ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.112.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 112

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
18. aprill 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Kontrollikoda

2012/C 112/01

Arvamus nr 2/2012 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule, artiklile 311 ja artikli 322 lõikele 2 kooskõlas Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikliga 106a) muudetud ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsust liidu omavahendite süsteemi kohta (KOM(2011) 739), muudetud ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu määrust, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (KOM(2011) 740), muudetud ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu määrust meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (KOM(2011) 742), ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu määrust meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid (KOM(2011) 737), ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu määrust meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks finantstehingute maksul põhinevad omavahendid (KOM(2011) 738)

1


ET