2001L0109 — HU — 23.08.2008 — 004.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/109/EK IRÁNYELVE

(2001. december 19.)

az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről

(HL L 013, 16.1.2002, p.21)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. február 3.)

  L 51

21

22.2.2006

 M2

A TANÁCS 2006/110/EK IRÁNYELVE (2006. november 20.)

  L 363

418

20.12.2006

►M3

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. augusztus 4.)

  L 225

14

23.8.2008


Módosította:

 A1

Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló

  L 236

33

23.9.2003
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/109/EK IRÁNYELVE

(2001. december 19.)

az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekrőlAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy teljesíthesse a Szerződés és a Közösség megfelelő rendelkezései által a gyümölcs- és zöldségfélék piacának közös szervezésével kapcsolatosan rá ruházott feladatokat, a Bizottságnak mindenkor pontos tájékoztatást kell kapnia egyes gyümölcsfafajok Közösségen belüli ültetvényeinek termelési potenciáljáról, továbbá középtávú becsléseknek kell rendelkezésére állniuk a terméseredményekről és a piaci kínálatról. Erről a tájékoztatásról jelenleg az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről szóló, 1976. július 20-i 76/625/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) rendelkezik. Most, hogy új módosításokra kerül sor, az egyértelműség kedvéért célszerű az említett irányelvet hatályon kívül helyezni és ezzel az irányelvvel helyettesíteni.

(2)

Valamennyi tagállamnak egy időben és ugyanazon követelményeknek megfelelően kell összehasonlítható pontosságú felmérést készítenie az egyes gyümölcsfafajták ültetvényeiről. Új ültetvények esetében teljes termőre fordulás csak bizonyos számú év után következik be. Ezért tehát az ilyen felméréseket ötévente kell megismételni, hogy megbízható statisztikai adatokat lehessen kapni a termelési potenciálról, figyelembe véve a még nem termő gyümölcsfákat is.

(3)

Valamennyi tagállamban egységes felmérést kell végezni minden egyes gyümölcsfaj főbb fajtáiról, megkísérelve ugyanakkor megfelelő teljességű, fajta szerinti alosztályokat létrehozni.

(4)

A gyümölcsfaültetvények korábbi felmérései során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos rugalmasságra van szükség a tagállamok által alkalmazott felmérési módszerekben, miközben fenn kell tartani az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságát is.

(5)

Mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit – vagyis azt, hogy teljes és megbízható statisztika álljon rendelkezésre a Közösségen belüli egyes gyümölcsfafajok ültetvényeinek termelési potenciáljáról, valamint a Közösség termelési és kínálati adatainak középtávú becsléseiről – a tagállamok egyedileg nem tudják kielégítő módon teljesíteni és ezért azok – az intézkedés hatásai miatt – közösségi szinten jobban teljesíthetők, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben megfogalmazott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(6)

Az irányelv megvalósításához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 4 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk

(1)  A tagállamok 2002 folyamán, majd azt követően ötévenként, felméréseket végeznek a területükön található gyümölcsfafajok ültetvényeiről.

(2)  A felmérés az alábbi fajokra terjed ki:

a) étkezési alma

b) étkezési körte

c) őszibarack

d) sárgabarack

e) narancs

f) citrom

g) apró gyümölcsű citrusfélék.

Az egyes tagállamok által felmérendő fajokat a mellékletben foglalt táblázat tartalmazza.

A felsorolt fajok jegyzéke és az említett táblázat a 8. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárással összhangban módosítható.

Az étkezési almától és étkezési körtétől eltérő felhasználásra szánt alma- és körtefajták ültetvényei esetében nem kötelező a felmérés.

(3)  A felmérés valamennyi, gyümölcsfával betelepített területtel rendelkező gazdaságra vonatkozik, amennyiben a gyümölcstermést teljes egészében vagy nagy részben piaci értékesítésre szánják.

A felmérés tiszta és vegyes állományokra, vagyis a (2) bekezdés első albekezdésében jelölt fajba tartozó gyümölcsfák, illetve ezek közül egy vagy több faj által más fajokkal együttesen alkotott ültetvényekre egyaránt kiterjed.

(4)  A felmérés lehet teljes körű, vagy alapulhat véletlenszerű mintavételen, a 3. cikkben meghatározott követelményekkel összhangban.

2. cikk

(1)  Az 1. cikkben említett felméréseket úgy kell végezni, hogy az eredmények az alábbi jellemzők különböző kombinációiban legyenek bemutathatók:

A.  Gyümölcsfajta:

Valamennyi gyümölcsfaj esetében – fontossági sorrendben – elegendő számú fajta állományát kell kimutatni ahhoz, hogy az egyes tagállamokra vonatkozóan fajta szerint felmérhető legyen a szóban forgó gyümölcsfafajjal betelepített összterület legalább 80 %-a, és legalábbis valamennyi olyan fajta állományát ki kell mutatni, amely a szóban forgó gyümölcsfafajjal betelepített összterület legalább 3 %-át képviseli.

B.  A fák életkora:

A fák életkorát a gyümölcsösbe való telepítésük időpontjától kell számítani. Az ősztől tavaszig terjedő telepítési idényt egyetlen időszakként kell kezelni.

C.  Betelepített terület, a fák száma és az állomány sűrűsége:

Az állomány sűrűségét fel lehet mérni és meg lehet adni közvetlenül, vagy ki lehet számítani a betelepített terület nagyságából is.

(2)  Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra.

3. cikk

(1)  Véletlenszerű mintavétel esetén a mintának a gyümölcsfával betelepített terület legalább 95 %-át kell képviselnie. A mintavétellel nem lefedett területekre vonatkozóan becslést kell végezni.

(2)  A véletlenszerű mintavétellel végzett felmérések eredményeit illetően a tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a 68 %-os megbízhatósági szint mellett előforduló mintavételi hibák legfeljebb 3 % körül legyenek az egyes gyümölcsfafajokkal nemzeti szinten betelepített terület egészére nézve.

(3)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek a jelentésbeli tévedések mérséklésére és – szükség esetén – annak becslésére, hogy az ilyen tévedések milyen mértékben befolyásolják az egyes gyümölcsfafajokkal betelepített terület egészét.

(4)  Az e cikk alkalmazására vonatkozó szabályok a 8. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kerülnek elfogadásra.

4. cikk

(1)  A tagállamok a lehető leggyorsabban, de legkésőbb a felmérést követő év október 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot a felmérések eredményeiről.

(2)  Az (1) bekezdésben említett eredményeket termesztési területenként kell megadni. A tagállamok által elfogadott termőterület-határok a 8. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kerülnek rögzítésre.

(3)  A 3. cikkben említett mintavételi hibák és a jelentéssel kapcsolatosan feltárt tévedések a felmérést követő év október 1-jéig kerülnek közlésre.

(4)  A tagállamok legkésőbb a felmérést követő év október 1-jéig módszertani jelentést küldenek a Bizottságnak az elvégzett felmérés menetéről.

5. cikk

Azok a tagállamok, amelyek becsült éves adatokkal rendelkeznek

a) a területükön felszámolt gyümölcsfaültetvények területének nagyságáról; valamint

b) a területükön található új gyümölcsfaültetvényekről,

legkésőbb a referenciaévet követő év október 31-ig közlik a Bizottsággal ezt az információt.

6. cikk

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva és folyamatosan együttműködve tanulmányozza a következőket:

a) a közölt eredmények;

b) a különösen a felmérések előkészítése és végrehajtása során jelentkező technikai problémák;

c) a felmérések megállapításainak súlya.

7. cikk

A Bizottság az eredményeknek a tagállamok által történő közlésétől számított egy éven belül jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felmérés során szerzett tapasztalatokról.

8. cikk

(1)  A Bizottság munkáját a 72/279/EGK tanácsi határozattal ( 5 ) létrehozott Mezőgazdasági Statisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2)  Az erre a bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikke ugyanezen határozat 8. cikkének rendelkezéseire is tekintettel alkalmazandó.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak három hónapban kerül megállapításra.

(3)  A bizottság eljárási szabályzatot fogad el.

9. cikk

A 76/625/EGK irányelv 2002. április 16-ával hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett 76/625/EGK irányelvre való valamennyi hivatkozás ezen irányelvre való hivatkozásnak felel meg.

10. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. április 16-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼M3
MELLÉKLETAZ EGYES TAGÁLLAMOK ÁLTAL FELMÉRENDŐ GYÜMÖLCSFAFAJOK

 

Alma

Körte

Őszibarack

Kajszibarack

Narancs

Citrom

Apró gyümölcsű citrusfélék

Belgium

x

x

 
 
 
 
 

Bulgária

x

x

x

x

 
 
 

Cseh Köztársaság

x

x

x

x

 
 
 

Dánia

x

x

 
 
 
 
 

Németország

x

x

 
 
 
 
 

Észtország

x

 
 
 
 
 
 

Írország

x

 
 
 
 
 
 

Görögország

x

x

x

x

x

x

x

Spanyolország

x

x

x

x

x

x

x

Franciaország

x

x

x

x

x

x

x

Olaszország

x

x

x

x

x

x

x

Ciprus

x

x

x

x

x

x

x

Lettország

x

x

 
 
 
 
 

Litvánia

x

x

 
 
 
 
 

Luxemburg

x

x

 
 
 
 
 

Magyarország

x

x

x

x

 
 
 

Málta

 
 

(1)

 
 
 
 

Hollandia

x

x

 
 
 
 
 

Ausztria

x

x

x

x

 
 
 

Lengyelország

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugália

x

x

x

x

x

x

x

Románia

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Szlovénia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Szlovákia

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Finnország

x

 
 
 
 
 
 

Svédország

x

x

 
 
 
 
 

Egyesült Királyság

x

x

 
 
 
 
 

(1)   A felméréseket nem kell elvégezni a következőre: a fa kora, az ültetvény sűrűsége és a gyümölcsfajta.( 1 ) HL C 96. E, 2001.3.27., 212. o.

( 2 ) Az Európai Parlament 2001. június 13-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2001. november 8-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 2001. december 11-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 218., 1976.8.11., 10. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Tanács 1999/87/EK irányelvével (HL L 16., 2000.1.21., 72. o.) módosított irányelv.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o.