2001L0109 — EL — 23.08.2008 — 004.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 2001/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2001

για τις στατιστικές έρευνες που θα διενεργηθούν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων

(ΕΕ L 013, 16.1.2002, p.21)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2006

  L 51

21

22.2.2006

 M2

ΟΔΗΓΊΑ 2006/110/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2006

  L 363

418

20.12.2006

►M3

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 4ης Αυγούστου 2008

  L 225

14

23.8.2008


Τροποποιείται από:

 A1

Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 2001/109/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Δεκεμβρίου 2001

για τις στατιστικές έρευνες που θα διενεργηθούν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρωνΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή, για την εκπλήρωση της αποστολής που της έχει ανατεθεί από τη συνθήκη καθώς και από τις κοινοτικές διατάξεις περί κοινής οργάνωσης των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, έχει ανάγκη από ακριβή πληροφόρηση επί του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και από μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για την παραγωγή και την προσφορά στις αγορές. Η εν λόγω αποστολή έχει αναληφθεί προς το παρόν από την Επιτροπή στα πλαίσια της οδηγίας 76/625/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976, περί των στατικών ερευνών που θα διενεργηθούν από τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων ( 3 ). Με αφορμή τις νέες τροποποιήσεις και χάριν σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμη η κατάργηση της οδηγίας αυτής και η αντικατάστασή της από την παρούσα οδηγία.

(2)

Θεωρείται σκόπιμο να προβαίνουν όλα τα κράτη μέλη σε έρευνες περί των δενδρώνων οπωροφόρων δένδρων του ίδιου είδους συγχρόνως, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια και με την ίδια περίπου ακρίβεια. Οι νέοι δενδρώνες φθάνουν στην πλήρη απόδοσή τους μετά από ορισμένο αριθμό ετών. Οι έρευνες αυτές ενδείκνυται συνεπώς να επαναλαμβάνονται ανά πενταετία, προκειμένου να λαμβάνονται έγκυρα στοιχεία σχετικά με το δυναμικό παραγωγής, λαμβανομένων υπόψη των οπωροφόρων δένδρων που δεν αποδίδουν ακόμη καρπούς.

(3)

Επιδιώκεται να γίνεται ομοιόμορφη έρευνα σε κάθε κράτος μέλος για τις κυριότερες ποικιλίες κάθε είδους οπωροφόρων, με σκοπό τον προσδιορισμό μίας όσο το δυνατόν πληρέστερης υποδιαίρεσης ανά ποικιλία.

(4)

Από την πείρα που αποκτήθηκε από τις προηγούμενες έρευνες περί των δενδρώνων οπωροφόρων δένδρων, είναι ανάγκη να εισαχθεί κάποια ελαστικότητα όσον αφορά τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, αλλά να διαφυλαχθεί και η συγκρισιμότης των δεδομένων των διαφόρων κρατών μελών.

(5)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, ήτοι η ύπαρξη αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στατιστικών για το δυναμικό παραγωγής των δενδρώνων ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων στην Κοινότητα και η διατύπωση μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κοινοτική παραγωγή και προσφορά είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και δύνανται συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, λόγω των αποτελεσμάτων της δράσης, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(6)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 4 ),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:Άρθρο 1

1.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν, καθ' όλη τη διάρκεια του 2002, και εν συνεχεία ανά πενταετία, έρευνες σχετικά με τους δενδρώνες ορισμένων ειδών οπωροφόρων δένδρων που καλλιεργούνται στην επικράτειά τους.

2.  Ερευνώνται τα ακόλουθα είδη:

α) Επιτραπέζια μήλα

β) Επιτραπέζια αχλάδια

γ) Ροδάκινα

δ) Βερίκοκα

ε) Πορτοκάλια

στ) Λεμόνια

ζ) Εσπεριδοειδή μικρόκαρπα.

Τα είδη υπό έρευνα στα διάφορα κράτη μέλη αναφέρονται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Ο κατάλογος των ειδών υπό έρευνα καθώς και ο σχετικός πίνακας μπορούν να τροποποιούνται με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Η καταγραφή των δενδρώνων με ποικιλίες μήλων και αχλαδιών που δεν προορίζονται για επιτραπέζια χρήση είναι προαιρετική.

3.  Η έρευνα αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις με φυτείες οπωροφόρων, εφόσον τα παραγόμενα φρούτα προορίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την αγορά.

Η έρευνα επεκτείνεται στις αμιγείς και στις μικτές καλλιέργειες, δηλαδή στους δενδρώνες οπωροφόρων δένδρων πολλών ειδών εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο ή ενός ή περισσότερων από αυτά τα είδη σε συνδυασμό με άλλα είδη.

4.  Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιείται κατά τρόπο εξαντλητικό ή με τυχαία δειγματοληψία, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 3.

Άρθρο 2

1.  Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 έρευνες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπον ώστε τα αποτελέσματα να δύνανται να παρουσιασθούν με διάφορους συνδυασμούς των ακόλουθων χαρακτηριστικών.

Α.  Ποικιλία φρούτων

Πρέπει να καθορίζονται, ανά είδος φρούτων και κατά σειρά σπουδαιότητας, αρκετές ποικιλίες ώστε, για κάθε κράτος μέλος, να δύναται να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά, για κάθε ποικιλία, τουλάχιστον το 80 % της ολικής φυτευμένης έκτασης με οπωροφόρα δένδρα του εν λόγω είδους και, εν πάση περιπτώσει, όλες οι ποικιλίες που αντιπροσωπεύουν το 3 % ή και περισσότερο της ολικής έκτασης της φυτευμένης με οπωροφόρα δένδρα του εν λόγω είδους.

Β.  Ηλικία των δένδρων

Η ηλικία των δένδρων πρέπει να υπολογίζεται από την περίοδο της φύτευσής τους στον αγρό. Η εποχή φύτευσης που εκτείνεται από το φθινόπωρο έως την άνοιξη πρέπει να θεωρείται ενιαία περίοδος.

Γ.  Φυτευμένη έκταση, αριθμός δένδρων και πυκνότητα φύτευσης

Η πυκνότητα φύτευσης δύναται να καταγράφεται αμέσως ή να προσδιορίζεται μέσω υπολογισμού που βασίζεται στη φυτευμένη έκταση.

2.  Οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

1.  Στην περίπτωση δειγματοληπτικής έρευνας, το δείγμα πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 95 % της φυτευμένης με οπωροφόρα δένδρα έκτασης. Στις εκτάσεις που δεν καλύπτονται από τη δειγματοληψία, οι υπολογισμοί γίνονται κατ' εκτίμηση.

2.  Όσον αφορά τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ερευνών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε το δειγματοληπτικό σφάλμα να είναι έως 3 % κατ' ανώτατο όριο σε επίπεδο εμπιστοσύνης 68 % για το σύνολο της εθνικής έκτασης της φυτευμένης με οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.

3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσουν, και εφόσον είναι αναγκαίο, να υπολογίσουν τα σφάλματα των παρατηρήσεων για το σύνολο της φυτευμένης έκτασης με οπωροφόρα δένδρα κάθε είδους.

4.  Οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 4

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των ερευνών τους, και οπωσδήποτε έως την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος διεξαγωγής της έρευνας.

2.  Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται κατά ζώνες παραγωγής. Τα όρια των ζωνών παραγωγής που ορίζονται για τα κράτη μέλη, καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 2.

3.  Τα διαπιστούμενα σφάλματα παρατήρησης και δειγματοληψίας, που αναφέρονται στο άρθρο 3, ανακοινώνονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί τη διεξαγωγή της έρευνας.

4.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή μεθοδολογική έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας, το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί τη διεξαγωγή της έρευνας.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ετήσιες πληροφορίες:

α) για τις εκτάσεις οπωροφόρων δένδρων η εκρίζωση των οποίων πραγματοποιήθηκε στο έδαφός τους, και

β) για τους νέους δενδρώνες οπωροφόρων στο έδαφός τους,

ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες αυτές, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή μελετά, μέσω διαβουλεύσεων και διαρκούς συνεργασίας με τα κράτη μέλη:

α) τα παρασχεθέντα αποτελέσματα των ερευνών,

β) τα τεχνικά προβλήματα που ετέθησαν ιδίως κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των ερευνών,

γ) τη σημασία των αποτελεσμάτων των ερευνών.

Άρθρο 7

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, εντός προθεσμίας ενός έτους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ερευνών από τα κράτη μέλη, έκθεση σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις έρευνες.

Άρθρο 8

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή γεωργικών στατιστικών, που συνεστήθη με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 5 ).

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένου του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε 3 μήνες.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 9

Η οδηγία 76/625/ΕΟΚ καταργείται με ισχύ από τις 16 Απριλίου 2002.

Κάθε αναφορά στην οδηγία 76/625/ΕΟΚ θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 16 Απριλίου 2002. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

 

Μήλα

Αχλάδια

Ροδάκινα

Βερίκοκα

Πορτοκάλια

Λεμόνια

Μικρόκαρπα εσπεριδοειδή

Βέλγιο

x

x

 
 
 
 
 

Βουλγαρία

x

x

x

x

 
 
 

Τσεχική Δημοκρατία

x

x

x

x

 
 
 

Δανία

x

x

 
 
 
 
 

Γερμανία

x

x

 
 
 
 
 

Εσθονία

x

 
 
 
 
 
 

Ιρλανδία

x

 
 
 
 
 
 

Ελλάδα

x

x

x

x

x

x

x

Ισπανία

x

x

x

x

x

x

x

Γαλλία

x

x

x

x

x

x

x

Ιταλία

x

x

x

x

x

x

x

Κύπρος

x

x

x

x

x

x

x

Λεττονία

x

x

 
 
 
 
 

Λιθουανία

x

x

 
 
 
 
 

Λουξεμβούργο

x

x

 
 
 
 
 

Ουγγαρία

x

x

x

x

 
 
 

Μάλτα

 
 

(1)

 
 
 
 

Κάτω Χώρες

x

x

 
 
 
 
 

Αυστρία

x

x

x

x

 
 
 

Πολωνία

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Πορτογαλία

x

x

x

x

x

x

x

Ρουμανία

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Σλοβενία

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Σλοβακία

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Φινλανδία

x

 
 
 
 
 
 

Σουηδία

x

x

 
 
 
 
 

Ηνωμένο Βασίλειο

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Δεν διενεργούνται έρευνες για: ηλικία δέντρων, πυκνότητα δενδρώνα και ποικιλία φρούτων.( 1 ) EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 212.

( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2001 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2001.

( 3 ) ΕΕ L 218 της 11.8.1976, σ. 10· οδηγία οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 16 της 21.1.2000, σ. 72).

( 4 ) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

( 5 ) ΕΕ L 179 της 7.8.1972, σ. 1.