ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.112.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 112

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
18 kwietnia 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

III   Akty przygotowawcze

 

Trybunał Obrachunkowy

2012/C 112/01

Opinia nr 2/2012 (przedstawiona na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi oraz art. 311 i art. 312 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej) na temat zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, COM(2011) 739, na temat zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, COM(2011) 740, na temat zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedur udostępniania tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych, COM(2011) 742, na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej, COM(2011) 737, na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na podatku od transakcji finansowych, COM(2011) 738

1


PL