ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.112.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 112

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 18. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Revīzijas palāta

2012/C 112/01

Atzinums Nr. 2/2012 (saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 4. punkta otro daļu, 311. pantu un 322. panta 2. punktu, kā arī saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu) par grozīto priekšlikumu Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (COM(2011) 739), par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus (COM(2011) 740), par grozīto priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (COM(2011) 742), par priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir pievienotās vērtības nodoklis (COM(2011) 737), un par priekšlikumu Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kuru pamatā ir finanšu darījuma nodoklis (COM(2011) 738)

1


LV