2001L0109 — PL — 23.08.2008 — 004.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA 2001/109/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 19 grudnia 2001 r.

dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych

(Dz.U. L 013, 16.1.2002, p.21)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2006 r.

  L 51

21

22.2.2006

 M2

DYREKTYWA RADY 2006/110/WE z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

418

20.12.2006

►M3

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 sierpnia 2008 r.

  L 225

14

23.8.2008


zmienione przez:

 A1

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DYREKTYWA 2001/109/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 19 grudnia 2001 r.

dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowychPARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285,

uwzględniając wniosek Komisji ( 1 ),

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu ( 2 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykonanie przez Komisję zadania powierzonego jej na mocy Traktatu oraz prawo wspólnotowe regulujące wspólną organizację rynku sektora owoców i warzyw, wymaga dostarczania jej dokładnych informacji dotyczących potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych na obszarze Wspólnoty oraz udostępnienia średniookresowych szacunkowych danych na temat produkcji oraz podaży na rynku. Obecnie dostarczanie tego rodzaju informacji przewiduje dyrektywa Rady 76/625/EWG z dnia 20 lipca 1976 r. dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych ( 3 ). W związku z aktualnie dokonywanymi zmianami, w celu zachowania przejrzystości, właściwe jest uchylenie wspomnianej dyrektywy i zastąpienie jej niniejszą dyrektywą.

(2)

Wszystkie Państwa Członkowskie powinny przeprowadzić w tym samym czasie, według tych samych kryteriów oraz przy porównywalnej dokładności, badania statystyczne dotyczące plantacji drzew owocowych tego samego gatunku. Nowe plantacje osiągają pełną wydajność dopiero po upływie określonej liczby lat. Dlatego aby uzyskać wiarygodne statystyki na temat potencjału produkcyjnego, badania te powinny być powtarzane co pięć lat i obejmować drzewa owocowe, które jeszcze nie wydają owoców.

(3)

W każdym Państwie Członkowskim powinny być przeprowadzane jednolite badania dotyczące głównych odmian gatunku owoców, które jednocześnie miałyby na celu ustalenie dla poszczególnych odmian odmian niższego rzędu, które byłyby uzupełnione stosownie do potrzeb.

(4)

Doświadczenia związane z poprzednimi badaniami wskazują, że niezbędne jest nadanie metodom badań przeprowadzanym przez Państwa Członkowskie pewnej elastyczności, przy zachowaniu możliwości porównywania danych przez Państwa Członkowskie.

(5)

Ponieważ cele proponowanych działań, to znaczy uzyskanie pełnych i wiarygodnych statystyk dotyczących potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych na obszarze Wspólnoty oraz średniookresowych szacunkowych danych na temat produkcji oraz podaży na rynku, nie mogą być w pełni osiągnięte przez Państwa Członkowskie działające samodzielnie, mogą natomiast, z punktu widzenia efektów działań, zostać zrealizowane na poziomie Wspólnoty, może ona przedsięwziąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa ustanawia tylko takie zasady, które są niezbędne dla osiągnięcia tych celów.

(6)

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 4 ),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:Artykuł 1

1.  Państwa Członkowskie przeprowadzają w 2002 r. oraz, począwszy od 2002 r., co pięć lat badania statystyczne dotyczące plantacji niektórych gatunków drzew owocowych występujących na ich obszarze.

2.  Przeprowadza się badania statystyczne dotyczące następujących gatunków:

a) jabłka deserowe

b) gruszki deserowe

c) brzoskwinie

d) morele

e) pomarańcze

f) cytryny

g) owoce cytrusowe niewielkich rozmiarów.

Gatunki, które mają być objęte badaniami w poszczególnych Państwach Członkowskich, są określone w tabeli w Załączniku.

Do wykazu wspomnianych gatunków oraz tabeli mogą zostać wprowadzone zmiany zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2.

Badanie dotyczące plantacji odmian jabłek i gruszek przeznaczonych wyłącznie do celów innych niż jabłka i gruszki deserowe są fakultatywne.

3.  Badanie obejmuje wszystkie gospodarstwa posiadające grunty obsadzone drzewami owocowymi, pod warunkiem że uzyskiwane owoce są przeznaczone wyłącznie, bądź głównie na rynek.

Badanie obejmuje zbiory czyste lub mieszane, tzn. plantacje drzew owocowych kilku gatunków określonych w ust. 2 akapit pierwszy lub jednego bądź kilku z nich przemieszanych z innymi gatunkami.

4.  Badanie może być wyczerpujące bądź w formie wyrywkowej, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 3.

Artykuł 2

1.  Badania określone w art. 1 są przeprowadzane w taki sposób, aby wyniki mogły być przedstawione w formie różnych kombinacji następujących właściwości:

A)  Odmiana owoców:

Dla każdego gatunku owocu oraz w porządku odpowiadającym ich znaczeniu przedstawiona zostanie taka liczba odmian, aby umożliwić każdemu Państwu Członkowskiemu dokonanie dla odpowiedniej odmiany oceny obejmującej co najmniej 80 % całkowitej powierzchni obsadzonej drzewami owocowymi danego gatunku, przy zachowaniu warunku obsadzenia wszystkimi odmianami co najmniej 3 % całkowitej powierzchni obsadzonej drzewami owocowymi danego gatunku.

B)  Wiek drzew:

Wiek drzew należy obliczać, przyjmując za punkt wyjścia moment ich zasadzenia w sadzie. Sezon na sadzenie trwający od jesieni do wiosny uznaje się za jeden okres.

C)  Powierzchnia obsadzona, liczba drzew oraz zagęszczenie plantacji:

Zagęszczenie plantacji może być przedmiotem badań i być podane wprost lub ustalone w oparciu o obsadzoną powierzchnię.

2.  Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2.

Artykuł 3

1.  W przypadku wyrywkowego pobierania próbek, próbka powinna być reprezentatywna dla co najmniej 95 % powierzchni obsadzonej drzewami owocowymi. Dla obszarów nieobjętych pobieraniem próbek, sporządza się dane szacunkowe.

2.  W odniesieniu do wyników badań przeprowadzanych przy pomocy wyrywkowego pobierania próbek, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki w celu zapewnienia, aby błąd z próbek, przy 68 % poziomie ufności, był co najwyżej rzędu 3 % dla wszystkich obszarów kraju obsadzonych drzewami owocowymi każdego gatunku.

3.  Państwa Członkowskie stosują odpowiednie środki w celu ograniczenia błędów w sprawozdawczości oraz, jeżeli jest to konieczne, w celu dokonania oceny ich wpływu na cały obszar obsadzony drzewami owocowymi każdego gatunku.

4.  Zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2.

Artykuł 4

1.  Państwa Członkowskie jak najszybciej powiadamiają Komisję o wynikach badań, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, następującego po roku, w którym przeprowadzono badania.

2.  Wyniki określone w ust. 1, obejmują każdy obszar obsadzony drzewami. Granice obszarów obsadzonych drzewami, które maja zostać zatwierdzone przez Państwa Członkowskie ustalane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 8 ust. 2.

3.  Informacje dotyczące błędów z próbek wraz z wszelkimi pomyłkami wykrytymi w sprawozdawczości określone w art. 3 przekazywane są do dnia 1 października roku następującego po roku, w którym przeprowadzono badania.

4.  Państwa Członkowskie, nie później niż do dnia 1 października roku następującego po roku, w którym przeprowadzono badania, przekazują Komisja sprawozdanie metodologiczne informujące o sposobie przeprowadzenia badań.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie, które posiadają roczne dane szacunkowe na temat:

a) obszarów obsadzonych drzewami owocowymi, których wyrąb miał miejsce na ich terytorium oraz

b) nowych plantacji drzew owocowych na ich terytorium,

przekazują Komisji te informacje, nie później niż do dnia 31 października roku następującego po odnośnym roku.

Artykuł 6

Przy stałej współpracy ze strony Państw Członkowskich oraz w porozumieniu z nimi, Komisja dokonuje analizy:

a) przekazanych wyników,

b) zgłoszonych problemów technicznych, w szczególności w związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem badań,

c) znaczenia wyników badań,

Artykuł 7

Komisja, w terminie jednego roku od dnia przekazania przez Państwa Członkowskie wyników, przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat doświadczeń zebranych w związku z przeprowadzonymi badaniami.

Artykuł 8

1.  Komisji udziela wsparcia Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej, ustanowiony decyzją Rady 72/279/EWG ( 5 ).

2.  W przypadku odniesień do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów zawartych w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3.  Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 9

Dyrektywa 76/625/EWG traci moc począwszy od dnia 16 kwietnia 2002 r.

Wszelkie odniesienia do uchylonej dyrektywy 76/625/EWG traktuje się jako odniesienia do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 10

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie, najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2002 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 11

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 12

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M3
ZAŁĄCZNIKGATUNKI OBJĘTE BADANIAMI W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

 

Jabłka

Gruszki

Brzoskwinie

Morele

Pomarańcze

Cytryny

Owoce cytrusowe niewielkich rozmiarów

Belgia

x

x

 
 
 
 
 

Bułgaria

x

x

x

x

 
 
 

Republika Czeska

x

x

x

x

 
 
 

Dania

x

x

 
 
 
 
 

Niemcy

x

x

 
 
 
 
 

Estonia

x

 
 
 
 
 
 

Irlandia

x

 
 
 
 
 
 

Grecja

x

x

x

x

x

x

x

Hiszpania

x

x

x

x

x

x

x

Francja

x

x

x

x

x

x

x

Włochy

x

x

x

x

x

x

x

Cypr

x

x

x

x

x

x

x

Łotwa

x

x

 
 
 
 
 

Litwa

x

x

 
 
 
 
 

Luksemburg

x

x

 
 
 
 
 

Węgry

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Niderlandy

x

x

 
 
 
 
 

Austria

x

x

x

x

 
 
 

Polska

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugalia

x

x

x

x

x

x

x

Rumunia

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Słowenia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Słowacja

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Finlandia

x

 
 
 
 
 
 

Szwecja

x

x

 
 
 
 
 

Zjednoczone Królestwo

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Badania nie są prowadzone w zakresie: wieku drzew, gęstości plantacji oraz odmian owoców.( 1 ) Dz.U. C 96 E z 27.3.2001, str. 212.

( 2 ) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 8 listopada 2001 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

( 3 ) Dz.U. L 218 z 11.8.1976, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 16 z 21.1.2000, str. 72).

( 4 ) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

( 5 ) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.