12.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 52/42


Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2017 r. – Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Sprawa T-825/17)

(2018/C 052/55)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Gilch i L. Petri)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „LIGHTBOUNCE” – zgłoszenie nr 15 152 028

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie R 2301/2016-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie R 2301/2016-1;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.