Generaladvokatens forslag til afgørelse

Generaladvokatens forslag til afgørelse

++++

Hoeje Domstol .

1 . Det har vist sig, at retsstillingen i Italien endnu ikke er saadan, som den skulle vaere efter Domstolens konstatering i dom af 7 . februar 1984 i sag 166/82 ( 1 ) (( nemlig at artiklerne 10 og 11 i lov nr . 306 af 8 . juli 1975 ikke er i overensstemmelse med forordning ( EOEF ) nr . 804/68 ( 2 ) om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter )).

2 . Sagsoegte har meddelt Domstolen, at de omtvistede bestemmelser ikke laengere anvendes - i hvert fald ikke siden dommen af 7 . februar 1984 - og at regeringen den 8 . oktober 1987 forelagde kamrene i det i juni 1987 valgte italienske parlament et lovforslag om ophaevelse af de omtvistede bestemmelser .

3 . Dette indebaerer, at alle de foranstaltninger - jfr . EOEF-Traktatens artikel 171 - som er noedvendige til dommens opfyldelse, endnu ikke er blevet gennemfoert .

4 . Det er nemlig ikke tilstraekkeligt hertil, at den anfaegtede adfaerd ophoerer, og at der indledes en procedure til aendring af den omhandlede lov . Som det fremgaar af dommen i sag 131/84 ( 3 ), skal en saadan procedure vaere afsluttet . Ifoelge den naevnte dom er det ogsaa vigtigt, at saadanne foranstaltninger ( dvs . en virksom aendring af retsstillingen ) gennemfoeres saa hurtigt som muligt . I det foreliggende tilfaelde, hvor dommen blev afsagt den 7 . februar 1984, er fristen for at opfylde dommen klart overskredet .

5 . For saa vidt som den italienske regering har paaberaabt sig problemer og vanskeligheder i forbindelse med den italienske lovgivningsprocedure, er det tilstraekkeligt at henvise til den formel, som bestandig er blevet anvendt i retspraksis, og som netop ogsaa tager sigte paa saadanne faktiske forhold ( nemlig, at en medlemsstat ikke kan paaberaabe sig bestemmelser, fremgangsmaader eller forhold i sin nationale retsorden til stoette for, at forpligtelser i henhold til faellesskabsretten ikke overholdes ). Desuden bemaerkes, at alle myndigheder i en medlemsstat ifoelge dommen i de forenede sager 314-316/81 og 83/82 ( 4 ) er forpligtet til at sikre gennemfoerelsen af Domstolens domme . Hvis det fastslaas, at nationale retsforskrifter er uforenelige med faellesskabsretten, har lovgivningsmagten foelgelig pligt til at aendre dem .

6 . Der staar derfor kun tilbage at give Kommissionen medhold og fastslaa, at Den Italienske Republik ikke har overholdt de forpligtelser, der paahviler den i henhold til EOEF-Traktaten, idet den ikke har opfyldt Domstolens dom i sag 166/82 om fastsaettelse af producentprisen paa maelk .

(*) Oversat fra tysk .

( 1 ) Jfr . dom af 7 . februar 1984 i sag 166/82, Kommissionen mod Den Italienske Republik, Sml . s . 459 .

( 2 ) EFT 1968 I, s . 169 .

( 3 ) Jfr . dom af 6 . november 1985 i sag 131/84, Kommissionen mod Den Italienske Republik, Sml . s . 3531 .

( 4 ) Jfr . dom af 14 . december 1982 i de forenede sager 314-316/81 og 83/82, Anklagemyndigheden og Comité national de défense contre l' alcoolisme mod Alex Waterkeyn m.fl ., Sml . s . 4337 .