štátu, z ktorého bol prepravený, do tretieho štátu, ktorý vydal cestovný doklad, s ktorým vstúpil na územie…“

Na strane 18 v článku 39 ods. 1 v prvej vete:

namiesto:

„… prevencie a objasňovania…“

má byť:

„… predchádzania a odhaľovania…“

Na strane 19 v článku 39 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„Žiadosti o pomoc podľa ods. 1 a odpovede môžu byť odovzdávané medzi centrálnymi úradmi, ktoré sú poverené zmluvnými stranami medzinárodnou policajnou spoluprácou a tou istou cestou ich možno zasielať späť.“

má byť:

„Žiadosti o pomoc podľa odseku 1 a odpovede môžu byť vymieňané medzi ústrednými orgánmi, ktoré sú poverené zmluvnými stranami medzinárodnou policajnou spoluprácou.“

Na strane 19 v článku 40 ods. 1 treťom pododseku a v článku 40 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„… žiadosť o právnu pomoc…“

má byť:

„… žiadosť o pomoc…“

Na strane 19 v článku 40 ods. 2:

namiesto:

„…, môžu úradníci v sledovaní podozrivej osoby, ktorá sa podieľa na jednom z trestných činov uvedených v ods. 7, pokračovať…“

má byť:

„…, môžu príslušníci v sledovaní podozrivej osoby zo spáchania trestných činov uvedených v odseku 7, pokračovať…“

Na strane 19 v článku 40 ods. 3 písm. c):

namiesto:

„… schopní preukázať kedykoľvek svoje úradné zaradenie;“

má byť:

„… kedykoľvek schopní preukázať, že konajú z úradnej moci;“.

Na strane 19, v článku 40 ods. 3 písm. d):

namiesto:

„…, pokiaľ žiadaná zmluvná strana nie je výslovne proti tomu;“

má byť:

„…, pokiaľ dožiadaná zmluvná strana výslovne nerozhodla inak;“.

Na strane 19, v článku 40 ods. 3 písm. g):

namiesto:

„… požaduje sa, aby sa úradníci vykonávajúci sledovanie dostavili osobne;“

má byť:

„… príslušníkov vykonávajúcich sledovanie možno požiadať, aby sa dostavili osobne;“.

Na strane 19, v článku 40 ods. 3 písm. h):

namiesto:

„… na území ktorej bolo zakročené.“

má byť:

„… na území ktorej došlo k sledovaniu.“

Na strane 20 v článku 40 ods. 7 štvrtej zarážke a na strane 21 v článku 41 ods. 4 štvrtej zarážke:

namiesto:

„—

úmyselné podpaľačstvo,“

má byť:

„—

podpaľačstvo,“.

Na strane 20 v článku 40 ods. 7 šiestej zarážke:

namiesto:

„—

závažná krádež a prechovávanie,“

má byť:

„—

závažné vlámanie a lúpež a prechovávanie odcudzených vecí,“.

Na strane 20 v článku 40 ods. 7 ôsmej zarážke:

namiesto:

„—

únos/zavlečenie a zadržiavanie rukojemníkov,“

má byť:

„—

únos a branie rukojemníka,“.

Na strane 20 v článku 40 ods. 7 jedenástej zarážke:

namiesto:

„—

porušenie zákonných predpisov týkajúcich sa zbraní a trhavín,“

má byť:

„—

porušovanie právnych predpisov týkajúcich sa zbraní a výbušnín,“.

Na strane 20 v článku 40 ods. 7 dvanástej zarážke:

namiesto:

„—

úmyselné poškodenie použitím trhavín,“

má byť:

„—

úmyselné poškodenie použitím výbušnín,“.

Na strane 20, v článku 41 ods. 1 druhom pododseku:

namiesto:

„… bola vo vyšetrovacej alebo trestnej väzbe a z väzby utiekla.“

má byť:

„… utiekla z vyšetrovacej väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody.“

Na strane 20 v článku 41 ods. 1 treťom pododseku:

namiesto:

„… vykonali zatknutie.“

má byť:

„… ju zadržali.“

Na strane 21 v článku 41 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„…, nevykonajú zistenie totožnosti alebo zatknutie.“

má byť:

„…, nemôžu zistiť jej totožnosť alebo ju zadržať.“

Na strane 21 v článku 41 ods. 3:

namiesto:

„Pátranie…“

má byť:

„Prenasledovanie…“

Na strane 22 v článku 41 ods. 9 prvej vete:

namiesto:

„…, podmienky výkonu ustanovení o hľadaných osobách na svojom území podľa ods. 2, 3 a 4.“

má byť:

„…, podmienky výkonu prenasledovania na svojom území podľa odsekov 2, 3 a 4.“

Na strane 22 v článku 41 ods. 9 druhom pododseku:

namiesto:

„… účinnosť…“

má byť:

„… rozsah…“

Na strane 22 v článku 41 ods. 10:

namiesto:

„… môžu urobiť dodatočné úpravy k vykonávaniu…“

má byť:

„… môžu prijať dodatočné ustanovenia na vykonávanie…“

Na strane 22 v článku 43 ods. 2:

namiesto:

„…., tak ako o tom hovorí odsek 1, sa zaväzuje uhradiť škodu takým spôsobom, akým by ju musela uhradiť v prípade, ak by ju spôsobili jej vlastní úradníci.“

má byť:

„… podľa odseku 1 nahradí škodu za rovnakých podmienok, ako by ju spôsobili jej vlastní príslušníci.“

Na strane 22 v článku 43 ods. 3:

namiesto:

„… celkový obnos uhradenej škody vyplatenej poškodeným osobám alebo ich právnym zástupcom.“

má byť:

„… celkovú sumu nahradenej škody vyplatenej poškodeným osobám alebo inej oprávnenej osobe.“

Na strane 23 v článku 43 ods. 4:

namiesto:

„… na finančnú čiastku náhrady za škodu vzniknutú vo vzťahu k iným zmluvným stranám, s výnimkou výkonu svojich práv voči tretej strane…“

má byť:

„… na náhradu škody vzniknutej vo vzťahu k iným zmluvným stranám v prípade uvedenom v odseku 1, bez toho aby bol dotknutý výkon jej práv voči tretím osobám…“

Na strane 23 v článku 44 ods. 1:

namiesto:

„… včasnej informovanosti s pozorovaním a sledovaním osôb na oboch stranách hranice.“

má byť:

„… včasného prenosu informácií na účely cezhraničného sledovania a prenasledovania.“

Na strane 23 v článku 44 ods. 2 úvodnej vete:

namiesto:

„Z týchto okamžitých opatrení treba overiť nasledujúce: …“

má byť:

„Okrem týchto krátkodobých opatrení, preveria najmä tieto možnosti: …“

Na strane 23 v článku 44 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„… vyčlenenie spojovacích technikov…“

má byť:

„… vysielanie styčných dôstojníkov…“

Na strane 23 v článku 44 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„… policajných a colných stanovíšť…“

má byť:

„… policajnej a colnej služby…“

Na strane 23 v článku 44 ods. 2 písm. d):

namiesto:

„koordinácia obojstranných programov s cieľom získania komunikačných zariadení, …“

má byť:

„koordinácia programov obstarávania komunikačných zariadení, …“

Na strane 23 v článku 45 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„… prihláškové formuláre, podpísali ich a preukázali sa vedúcemu ubytovacieho zariadenia alebo osobám ním povereným platnými osobnými dokladmi;“

má byť:

„… prihlášky, podpísali ich a preukázali svoju totožnosť platnými dokladmi totožnosti;“.

Na strane 23 v článku 45 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… zmiznutých osôb…“

má byť:

„… nezvestných osôb…“

Na strane 23 v článku 45 ods. 2:

namiesto:

„… možno tiež použiť prípade…“

má byť:

„… možno tiež obdobne použiť v prípade…“

Na strane 23 v článku 46 ods. 1:

namiesto:

„Každá zmluvná strana môže v súlade s ustanovením príslušného vnútroštátneho práva dotyčných zmluvných strán poskytnúť bez predchádzajúceho povolenia informácie, ktoré by mohli mať pre prijímajúcu stranu význam pre prevenciu zločinov alebo pre odstránenie nebezpečia, ohrozujúceho verejnú bezpečnosť a poriadok.“

má byť:

„V osobitných prípadoch môže každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútroštátnym právom poskytnúť dotknutej zmluvnej strane bez predchádzajúcej žiadosti informácie, ktoré by mohli mať pre ňu význam pre boj proti trestnej činnosti, predchádzanie trestným činom alebo pre odstránenie ohrozenia verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti.“

Na strane 23 v článku 46 ods. 2:

namiesto:

„… bez obmedzenia ustanovení…“

má byť:

„… bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia…“

Na strane 23 v článku 46 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… uvedenej centrály.“

má byť:

„… určeného ústredného orgánu.“

Na strane 23 v článku 47 ods. 2 úvodnej vete:

namiesto:

„… a to predovšetkým tým, že: …“

má byť:

„… najmä poskytovaním pomoci: …“

Na strane 23 v článku 47 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„napomôžu pri výmene informácií…“

má byť:

„pri výmene informácií…“

Na strane 23 v článku 47 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„sami prispejú v rámci policajnej a justičnej právnej pomoci…“

má byť:

„pri vybavovaní žiadostí o policajnú a justičnú právnu pomoc…“

Na strane 23 v článku 47 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„… budú nápomocní orgánom strážiacim vonkajšiu štátnu hranicu.“

má byť:

„… pre potreby plnenia úloh orgánov ochrany vonkajších hraníc.“

Na strane 23 v článku 47 ods. 3 druhej vete:

namiesto:

„… policajných nariadení.“

má byť:

„… policajných opatrení.“

Na strane 23 v článku 47 ods. 3 tretej vete:

namiesto:

„… plnia príkazy…“

má byť:

„… plnia úlohy…“

Na strane 23 v článku 47 ods. 3 poslednej vete:

namiesto:

„… poslaní.“

má byť:

„… vyslaní.“

Na strane 24 v článku 48 ods. 1:

namiesto:

„… Európska dohoda o právnej pomoci v trestných veciach zo dňa 20. apríla 1959…“

má byť:

„… Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959…“

Na strane 24 v článku 48 ods. 1:

namiesto:

„… Zmluvy Beneluxu o vydaní osôb a právnej pomoci v trestných veciach zo dňa 27. júna 1962…“

má byť:

„… Dohody z Beneluxu týkajúcej sa vydávania osôb a vzájomnej pomoci v trestných veciach z 27. júna 1962…“

Na strane 24 v článku 48 ods. 2:

namiesto:

„Ďalšie platné…“

má byť:

„Širšie…“

Na strane 24 v článku 48 ods. 2:

namiesto:

„… zostávajú nedotknuté.“

má byť:

„… zostávajú odsekom 1 nedotknuté.“

Na strane 24 v článku 49 písm. b):

namiesto:

„… nárokoch na odškodnenie za trestné stíhanie alebo neoprávnené odsúdenie;“

má byť:

„… náhrade škody za neoprávnené trestné stíhanie alebo odsúdenie;“.

Na strane 24 v článku 49 písm. c):

namiesto:

„vo veci udelenia milosti;“

má byť:

„v konaniach o udelení milosti;“.

Na strane 24 v článku 49 písm. d):

namiesto:

„vo veciach civilných, ktoré sú spojené s trestnou žalobou, pokiaľ o tom definitívne nerozhodol trestný súd;“

má byť:

„v občiansko-právnych konaniach, ktoré súvisia s trestným konaním, pokiaľ sa o tom právoplatne nerozhodlo v trestnom konaní;“.

Na strane 24 v článku 49 písm. e):

namiesto:

„pri doručovaní dokladov týkajúcich sa výkonu trestu alebo opatrení vzhľadom na bezpečnosť alebo nápravu vyberania peňažitej pokuty alebo pri platení súdnych výdajov;“

má byť:

„pri doručovaní súdnych písomností týkajúcich sa výkonu trestu alebo ochranného opatrenia, vyberania peňažnej pokuty alebo platenia trov konania;“.

Na strane 24 v článku 49 písm. f):

namiesto:

„… alebo výkonu trestu alebo zabezpečujúcich a nápravných opatrení, ďalej podmieneného prepustenia, odkladu výkonu trestu alebo opatrení týkajúcich sa bezpečnosti alebo nápravy vecí alebo prerušenia výkonu trestu.“

má byť:

„… alebo odkladu výkonu trestu alebo ochranného opatrenia, podmienečného prepustenia, odkladu alebo prerušenia výkonu trestu alebo ochranného opatrenia.“

Na strane 24 v článku 51 úvodnej vete:

namiesto:

„Zmluvné strany nepodrobia žiadosť o poskytnutie právnej pomoci týkajúcej sa prehliadky a zabavenia vecí žiadnym ďalším podmienkam ako je nižšie uvedené: …“

má byť:

„Zmluvné strany stanovia pre prípustnosť žiadosti o právnu pomoc na účely prehliadky alebo zaistenia iba tieto podmienky: …“

Na strane 24 v článku 51 písm. a):

namiesto:

„čin, ktorý je podkladom žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, sa v súlade s právom oboch zmluvných strán trestá odňatím slobody alebo opatrením obmedzujúcim slobodu z dôvodov bezpečnosti a nápravy v rozsahu minimálne 6 mesiacov alebo podľa práva jednej zmluvnej strany sa trestá sankciou v rovnakom maximálnom rozsahu a podľa práva druhej zmluvnej strany sa postihuje ako priestupok proti poriadkovým predpisom, a to úradmi, proti rozhodnutiam ktorých sa možno odvolať k príslušnému trestnému súdu;“

má byť:

„za čin, ktorý je podkladom žiadosti o právnu pomoc, je možné v súlade s právom oboch zmluvných strán uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou minimálne 6 mesiacov alebo podľa práva jednej z dvoch zmluvných strán je zaň možné uložiť rovnocenný trest a podľa práva druhej zmluvnej strany sa postihuje ako protiprávne konanie správnymi orgánmi, proti rozhodnutiam ktorých možno podať opravný prostriedok na príslušnom trestnom súde;“.

Na strane 25 v názve kapitoly 3:

namiesto:

„ZÁKAZ DVOJITÉHO TRESTU“

má byť:

„ZÁSADA NE BIS IN IDEM“.

Na strane 25 v článku 54:

namiesto:

„Osoba právoplatne odsúdená…“

má byť:

„Osoba, o ktorej bolo právoplatne rozhodnuté…“

Na strane 25 v článku 54:

namiesto:

„… odsúdenia…“

má byť:

„… uloženia trestu…“

Na strane 26 v článku 55 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„…, na ktorej bol rozsudok vynesený;“

má byť:

„…, kde bol rozsudok vynesený;“.

Na strane 26 v článku 55 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„b)

keď predmetom rozsudku vynesenom v zahraničí je čin zameraný proti bezpečnosti štátu alebo iným rovnako podstatným záujmom…“

má byť:

„b)

keď činy, ktoré sú predmetom cudzieho rozhodnutia, zakladajú trestný čin proti bezpečnosti štátu alebo iným rovnako dôležitým záujmom….“

Na strane 26 v článku 55 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„c)

keď predmetom rozsudku vyneseného v zahraničí je čin, ktorý spáchal pracovník tejto zmluvnej strany a porušil týmto činom svoje služobné povinnosti.“

má byť:

„c)

keď boli činy, ktoré sú predmetom cudzieho rozhodnutia, spáchané verejnými činiteľmi tejto zmluvnej strany a porušili týmto činom svoje povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.“

Na strane 26 v článku 55 ods. 2:

namiesto:

„… označí druhy…“

má byť:

„… určí kategórie…“

Na strane 26 v článku 55 ods. 4:

namiesto:

„… požiada inú zmluvnú stranu o stíhanie toho istého činu alebo vysloví súhlas s vydaním dotyčnej osoby.“

má byť:

„… požiada inú zmluvnú stranu o stíhanie alebo súhlasí s vydaním dotknutej osoby pre tie isté činy.“

Na strane 26 v článku 56:

namiesto:

„Ak obnoví jedna zmluvná strana stíhanie proti osobe, ktorá bola druhou zmluvnou stranou pre ten istý čin právoplatne odsúdená, bude každé odňatie slobody za tento čin odpykané na území druhej zmluvnej strany odpočítané od trestu, ktorý má byť prípadne vymeraný. Pokiaľ to vnútroštátne právo dovoľuje, budú zohľadnené tiež iné sankcie ako tresty obmedzujúce slobodu, pokiaľ už boli vykonané.“

má byť:

„Ak začne jedna zmluvná strana ďalšie stíhanie proti osobe, ktorá bola druhou zmluvnou stranou pre ten istý čin právoplatne odsúdená, započíta sa doba obmedzenia slobody za tento čin na území druhej zmluvnej strany do doby výkonu trestu, ktorý bude prípadne uložený. Pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy dovoľujú, budú zohľadnené tiež iné sankcie ako tresty odňatia slobody, pokiaľ už boli vykonané.“

Na strane 26 v článku 57 ods. 1:

namiesto:

„… vecné informácie…“

má byť:

„… súvisiace informácie…“

Na strane 26 v článku 57 ods. 2:

namiesto:

„… musia byť čo najskôr oznámené…“

má byť:

„… sa poskytnú čo najskôr…“

Na strane 26 v článku 58:

namiesto:

„… nie sú v rozpore s používaním ďalších ustanovení vnútroštátneho práva o zákaze dvojitého trestu v súvislosti so súdnymi výnosmi vydanými v zahraničí.“

má byť:

„… nebránia použitiu širších ustanovení vnútroštátneho práva upravujúcich zásadu ne bis in idem v súvislosti s cudzími súdnymi rozhodnutiami.“

Na strane 26 v názve kapitoly 4:

namiesto:

„VYDÁVANIE OSÔB“

má byť:

„EXTRADÍCIA“.

Na strane 27 v názve kapitoly 5:

namiesto:

„PREVEDENIE VÝKONU ROZSUDKU“

má byť:

„ODOVZDANIE VÝKONU TRESTNÝCH ROZHODNUTÍ“.

Na strane 27 v článku 67:

namiesto:

„… ako doplnok…“

má byť:

„… na doplnenie…“

Na strane 27 v článku 68 ods. 1:

namiesto:

„… štátny príslušník inej zmluvnej strany právoplatne odsúdený k odňatiu slobody alebo k inému opatreniu obmedzujúcemu jeho slobodu z dôvodov bezpečnosti a nápravy…“

má byť:

„… štátnemu príslušníkovi inej zmluvnej strany právoplatným rozsudkom uložený trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu…“

Na strane 27 v článku 68 ods. 1:

namiesto:

„… dotyčná osoba vyhla výkonu trestu alebo jeho pokračovaniu alebo inému opatreniu útekom do vlastnej krajiny, podať žiadosť o prevedenie výkonu rozsudku tej zmluvnej strane, …“

má byť:

„… dotknutá osoba vyhla výkonu tohto trestu alebo ochranného opatrenia útekom do vlastnej krajiny, požiadať o prevzatie výkonu trestu alebo ochranného opatrenia zmluvnú stranu, …“

Na strane 27 v článku 68 ods. 2:

namiesto:

„… žiadosť o prevedenie výkonu trestu alebo iných opatrení…“

má byť:

„… žiadosť o prevzatie výkonu trestu alebo ochranného opatrenia…“

Na strane 27 v článku 68 ods. 2:

namiesto:

„… vziať odsúdenú osobu do väzby…“

má byť:

„… odsúdenú osobu zaistiť…“

Na strane 28 v článku 69 v prvej vete:

namiesto:

„Prevedenie výkonu trestu podľa článku 68 nevyžaduje súhlas osoby, na ktorú je uvalený trest alebo disciplinárne opatrenia.“

má byť:

„Odovzdanie výkonu trestu podľa článku 68 nevyžaduje súhlas osoby, ktorej bol uložený trest alebo ochranné opatrenie.“

Na strane 28 v článku 70 ods. 1:

namiesto:

„… zamedzovania drogovej kriminality…“

má byť:

„… boja proti drogovej kriminalite…“

Na strane 28 v článku 71 ods. 1:

namiesto:

„… zamedzeniu…“

má byť:

„… zamedzeniu a trestaniu…“

Na strane 28 v článku 71 ods. 2:

namiesto:

„Pri dodržaní ustanovení článkov…“

má byť:

„Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia článkov…“

Na strane 28 v článku 71 ods. 2:

namiesto:

„… omamných látok…“

má byť:

„… omamných a psychotropných látok …“.

Na strane 28 v článku 71 ods. 3 v druhej vete:

namiesto:

„… v článku 70.“

má byť:

„… podľa článku 70.“

Na strane 28 v článku 71 ods. 3 poslednej vete:

namiesto:

„Táto bude vychádzať najmä z premiestnených častí uvoľneného policajného a colného personálu z oblasti vnútorných hraníc a tiež z potreby nasadenia modernejších detekčných metód omamných látok a špeciálne vycvičených protidrogových psov.“

má byť:

„Táto pracovná skupina zohľadní najmä premiestnenie časti policajných a colných príslušníkov uvoľnených z oblasti vnútorných hraníc a použitie moderných detekčných metód a psov na vyhľadávanie drog.“

Na strane 28 v článku 71 ods. 4:

namiesto:

„… na základe skúseností vykonáva obchod s omamnými látkami.“

má byť:

„… zrejme vykonáva obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami.“

Na strane 28 v článku 71 ods. 5:

namiesto:

„… urobili sa nutné protiopatrenia.“

má byť:

„… bojovalo sa proti nim.“

Na strane 28 v článku 72:

namiesto:

„… v rámci svojho ústavného a právneho poriadku vytvorenie…“

má byť:

„… v súlade so svojou ústavou a vnútroštátnym právnym poriadkom prijatie…“

Na strane 28 v článku 74:

namiesto:

„V oblasti legálneho pohybu omamných a psychotropných látok sa zmluvné strany dohodnú, že kontroly vykonávané pred zrušením hraničných kontrol na vnútorných hraniciach…“

má byť:

„Pokiaľ ide o legálny obchod s omamnými a psychotropnými látkami, zmluvné strany sa dohodnú, že kontroly vykonávané na vnútorných hraniciach…“

Na strane 29 v článku 75 ods. 1:

namiesto:

„V rámci cestovného ruchu na území zmluvnej strany…“

má byť:

„Pokiaľ ide o pohyb cestujúcich na územia zmluvných strán…“

Na strane 29 v článku 75 ods. 2:

namiesto:

„… údaje týkajúce sa druhu, množstva a dĺžky cesty…“

má byť:

„… údaje o povahe a množstve látok a dĺžke cesty…“

Na strane 29 v článku 75 ods. 3:

namiesto:

„… podľa ods. 2 vystaviť alebo overiť potvrdenie…“

má byť:

„… vydať alebo overiť potvrdenie podľa odseku 2…“

Na strane 29 v článku 76 ods. 1:

namiesto:

„…, aby nebola znížená účinnosť týchto prísnejších opatrení.“

má byť:

„…, aby nebola ohrozená účinnosť takýchto kontrol.“

Na strane 29 v článku 76 ods. 4:

namiesto:

„… o vznikajúcich problémoch.“

má byť:

„… o vzniknutých problémoch.“

Na strane 30 v článku 82 písm. a):

namiesto:

„… ktorých model bol vyvinutý alebo vyrobený, …“

má byť:

„… ktorých model alebo rok výroby je, …“

Na strane 30 v článku 82 písm. c):

namiesto:

„… skúšobnou značkou…“

má byť:

„… značkou…“

Na strane 31 v článku 91 ods. 1:

namiesto:

„… Európskej dohody o kontrole…“

má byť:

„… Európskeho dohovoru o kontrole…“

Na strane 31 v článku 91 ods. 1:

namiesto:

„… v odbore strelných zbraní v maloobchode, ktorí majú obvyklé bydlisko…“

má byť:

„… v oblasti strelných zbraní, ktorí sa obvykle zdržiavajú…“

Na strane 31 v článku 91 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„… dohodu v odstavci 1, …“

má byť:

„… dohovor podľa odseku 1, …“

Na strane 31 v článku 91 ods. 3 písm. a) prvej zarážke:

namiesto:

„… v odbore zbraní…“

má byť:

„… v oblasti strelných zbraní…“

Na strane 32 v článku 91 ods. 3 písm. a) druhej zarážke:

namiesto:

„… obchodnú firmu…“

má byť:

„… názov alebo obchodné meno…“

Na strane 32 v článku 91 ods. 3 písm. a) druhej zarážke:

namiesto:

„… zastupovať…“

má byť:

„… konať za…“

Na strane 32 v článku 92 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„Pomocou Schengenského informačného systému sa evidujú a poskytujú formou automatizovaného prenosu údajov skutočnosti slúžiace k vyhľadávaniu osôb a vecí, a to orgánom, ktoré boli určené zmluvnými stranami k vykonávaniu hraničných kontrol podľa vnútroštátneho práva, iným policajným a colným kontrolám vo vnútrozemí. Tieto skutočnosti môžu slúžiť pri kategórii definovanej v článku 96 ako podklad pri udeľovaní víz alebo udeľovaní povolení k pobytu a používaniu cudzineckého práva v rámci účinnosti tohto dohovoru v oblasti osobnej dopravy.“

má byť:

„Schengenský informačný systém umožňuje orgánom určeným zmluvnými stranami formou automatizovaného postupu vyhľadávania prístup k zápisom o osobách a veciach na účely hraničných kontrol a iných policajných a colných kontrol vykonávaných vo vnútrozemí podľa vnútroštátneho práva, ako aj v prípade osobitnej kategórie zápisov uvedených v článku 96 na účely udeľovania víz, povolení na pobyt a úpravy postavenia cudzincov v rámci uplatňovania ustanovení tohto dohovoru v oblasti pohybu osôb.“

Na strane 32 v článku 92 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady…“

má byť:

„… na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť…“

Na strane 32 v článku 92 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… jeho existencia je…“

má byť:

„… ktorého súbor údajov je…“

Na strane 32 v článku 92 ods. 2:

namiesto:

„… obsahovo identická s vnútroštátnou časťou…“

má byť:

„… obsahovo identický so súbormi údajov národnej časti…“

Na strane 32 v článku 92 ods. 2 druhej až štvrtej vete:

namiesto:

„Z hľadiska rýchleho a účelného prenosu informácie podľa ods. 3 bude každá zmluvná strana prihliadať pri zriaďovaní svojej vnútroštátnej časti k spoločným protokolom vyhotoveným zmluvnými stranami a postupom vo vzťahu k technickej pomocnej jednotke. Existencia každej vnútroštátnej časti zaisťuje na území príslušných zmluvných strán prístup k automatizovanému informačnému systému. Nevykonáva sa vyhotovenie informácií z databázy vnútroštátnej časti inej zmluvnej strany.“

má byť:

„S cieľom zabezpečiť rýchly a účelný prenos údajov podľa odseku 3 každá zmluvná strana prihliada pri zriaďovaní svojej národnej časti na protokoly a postupy vyhotovené zmluvnými stranami pre technickú pomocnú jednotku. Súbor údajov každej národnej časti bude na území každej zmluvnej strany slúžiť na automatizované vyhľadávanie. Nevykonáva sa vyhľadávanie v súboroch údajov národnej časti inej zmluvnej strany.“

Na strane 32 v článku 92 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„… v spoločnej zodpovednosti a na spoločné náklady…“

má byť:

„… na spoločný účet a na spoločnú zodpovednosť…“

Na strane 32 v článku 92 ods. 3 tretej a štvrtej vete:

namiesto:

„Technická pomocná jednotka bude obsahovať databázu, ktorá bude zaisťovať on-line informácie vnútroštátnym databázam, čím bude zaručené, že si vnútroštátne databázy zachovajú svoju identitu. Do databázy technickej pomocnej jednotky budú zaznamenávané prípady pátrania po osobách a veciach, pokiaľ sa tieto týkajú všetkých zmluvných strán.“

má byť:

„Technická pomocná jednotka bude obsahovať súbor údajov, ktorý bude zaisťovať prostredníctvom on-line prenosu totožnosť súborov údajov národných častí. Súbory údajov technickej pomocnej jednotky budú obsahovať zápisy o osobách a veciach, pokiaľ sa tieto týkajú všetkých zmluvných strán.“

Na strane 33 v článku 94 ods. 4 prvej vete:

namiesto:

„… označiť tak, aby sa opatrenie na jej území nevykonávalo na základe vyhlásenia pátrania.“

má byť:

„… označiť indikátorom nevykonateľnosti tak, aby sa opatrenie na jej území nevykonávalo na základe zápisu.“

Na strane 33 v článku 94 ods. 4 poslednej vete:

namiesto:

„… ktorá pátranie vyhlásila…“

má byť:

„… ktorá vydala zápis…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 1:

namiesto:

„… vyhostením…“

má byť:

„… vydaním…“

Na strane 33 v článku 95: v odseku 1, odseku 2 prvej vete a v písmene a), v odsekoch 3 a 5:

namiesto:

„… zatknutie…“

má byť:

„… zadržanie…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3:

namiesto:

„… zatknutiu…“

má byť:

„… zadržaniu…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„… príkazu k zatknutiu…“

má byť:

„… zatýkacieho rozkazu…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 2 písm. c):

namiesto:

„spôsob a právne posúdenie trestnej činnosti;“

má byť:

„povaha a právna kvalifikácia trestného činu;“.

Na strane 33 v článku 95 ods. 2 písm. d):

namiesto:

„… a spôsobu spáchania trestného činu;“

má byť:

„… a miery účasti na trestnom čine osoby, o ktorej bol vydaný zápis;“.

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„… pátranie…“

má byť:

„… zápis…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„… označiť tak, aby do okamihu vymazania údajov nemohlo dôjsť k zatknutiu na základe vyhlásenia pátrania.“

má byť:

„… označiť indikátorom nevykonateľnosti tak, aby do okamihu vymazania indikátora nevykonateľnosti nemohlo dôjsť k zatknutiu na základe vydania zápisu.“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 druhej vete:

namiesto:

„Toto označenie je nutné vymazať najneskôr do 24 hod. po uložení pátracej dokumentácie do pamäti, …“

má byť:

„Indikátor nevykonateľnosti sa musí vymazať najneskôr do 24 hod. po vložení zápisu, …“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 druhej vete:

namiesto:

„… iných motívov.“

má byť:

„… osobitných dôvodov vhodnosti.“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 poslednej vete a strane 35 v článku 99 ods. 6 druhej vete:

namiesto:

„… označenie…“

má byť:

„… indikátor nevykonateľnosti…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 3 poslednej vete:

namiesto:

„… vyhláseného pátrania…“

má byť:

„… vydaného zápisu…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 4 prvej vete:

namiesto:

„… označenia.“

má byť:

„… indikátora nevykonateľnosti.“

Na strane 33 v článku 95 ods. 4:

namiesto:

„… vyhlásenie pátrania bude schválené.“

má byť:

„… zápis bude schválený.“

Na strane 33 v článku 95 ods. 5:

namiesto:

„… preskúmania…“

má byť:

„… vyšetrovania…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 5:

namiesto:

„… vyhlásené pátranie spracovávať ako pátranie s cieľom zistenia miesta pobytu.“

má byť:

„… zápis považovať za zápis na účely oznámenia miesta pobytu dotknutej osoby.“

Na strane 33 v článku 95 ods. 6 prvej vete:

namiesto:

„… na základe vyhláseného pátrania…“

má byť:

„… v zápise…“

Na strane 33 v článku 95 ods. 6 druhej vete:

namiesto:

„… opatrenia…“

má byť:

„… požadované opatrenia…“

Na strane 33 v článku 96 ods. 1:

namiesto:

„… cudzincov tretích krajín, po ktorých bolo vyhlásené pátranie s cieľom zamietnutia vstupu, sa ukladajú na základe vyhlásenia pátrania…“

má byť:

„… cudzincov, na ktorých bol vydaný zápis na účely odopretia vstupu, sa vkladajú na základe vnútroštátneho zápisu, …“

Na strane 33 v článku 96 ods. 1:

namiesto:

„… administratívnych orgánov a informácií…“

má byť:

„… administratívnych orgánov alebo súdov…“

Na strane 34 v článku 96 ods. 2:

namiesto:

„… nebezpečím pre bezpečnosť verejnosti a poriadok alebo pre vnútroštátnu bezpečnosť…“

má byť:

„… ohrozením verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo bezpečnosti štátu…“

Na strane 34 v článku 96 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„… poznatky o tom…“

má byť:

„… dôvody predpokladať…“

Na strane 34 v článku 96 ods. 3:

namiesto:

„… odmietnutý na hraniciach alebo deportovaný…“

má byť:

„… bol mu odopretý vstup alebo bol odsunutý…“

Na strane 34 v článku 97 prvej vete:

namiesto:

„… príslušného súdu…“

má byť:

„… príslušného justičného orgánu…“

Na strane 34, v článku 97 prvej vete:

namiesto:

„… musia byť predbežne vzaté do väzby a ich údaje sa zaznamenávajú do evidencie…“

má byť:

„… musia byť zaistené, sa vkladajú…“

Na strane 34 v článku 97 prvej vete:

namiesto:

„… mohli vziať danú osobu do väzby…“

má byť:

„… mohli umiestniť danú osobu do bezpečia…“

Na strane 34 v článku 97 druhej vete:

namiesto:

„… internované.“

má byť:

„… uväznené.“

Na strane 34 v článku 98 ods. 1:

namiesto:

„… rozsudok alebo povolanie k nástupu trestu odňatia slobody, budú zaznamenané…“

má byť:

„… trestný rozsudok alebo predvolanie na výkon trestu odňatia slobody, sa vkladajú…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 2 úvodnej vete:

namiesto:

„Pátranie tohto druhu je prípustné pre trestné stíhanie…“

má byť:

„Zápis tohto druhu môže byť vydaný na účely trestného stíhania…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„Pátranie je ďalej prípustné z podnetu príslušných úradov…“

má byť:

„Okrem toho možno zápis vydať na žiadosť orgánov…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„… pokiaľ skutočne existujú dôvody pre to…“

má byť:

„… pokiaľ existujú konkrétne dôvody predpokladať…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 úvodnej vete:

namiesto:

„Na základe registrácie podliehajúcej zvláštnemu režimu…“

má byť:

„Na účely diskrétnej kontroly…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 úvodnej vete:

namiesto:

„… vyžiadané nižšie uvedené informácie a môžu byť odovzdané úradu, ktorý pátranie vyhlásil: …“

má byť:

„… zhromaždené nižšie uvedené informácie a môžu byť odovzdané úradu, ktorý vydal zápis: …“

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 písm. a):

namiesto:

„zadržanie hľadanej osoby alebo vozidla,“

má byť:

„nájdenie osoby, na ktorú bol vydaný zápis alebo vozidla takejto osoby,“.

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 písm. g):

namiesto:

„okolnosti počas zadržania osoby alebo vozidla.“

má byť:

„okolnosti nájdenia osoby alebo vozidla.“

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 poslednej vete:

namiesto:

„Pri zisťovaní…“

má byť:

„Pri získavaní…“

Na strane 34 v článku 99 ods. 4 poslednej vete:

namiesto:

„… operatívneho charakteru daného opatrenia.“

má byť:

„… diskrétneho charakteru kontroly.“

Na strane 35 v článku 99 ods. 5 poslednej vete:

namiesto:

„… prevádza sa opatrenie za túto zmluvnú stranu automaticky do registrácie so zvláštnym režimom.“

má byť:

„… nahradí sa opatrenie pre túto zmluvnú stranu automaticky diskrétnou kontrolou.“

Na strane 35 v článku 99 ods. 6 prvej vete:

namiesto:

„… nechať v databáze svojej vnútroštátnej časti Schengenského informačného systému, označiť tak, …“

má byť:

„… v súbore údajov svojej národnej časti Schengenského informačného systému, označiť indikátorom nevykonateľnosti tak, …“

Na strane 35 v článku 99 ods. 6 prvej vete:

namiesto:

„… s cieľom operatívnej evidencie…“

má byť:

„… s cieľom diskrétnej kontroly…“

Na strane 35 v článku 99 ods. 6 poslednej vete:

namiesto:

„… v dokumentácii o vyhlásení pátrania.“

má byť:

„… v zápise.“

Na strane 35 v článku 100 ods. 1:

namiesto:

„… k dôkaznému zaisteniu v trestnom konaní, sú zadávané…“

má byť:

„… ako dôkaz v trestnom konaní, sa vkladajú…“

Na strane 35 v článku 100 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„Ak nebude zrejmé, či existuje vecný záznam prenasledovania, spojí sa strana, ktorá osobu zadržala so stranou, ktorá vyhlásila pátranie s cieľom odsúhlasenia žiadúcich opatrení.“

má byť:

„Ak sa vyhľadávaním zistí, že existuje zápis o nájdenej veci, spojí sa strana, ktorá konštatovala zhodu údajov, so stranou, ktorá vydala zápis s cieľom odsúhlasenia požadovaných opatrení.“

Na strane 35 v článku 100 ods. 2 druhej vete:

namiesto:

„… podľa predpisu tejto zmluvy…“

má byť:

„… podľa tohto dohovoru…“

Na strane 35 v článku 100 ods. 2 poslednej vete:

namiesto:

„… osobu zadrží…“

má byť:

„… našla vec…“

Na strane 35 v článku 101 ods. 1 úvodnej vete:

namiesto:

„… s právom odvolať sa na ne…“

má byť:

„… a právo ich vyhľadávať…“

Na strane 35 v článku 101 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… colné preverovania…“

má byť:

„… colné kontroly…“

Na strane 35 v článku 101 ods. 3:

namiesto:

„… sa smú odvolať len na…“

má byť:

„… môžu vyhľadávať len…“

Na strane 35 v článku 101 ods. 4 prvej vete:

namiesto:

„… bezprostredne využívať údaje zhromaždené…“

má byť:

„… priamo vyhľadávať údaje vložené…“

Na strane 35 v článku 101 ods. 4 poslednej vete:

namiesto:

„… využívať…“

má byť:

„… vyhľadávať…“

Na strane 35 v názve kapitoly 3:

namiesto:

„… ZAISTENIE ÚDAJOV…“

má byť:

„… BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV…“

Na strane 35 v článku 102 ods. 1:

namiesto:

„… v článkoch 105 až 110 použiť iba k zodpovedajúcim účelom práve platného výpisu.“

má byť:

„… v článkoch 95 až 110 použiť iba na účely ustanovené pre každú kategóriu zápisov uvedených v týchto článkoch.“

Na strane 35 v článku 102 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… bezprostredné vyžiadanie…“

má byť:

„… priame vyhľadávanie…“

Na strane 35 v článku 102 ods. 2 druhej vete:

namiesto:

„Výpisy iných zmluvných strán nesmú byť prevedené z celku…“

má byť:

„Zápisy vydané inými zmluvnými stranami nemožno kopírovať z…“

Na strane 35 v článku 102 ods. 3 prvej vete:

namiesto:

„… prostredníctvom výpisovej kategórie len vtedy, pokiaľ je toto vyžadované na obranu závažného a bezprostredne sa blížiaceho ohrozenia…“

má byť:

„… s cieľom zmeny v kategórii zápisu musí byť odôvodnená potrebou predchádzať závažnému a bezprostrednému ohrozeniu…“

Na strane 36 v článku 102 ods. 5:

namiesto:

„… sa hodnotí…“

má byť:

„… a považuje za zneužitie…“

Na strane 36 v článku 102 ods. 5:

namiesto:

„… práva zmluvnej strany v tom zmysle, že nesplňuje účel, pre ktorý je uvedený.“

má byť:

„… práva každej zmluvnej strany.“

Na strane 36 v článku 104 ods. 1:

namiesto:

„… užšie predpoklady…“

má byť:

„… prísnejšie podmienky…“

Na strane 36 v článku 104 ods. 2:

namiesto:

„Pokiaľ tento dohovor neobsahuje žiadne zvláštne úpravy, možno použiť vnútroštátne právo práve platnej zmluvnej strany u nazhromaždených údajov v jej vnútroštátnej časti Schengenského informačného systému.“

má byť:

„Pokiaľ tento dohovor neobsahuje žiadne osobitné úpravy, na údaje vložené vo vnútroštátnej časti Schengenského informačného systému sa uplatňuje právo každej zmluvnej strany.“

Na strane 36 v článku 105:

namiesto:

„… ako aj za ich správnosť zhromažďovania v Schengenskom informačnom systéme.“

má byť:

„… ako aj zákonnosť vkladania údajov do Schengenského informačného systému.“

Na strane 36 v článku 106 ods. 1:

namiesto:

„Zmena, dodatok, oprava alebo vyškrtnutie…“

má byť:

„Zmena, doplnenie, oprava alebo vymazanie…“

Na strane 36 v článku 106 ods. 2:

namiesto:

„… nesprávne nazhromaždené … alebo vyškrtnúť údaje.“

má byť:

„… nezákonne získané … alebo vymazať údaje.“

Na strane 36 v článku 107 prvej vete:

namiesto:

„… vykoná ďalší záznam, so zmluvnou stranou, ktorá prevzala prvý záznam nazhromaždených údajov o danej osobe.“

má byť:

„… vydá ďalší zápis, so zmluvnou stranou, ktorá vydala prvý zápis, o vkladaní zápisov.“

Na strane 36 v článku 108 ods. 3:

namiesto:

„… nekomplikované fungovanie…“

má byť:

„… bezporuchovú prevádzku…“

Na strane 36 v článku 109 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… vyžiadať si o sebe údaje nazhromaždené v Schengenskom informačnom systéme sa riadi podľa vnútroštátneho práva zmluvnej strany na výsostnom území, ktorej patrí vyžadované právo na informáciu.“

má byť:

„… mať prístup k údajom vloženým do Schengenského informačného systému, ktoré sa jej týkajú, sa riadi právom zmluvnej strany, u ktorej si toto právo uplatňuje.“

Na strane 36 v článku 109 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… či bola podaná správa…“

má byť:

„… či budú oznámené informácie…“

Na strane 37 v článku 109 ods. 1 poslednej vete:

namiesto:

„… k týmto údajom, ak predtým bola daná zapisujúcej zmluvnej strane príležitosť k stanovisku.“

má byť:

„… o takýchto údajoch, len ak predtým bola daná zmluvnej strane, ktorá vydala zápis, možnosť vyjadriť sa.“

Na strane 37 v článku 109 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„Podávanie správ zmluvným stranám sa neuskutoční…“

má byť:

„Oznamovanie informácií dotknutej osobe sa zamietne…“

Na strane 37 v článku 109 ods. 2 druhej vete:

namiesto:

„Počas obdobia skrytého sledovania sa neuskutoční.“

má byť:

„V každom prípade sa zamietne počas doby platnosti zápisu na účely diskrétnej kontroly.“

Na strane 37 v článku 110:

namiesto:

„… nechať opraviť alebo vyškrtnúť nesprávne alebo nezákonne nazhromaždené údaje.“

má byť:

„… na opravu vecne nesprávnych alebo vymazanie nezákonne získaných údajov, ktoré sa jej týkajú.“

Na strane 37 v článku 111 ods. 1:

namiesto:

„… na výsostnom na území každej zmluvnej strany voči záznamu o jeho osobe…“

má byť:

„… na súde alebo príslušnom orgáne na území každej zmluvnej strany v súvislosti so zápisom, ktorý sa jej týka, …“

Na strane 37 v článku 111 ods. 2:

namiesto:

„Aby nebol dotknutý v článku 116, sú zmluvné strany povinné konať nenapadnuteľným rozhodnutím súdu alebo úradov podľa ods. 1.“

má byť:

„Bez toho, aby bol dotknutý v článku 116, sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne vykonávať právoplatné rozhodnutia súdov alebo orgánov podľa odseku 1.“

Na strane 37 v článku 112 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… prijaté pre pátranie po osobách v Schengenskom informačnom systéme sa hromadia len k sledovanému účelu.“

má byť:

„… vložené na účely pátrania po osobách do Schengenského informačného systému sa uchovávajú len na nevyhnutný čas na splnenie účelu, pre ktorý boli poskytnuté.“

Na strane 37 v článku 112 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… ukladanie…“

má byť:

„… uchovávanie…“

Na strane 37 v článku 112 ods. 2:

namiesto:

„Každá zmluvná strana vykonávajúca záznam stanoví…“

má byť:

„Každá zmluvná strana stanoví…“

Na strane 37, v článku 112 ods. 3:

namiesto:

„… odkazuje zmluvnú stranu, vykonávajúcu záznam mesiac vopred, automaticky na systém programovaného vyškrtnutia.“

má byť:

„… automaticky informuje zmluvnú stranu mesiac vopred o plánovanom vymazaní údajov zo systému.“

Na strane 37 v článku 112 ods. 4 prvej vete:

namiesto:

„… si môže v rámci preverovacej lehoty ponechať ešte záznam, ak je to hlavný účel záznamu.“

má byť:

„… môže v lehote na overenie rozhodnúť o uchovaní zápisu, ak je to potrebné na účely, na ktoré bol zápis vydaný.“

Na strane 37 v článku 112 ods. 4 druhej vete:

namiesto:

„… možno zaviesť do technickej pomocnej jednotky.“

má byť:

„… sa musí oznámiť technickej pomocnej jednotke.“

Na strane 37 v článku 113 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… na jeden rok uložia…“

má byť:

„… jeden rok uchovávajú…“

Na strane 37 v článku 114 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… kontrolovať a overovať stav vnútroštátnej časti Schengenského informačného systém…“

má byť:

„… kontrolovať súbor údajov národnej časti Schengenského informačného systému a overovať…“

Na strane 37 v článku 114 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„Táto kontrolná inštancia má prístup k súboru…“

má byť:

„Na tento účel má dozorný orgán prístup do súboru údajov…“

Na strane 37 v článku 114 ods. 2 druhej vete:

namiesto:

„… u ktorej sa žiada.“

má byť:

„… u ktorej bola podaná žiadosť.“

Na strane 37 v článku 114 ods. 2 poslednej vete:

namiesto:

„Ak boli odovzdané údaje prostredníctvom inej zmluvnej strany…“

má byť:

„Ak boli údaje vložené inou zmluvnou stranou…“

Na strane 37 v článku 115 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… má spoločná kontrolná inštancia za úlohu preverovať správne dodržiavanie…“

má byť:

„… Schengenského informačného systému, úlohou spoločného dozorného orgánu je preverovať správne vykonávanie…“

Na strane 37 v článku 115 ods. 2 druhej vete:

namiesto:

„Týmto má prístup k chodu technického zabezpečenia.“

má byť:

„Na tento účel má prístup k technickej pomocnej jednotke.“

Na strane 38 v článku 115 ods. 3:

namiesto:

„Spoločné kontrolné inštancie sú tiež kompetentné k overovaniu spôsobu zadávania otázok a ich formulácií v súvislosti s fungovaním Schengenského informačného systému, k overovaniu otázok s vnútroštátnymi kontrolnými inštanciami nezávisle od stanovených kontrol alebo na vykonávanie práva na informáciu, ako aj na dosiahnutie súhlasných návrhov z pohľadu spoločného riešenia zostávajúcich otázok.“

má byť:

„Spoločný dozorný orgán je tiež kompetentný preskúmať ťažkosti uplatňovania alebo výkladu, ktoré vznikajú v súvislosti s fungovaním Schengenského informačného systému, preskúmať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri výkone nezávislej kontroly vnútroštátnymi dozornými orgánmi zmluvných strán alebo pri vykonávaní práva na informáciu, ako aj na vypracovanie zosúladených návrhov na spoločné riešenia existujúcich otázok.“

Na strane 38 v článku 116 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… vnútroštátneho celku….“

má byť:

„… národného súboru údajov…“

Na strane 38 v článku 116 ods. 1 prvej vete:

namiesto:

„… ručí…“

má byť:

„… zodpovedá…“

Na strane 38 v článku 116 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… nesprávne podala údaje alebo bol záznam neoprávnený.“

má byť:

„… vložila nesprávne alebo nezákonne získané údaje.“

Na strane 38 v článku 116 ods. 2:

namiesto:

„… žiadajúcou zmluvnou stranou strana zapisujúca, musí poskytnúť náhradu na vyžiadanie len v prípade, pokiaľ boli údaje žiadanou zmluvnou stranou využité tak, že odporujú zmluve.“

má byť:

„… zmluvná strana, proti ktorej bola podaná sťažnosť, zmluvnou stranou vydávajúcou zápis, musí strana, ktorá vydala zápis, na žiadosť poskytnúť náhradu ibaže boli údaje dožiadanou zmluvnou stranou využité v rozpore s týmto dohovorom.“

Na strane 38 v článku 117 ods. 1:

namiesto:

„… v rámci používania…“

má byť:

„… oznámených podľa…“

Na strane 38 v článku 117 ods. 1:

namiesto:

„… ochrany údajov, ktoré je primerané tomu, čo vyplýva z uskutočnenia…“

má byť:

„… úrovne ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná úrovni vyplývajúcej zo…“.

Na strane 38 v článku 117 ods. 2:

namiesto:

„Predpokladané doporučenia týkajúce sa osobných údajov v tejto hlave smú byť odovzdané…“

má byť:

„Oznámenie osobných údajov podľa tejto hlavy sa môže uskutočniť…“

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. a):

namiesto:

„… neoprávnenému prístupu k údajom, ktorými sa spracovávajú osobné údaje (vstupná kontrola);“

má byť:

„… neoprávneným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov (kontrola prístupu k zariadeniam);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… (kontrola záznamového prostredia);“

má byť:

„… (kontrola nosičov údajov);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„zabrániť vstupu neoprávnenej žiadosti do pamäte, ako aj neoprávnenej informácie, zmene alebo vymazaniu zaznamenaných osobných údajov (kontrola pamäti);“

má byť:

„zabrániť neoprávnenému vkladaniu, ako aj neoprávnenému oboznamovaniu, zmene alebo vymazaniu uložených osobných údajov (kontrola uloženia);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. d):

namiesto:

„… (kontrola používania);“

má byť:

„… (kontrola užívateľov);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. e):

namiesto:

„… (kontrola prístupu);“

má byť:

„… (kontrola prístupu k údajom);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. f):

namiesto:

„… (kontrola sprostredkovania);“

má byť:

„… (kontrola prenosu údajov);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. g):

namiesto:

„… (kontrola odovzdania);“

má byť:

„… (kontrola vkladania);“.

Na strane 38 v článku 118 ods. 1 písm. h):

namiesto:

„… záznamových médií, nemohlo prísť k ich čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu (kontrola prenosu).“

má byť:

„… nosičov údajov nemohlo dôjsť k ich čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu (kontrola prepravy).“

Na strane 38 v článku 118 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… pre prenos údajov na stanovené miesta, mimo výsostné…“

má byť:

„… na zabezpečenie bezpečnosti údajov počas prenosu údajov orgánom mimo…“

Na strane 38 v článku 118 ods. 3:

namiesto:

„… bezpečnostnému preskúšaniu.“

má byť:

„… bezpečnostnej previerke.“

Na strane 39 v článku 119 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… jednotného výmeru dane z pridanej hodnoty v zmysle článku 2 odsek 1 písmeno c) Uznesenia Rady Európskych spoločenstiev o systéme vlastných prostriedkov…“

má byť:

„… jednotnej sadzby dane z pridanej hodnoty v zmysle článku 2 ods. 1 písm. c) Rozhodnutia Rady Európskych spoločenstiev o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev…“

Na strane 39 v článku 120 ods. 2 prvej vete:

namiesto:

„… súčastne s colným odbavením tovaru uvolneného na spotrebu.“

má byť:

„… v colnom konaní o návrhu na prepustenie tovaru do voľného obehu.“

Na strane 39 v článku 121 ods. 1 druhej vete:

namiesto:

„… v prvej vete.“

má byť:

„… v prvom pododseku.“

Na strane 39 v článku 122 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„… trestných činov a priestupkov…“

má byť:

„… protiprávnych konaní…“

Na strane 40 v článku 122 ods. 2 poslednej vete:

namiesto:

„… odsek 1 vety druhej.“

má byť:

„… druhá veta odseku 1.“

Na strane 40 v článku 125 ods. 3 poslednej vete:

namiesto:

„… zmluvnou stranou pôvodu.“

má byť:

„… vysielajúcou zmluvnou stranou.“

Na strane 40 v článku 126 ods. 1:

namiesto:

„… vo svojom vnútroštátnom práve žiadúce opatrenia pre bezpečnosť ochrany údajov, ktoré budú zodpovedať tomu, čo vyplýva zo zásad dohovoru Rady Európy o ochrane človeka pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981, hlavne čo sa týka automatizovaného spracovania údajov, ktoré budú podľa tohto dohovoru oznámené najneskôr pri nadobudnutí účinnosti tohto dohovoru.“

má byť:

„… najneskôr pri nadobudnutí účinnosti tohto dohovoru vo svojom vnútroštátnom práve potrebné opatrenia pre bezpečnosť ochrany osobných údajov, ktoré budú zodpovedať aspoň tomu, čo vyplýva zo zásad Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981, čo sa týka automatizovaného spracúvania osobných údajov prenášaných podľa tohto dohovoru.“

Na strane 40 v článku 126 ods. 3 úvodnej vete:

namiesto:

„… ktoré sa sprostredkovávajú…“

má byť:

„… prenášaných…“

Na strane 40 v článku 126 ods. 3 písm. a):

namiesto:

„… účelom, ktorými zamýšľa oznámenie…“

má byť:

„… účely, pre ktoré stanovuje tento dohovor prenos…“

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. a):

namiesto:

„… len podľa miery práva…“

má byť:

„… v súlade s právom…“

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. b):

namiesto:

„… smú byť využité výhradne prostredníctvom úradov a súdov, …“

má byť:

„… smú využívať výhradne justičné orgány, úrady a orgány, …“

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. b):

namiesto:

„… podľa písmena a);“

má byť:

„… v súvislosti s plnením účelov podľa písmena a);“.

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. d) prvej vete:

namiesto:

„… svojho ručenia…“

má byť:

„… svojej zodpovednosti…“

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. d) prvej vete:

namiesto:

„… vzhľadom na poškodeného…“

má byť:

„… voči poškodenému…“

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. d) druhej vete:

namiesto:

„… náhradu škody za škodu, ktorá bola zapríčinená používaním nesprávne oznámených údajov, potom oznámi sprostredkovávajúca zmluvná strana prijímajúcej strane celkovú čiastku vykonanej náhrady;“

má byť:

„… nahradí škodu, ktorá bola zapríčinená používaním nesprávnych oznámených údajov, nahradí zmluvná strana, ktorá preniesla údaje prijímajúcej zmluvnej strane, celkovú čiastku náhrady škody;“.

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. e):

namiesto:

„zaistiť prenos a príjem osobných údajov v databáze, z ktorej sú prenášané a z databázy, v ktorej sa zhromažďujú;“

má byť:

„prenos a príjem osobných údajov sa musia zaznamenať v zdrojovom súbore údajov a v súbore údajov, v ktorom sú vložené;“.

Na strane 41 v článku 126 ods. 3 písm. f):

namiesto:

„… znalecký posudok o ťažkostiach použitia a výkladu, ktoré vyplývajú z použitia tohto článku.“

má byť:

„… stanovisko o ťažkostiach použitia a výkladu tohto článku.“

Na strane 41 v článku 127 ods.1:

namiesto:

„… do databázy…“

má byť:

„… do iného neautomatizovaného súboru údajov…“

Na strane 41 v článku 128 ods. 2:

namiesto:

„… nezahrnutých do nejakého súboru…“

má byť:

„… nevložených do súboru údajov…“

Na strane 42 v článku 129 písm. a):

namiesto:

„… dodáva…“

má byť:

„… poskytuje…“

Na strane 42 v článku 129 písm. b):

namiesto:

„… dodané…“

má byť:

„… poskytnuté…“

Na strane 42 v článku 129 písm. b):

namiesto:

„… komunikácia údajov…“

má byť:

„… poskytnutie údajov…“

Na strane 45 v záverečných ustanoveniach v bode 3:

namiesto:

„… narkotickými…“

má byť:

„… omamnými…“