2001L0109 — MT — 23.08.2008 — 004.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA 2001/109/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Dicembru 2001

dwar l-istħarrig statistiku li għandu jitwettaq mill-Istati Membri sabiex jigi ddeterminat il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ pjantazzjonijiet ta’ xi speċje ta’ sigar tal-frott

(ĠU L 013, 16.1.2002, p.21)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

 M1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tat-3 ta' Frar 2006

  L 51

21

22.2.2006

 M2

DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2006/110/KE ta' l-20 ta’ Novembru 2006

  L 363

418

20.12.2006

►M3

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI ta’ l-4 ta' Awwissu 2008

  L 225

14

23.8.2008


Emendat bi:

 A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ID-DIRETTIVA 2001/109/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Dicembru 2001

dwar l-istħarrig statistiku li għandu jitwettaq mill-Istati Membri sabiex jigi ddeterminat il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ pjantazzjonijiet ta’ xi speċje ta’ sigar tal-frottIL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Filwaqt li kkunsidrat it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 285 tiegħu,

Filwaqt li kkunsidrat il-proposta mill-Kummissjoni ( 1 ),

Filwaqt li jagixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ( 2 ),

Billi:

(1)

Il-Kummissjoni, sabiex twettaq il-funzjoni mogħtija lilha mit-Trattat u minn dispożizzjonijiet Komunitarju li jirregolaw l-organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur tal-frott u tal-haxix, jehtieg li tinżamm informata b’ mod preciż dwar il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ l-oqsma ta’ xi specje ta’ sigar tal-frott fil-Komunità u li jkollha disponibbli stimi ta’ temp medju tal-produzzjoni u l-fornitura fuq is-swieq. Din l-informazzjoni bhalissa tingħata fil-qafas tad-Direttiva tal-Kunsill 76/625/KEE tal-20 ta’ Lulju 1976 dwar l-istharrig statistiku li għandu jitwettaq mill-Istati Membri sabiex jigi determinat il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ oqsma ta’ xi specje ta’ sigar tal-frott ( 3 ). Issa li qed isiru emendi godda, huwa xieraq għal ragunjiet ta’ àrizza li dik id-Direttiva tithassar u tigi sostitwita minn din id-Direttiva.

(2)

L-Istati Membri kollha għandhom iwettqu stharri[b’ mod konkorrenti fuq l-oqsma ta’ sigar tal-frott ta’ l-istess speci skond l-istess kriterji u bi preì\\joni komparabbli. L-oqsma godda jiksbu l-għotja massima tagħhom biss wara xi snin.. Dan l-istharrig għandu għalhekk jerga’ jsir kull hames snin sabiex jigu miksuba statistici li tista torbot fuqhom dwar il-potenzjal tal-produzzjoni, b ‘kont mehud tas-sigar tal-frott li għadhom mhumiex qed jipproduù.

(3)

Għandhom isiru f’ kull stat Membru stharrig uniformi dwar il-varjetajiet differenti ta’ kull specje ta’ frott, u fl-istess hin isir sforz li jigu stabbiliti subdiviżjonijiet skond il-varjetà li huma kemm jista jkun kompleti.

(4)

L-esperjenza miksuba fl-istharrig ta’ qabel ta’ oqsma tas-sigar tal-frott turi li huwa mehtieg li tigi introdotta certa flessibilità fil-metodi ta’ stharrig użati fl-Istati Membri filwaqt li tinżamm il-komparabilità ta’ l-informazzjoni bejn l-Istati Membri.

(5)

Ladarba l-objettivi ta’ l-azzjoni proposta, ji[ifieri li jigu miksuba statistici kompleti u ta’min jorbot fuqhom dwar il-potenzjal tal-produzzjoni ta’ oqsma ta’ xi specje ta’ sigar tal-frott fil-Komunità u dwar stimi ta’ temp medju ta’ produzzjoni u fornitura Komunitarja, ma jistgħux jigu miksuba b’ mod sufficjenti mill-Istati Membri individwalment u għalhekk jistgħu, minhabba l-effetti ta’ l-azzjoni, jigu miksuba fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ taddotta miżuri, skond il-principji ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-principju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’ dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hemm min dak li huwa mehtieg sabiex jintlahqu dawk l-objettivi.

(6)

Il-miżuri mehtiega għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jigu addottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Gunju 1999 li twaqqaf il-proceduri għall-eżercizzju tal-poteri implimentatorji kkkonferuti fuq il-Kummissjoni ( 4 ),

ADDOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:Artikolu 1

1.  L-Istati Membri għandhom iwettqu matul l-2002, u kull hames snin wara, stharrig fuq l-oqsma ta’ xi specje ta’ sigar tal-frott fuq it-territorju tagħhom.

2.  Għandhom jigu mistharrga dawn l-ispeci:

(a) tuffieh tad-diżerta

(b) langas tad-diżerta

(ċ) hawh

(d) berquqa

(e) laring

(f) lumi

(g) frott tac-citru żgħir.

L-ispeci li għandhom jigu mistharrga fl-Istati Membri varji huma stabbiliti fit-tabella fl-Anness.

Il-lista ta; dawn l-ispeci fit-tabella tista’ tigi emendata skond il-procedura msemmija fl-Artikolu 8(2).

L-istharrig ta’l-oqsma ta’ varjetajiet ta’ tuffieh u langas iddestinat biss għal użu minbarra tuffieh u langas għad-diżerta m’ għandux ikun obbligatorju.

3.  L-istharrig għandu jgħodd għall-impriżi b’ arja im]awwla b’ sigar tal-frott, sakemm il-frott prodott huwa totalment jew principalment intiż għas-suq.

L-istharrig għandu jkopri l-hsad pur jew imhallat, i.e., oqsma ta; sigar tal-frott ta’ diversi mill-ispeci msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2 jew wiehed jew aktar minnhom flimkien ma’ speci ohrajn.

4.  L-istharrig jista’ jew ikun eżawrenti jew ibbażat fuq kampjunar g]all- g]arrieda, skond il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3.

Artikolu 2

1.  L-istharrig imsemmi fl-Artikolu 1 għandhom jigu organizzati sabiex ir-riżultati jistgħu jigu ppreżentati f’ kombinazzjonijiet varji tal-karatteristici segwenti:

(A)  Varjeta’ tal-frott:

Għal kull speci ta’ frott, u f’ ordni ta’ importanza, għandhom jintwerew biżżejjed varjetajiet biex tigi permessa stima separata għal kull Stat Membru, b’ varjetà ta’ għal-inqas 80 % tal-arja totali miżrugħa b’ sigar tal-frott ta’ l-ispeci ikkunsidrata u, f’ kull każ, il-varjetajiet kollha li jireppreżentaw 3 % jew aktar ta’ l-arja totali miżrugħa b’ sigar tal-frott ta’ l-ispeci ikkunsudrati.

(B)  Età tas-sigar:

L-età tas-sigar għandu jigi kkalkulat mill-hin meta nżergħu is-sigar fil-masgar. L-istagun taż-żrigħ li jestendi mill-harifa sar-rebbiegħa għandu jitqies terminu wiehed.

(Ċ)  Arja miżrugħa, numr4 ta’ sigar u densità tal-qasam:

Id- densità tal-qasa0 tista’ tigi mistharrga u kkwotata direttament jew tista’ tinhadem mill-arja miżrugħa.

2.  Għandhom jigu addottati regoli dettaljati biex jigi applikat dan l-Artikolu skond il-procedura msemmija fl-Artikolu 8(2).

Artikolu 3

1.  Fil-każ ta’ kampjunar g]all-g]arrieda, il-kampjun għandu jkun rappreżentanti ta’ mhux inqas minn 95 % tal-arja miżrugħa bis-sigar tal-frott. Għandhom isiru stimi għal arji mhux koperti mill-kampjunar.

2.  Sa fejn jidhlu r-riżultati ta’ l-istharrig imwettaq bil-kampjunar g]all-g]arrieda, l-Istati Membri għandhom jiehdu kull pass biex jaccertaw illi l-iżbalji tal-kampjunar fil-livell ta’ kunfidenza ta’ 68 % għandhom, għall-massimu, ikunu madwar 3 % għall-arja kollha nazzjonali miżrugħa bis-sigar tal-frott ta; kull speci.

3.  L-Istati/membri għandhom jiehdu l-passi xierqa biex jillimtaw l-iżbalji fir-rappurtar u, fejn mehtieg, jistmaw l-effett tagħhom fuq l-arja kollha miżrugħa bis-sigar tal-frott ta’ kull speci.

4.  Ir-regoli biex jigi applikat dan l-Artikolu għandhom jigu addottati skond il-procedura msemmija fl-Artikolu 8(2).

Artikolu 4

1.  L-Istati Membri għandhom javżaw il-Kummissjoni u r-riżultati ta’ dan l-istharrig malajr kemm jista’ jkun u f’ kull każ qabel l-1 ta’ Ottubru tas-sena wara s-sena ta’ l-istharrig.

2.  Ir-riżultati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jigu provduti għal kull arja ta’ produzzjoni. Il-fruntieri ta’l-arji ta’ produzzjoni li għandhom jigu addottati għall—Istati Membri għandhom jigu ffissati skond il-procedura stabbilita fl-Artikolu 8(2).

3.  Żbalji fil-kampjunar flimkien ma’ żbalji mikxufa fir-rappurtar kif imsemmi fl-Artikolu 3 għandhom jigu notifikati qabel l-1 ta’ Ottubru tas-sena wara s-sena ta’ l-istharrig.

4.  L-Istati Membru għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni rapport metodologiku dwar kif twettaq l-istharrig mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru tas-sena wara s-sena ta’ l-istharrig.

Artikolu 5

L-Istati Membri li għandhom stimi annwali:

(a) ta’ arji ta’ sigar tal-frott li tnaddfu fit-territorju tagħhom, u

(b) ta’ l-oqsma godda fit-territorju tagħhom,

għandhom javżaw lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-1 ta’ Ottubru tas-sena wara s-sena riferenti.

Artikolu 6

Il-Kummissjoni għandha tistudja dawn b’ konsultazzjoni u kooperazzjoni kontinwa ma’ l-Istati Membri:

(a) ir-riżultati provduti,

(b) il-problemi teknici mqajma, partikolarment mill-preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ dan l-istharrig,

(ċ) is-sinjifikat tas-sejbiet ta’ l-istharrig.

Artikolu 7

Il-Kummissjoni għandha\tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fi żmien sena tan-notifika tar-riżultati mill-Istati Membri, rapport dwar l-esperjenza akkwistata matul l-istharrig.

Artikolu 8

1.  Il-Kummissjoni għandha tigi assistita mill-Kumitat Permanenti għall-Istatistici Agrikulturali, mwaqqfa mid-Deciżjoni tal-Kunsill 72/279/KEE ( 5 )

2.  Fejn issir riferenza għal dan il-paragrafu, għandhom jgħoddu l-Artikoli 4 u 7 tad-Deciżjoni 1999/468/KE, b’ kont mehud għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

It-terminu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deciżjoni 1999/468/KE għandu jkun tliet xhur.

3.  Il-Kumitat għandu jaddotta r-regoli tal-procedura tiegħu.

Artikolu 9

Direttiva 76/625//KEE għandha tithassar b’ effett mis-16 t’ April 2002.

Kull riferenza li ssir għad-Direttiva mhassra 76/625/KEE għandha titqies bhala riferenza għal din id-Direttiva.

Artikolu 10

L-Istati Membri għandhom igibu fis-sehh il-ligijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi mehtiega sabiex jikkonformaw ma din id-Direttiva sa mhux aktar tard mis-16 t’16 April 2002. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan minnufih

Meta l-Istati Membri jaddottaw dawn il-miżuri, għandu jkun fihom riferenza għal din id-Direttiva jew jigu akkumpanjati minn tali riferenza meta jigu pubblikati ufficjalment. Il-metodi li bihom issir din ir-riferenza għandhom jigu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 11

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-sehh fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Gurnal Ufficjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 12

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri

▼M3
ANNESSSPEĊJI MISTĦARRĠA FL-ISTATI MEMBRI VARJI

 

Tuffieħ

Lanġas

Ħawħ

Berquq

Larinġ

Lumi

Ċitru żgħir

Il-Belġju

x

x

 
 
 
 
 

Il-Bulgarija

x

x

x

x

 
 
 

Ir-Repubblika Ċeka

x

x

x

x

 
 
 

Id-Danimarka

x

x

 
 
 
 
 

Il-Ġermanja

x

x

 
 
 
 
 

L-Estonja

x

 
 
 
 
 
 

L-Irlanda

x

 
 
 
 
 
 

Il-Greċja

x

x

x

x

x

x

x

Spanja

x

x

x

x

x

x

x

Franza

x

x

x

x

x

x

x

L-Italja

x

x

x

x

x

x

x

Ċipru

x

x

x

x

x

x

x

Il-Latvja

x

x

 
 
 
 
 

Il-Litwanja

x

x

 
 
 
 
 

Il-Lussemburgu

x

x

 
 
 
 
 

L-Ungerija

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

L-Olanda

x

x

 
 
 
 
 

L-Awstrija

x

x

x

x

 
 
 

Il-Polonja

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Il-Portugall

x

x

x

x

x

x

x

Ir-Rumanija

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Is-Slovenja

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Is-Slovakkja

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Il-Finlandja

x

 
 
 
 
 
 

L-Iżvezja

x

x

 
 
 
 
 

Ir-Renju Unit

x

x

 
 
 
 
 

(1)   L-istħarriġ ma jitwettaqx għal: l-età tas-siġar, id-densità tal-pjantaġġun u l-varjetà tal-frotta.( 1 ) ĠU C 96 E, tas-27.3.2001, p. 212.

( 2 ) Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Gunju 2001 (għad mhux ippubblikat fil-Gurnal Ufficjali), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-8 ta’ Novembru 2001 (għad mhux ippubblikat fil-Gurnal Ufficjali) u d-Deciżjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta; Dicembru 2001 (għad mhux ippubblikat fil-Gurnal Ufficjali).

( 3 ) ĠU L 218, tal-11.8.1976, p. 10. Direttiva kif l-ahhar emendata bid-Direttiva 1999/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 16, tal-21.1.2000, p. 72).

( 4 ) ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

( 5 ) ĠU L 179, tas-7.8.1972, p. 1.