2001L0109 — CS — 23.08.2008 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/109/ES

ze dne 19. prosince 2001

o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů

(Úř. věst. L 013, 16.1.2002, p.21)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/128/ES ze dne 3. února 2006,

  L 51

21

22.2.2006

 M2

SMĚRNICE RADY 2006/110/ES ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

418

20.12.2006

►M3

ROZHODNUTÍ KOMISE 2008/690/ES ze dne 4. srpna 2008,

  L 225

14

23.8.2008


Ve znění:

 A1

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/109/ES

ze dne 19. prosince 2001

o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromůEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzhledem k tomu, že Komise potřebuje být průběžně informována o produkčním potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů v rámci Společenství, jakož i mít k dispozici střednědobé odhady tržní produkce a nabídky, aby mohla vykonávat úlohu, kterou byla pověřena Smlouvou a předpisy Společenství, jimiž se řídí společná organizace trhu s ovocem a zeleninou. Tyto informace jsou v současné době poskytovány v rámci směrnice Rady 76/625/EHS ze dne 20. července 1976 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů ( 3 ). U příležitosti právě prováděných nových změn je v zájmu jasnosti vhodné uvedenou směrnici zrušit a nahradit jí touto směrnicí.

(2)

Ve všech členských státech by se mělo provádět zjišťování sadů ovocných stromů souběžně, podle stejných kritérií a se srovnatelnou přesností. Nové sady dosahují plné výnosy teprve po několika letech. Tato zjišťování by se měla proto opakovat v pětiletých intervalech, aby se tak získaly spolehlivé statistické údaje o produkčním potenciálu zohledňující ovocné stromy, které ještě nejsou produktivní.

(3)

V každém členském státu by se měla provádět jednotná zjišťování o hlavních odrůdách každého druhu ovoce, která by současně měla mít za cíl zavedení dílčího členění podle odrůd, které by bylo co nejúplnější.

(4)

Zkušenosti, získané v předchozích zjišťováních sadů ovocných stromů, ukázaly, že do metod zjišťování používaných členskými státy je nezbytné zavést určitou pružnost, a přitom je nutno zabezpečit, aby byly údaje porovnatelné mezi členskými státy.

(5)

V souladu se zásadou subsidiarity uvedenou v článku 5 Smlouvy o ES nemohou být cíle této směrnice, zejména získání úplných a spolehlivých statistických údajů o produkčním potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů ve Společenství a o střednědobých odhadech produkce a nabídky ve Společenství, uspokojivě dosaženy členskými státy, a proto mohou být z důvodů účinků navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje to, co je k dosažení uvedených cílů nutné.

(6)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 4 ),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

1.  Členské státy provedou v průběhu roku 2002, a poté každých pět let, zjišťování sadů určitých druhů ovocných stromů, které se nacházejí na jejich území.

2.  Předmětem zjišťování jsou tyto druhy:

a) stolní jablka;

b) stolní hrušky;

c) broskve;

d) meruňky;

e) pomeranče;

f) citrony;

g) malé citrusové plody.

Druhy, které mají být předmětem zjišťování v různých členských státech, jsou uvedeny v tabulce v přílohy.

Seznam uvedených druhů, jakož i uvedená tabulka mohou být změněny postupem podle čl. 8 odst. 2.

Zjišťování sadů s odrůdami jablek a hrušek, které jsou určené výlučně k jiným účelům, než je pěstování stolních jablek a hrušek, je nepovinné.

3.  Zjišťování se provádí ve všech zemědělských podnicích s plochou osázenou ovocnými stromy, pokud je vypěstované ovoce určeno zcela nebo převážně pro trh.

Zjišťování se vztahuje na čisté a smíšené kultury, tj. sady ovocných stromů několika druhů uvedených v odstavci 2 prvním pododstavci, nebo jednoho nebo více těchto druhů vysázených společně s jinými druhy.

4.  Zjišťování může být provedeno jako úplné zjišťování, nebo jako výběrové šetření s náhodným výběrem, podle kritérií stanovených v článku 3.

Článek 2

1.  Organizace uvedených zjišťování musí umožňovat poskytování výsledků v různých kombinacích dále uvedených charakteristik:

A)  Odrůda ovoce:

U každého druhu ovoce se v pořadí důležitosti uvede dostatek odrůd, aby bylo možné zařadit u každého členského státu podle odrůd nejméně 80 % celkové plochy osázené ovocnými stromy daných druhů; v každém případě se však uvedou všechny odrůdy reprezentující minimálně 3 % celkové plochy osázené ovocnými stromy daných druhů.

B)  Stáří stromů:

Stáří stromů se počítá od doby jejich vysazení v sadu. Sezóna vysazování od podzimu do jara se považuje ze jedno období.

C)  Osázená plocha, počet stromů a hustota výsadby:

Hustotu výsadby lze také zjišťovat a uvádět přímo nebo vypočítat z osázené plochy.

2.  Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 8 odst. 2.

Článek 3

1.  V případě výběrového šetření s náhodným výběrem musí být výběrový soubor reprezentativní nejméně pro 95 % plochy osázené ovocnými stromy. U oblastí, které náhodný výběr neobsáhne, se provedou odhady.

2.  Pokud jde o výběrová šetření s náhodným výběrem, členské státy přijmou opatření, která zajistí, aby výběrové chyby pro celkovou plochu členského státu osázenou jednotlivými druhy ovocných stromů nepřesáhly řádově 3 % při koeficientu spolehlivosti 68 %.

3.  Členské státy přijmou na celé ploše osázené jednotlivými druhy ovocných stromů vhodná opatření k omezení chyb ve vykazování, a pokud je to nutné, k odhadování těchto chyb.

4.  Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 8 odst. 2.

Článek 4

1.  Členské státy oznámí Komisi výsledky zjišťování co nejrychleji, v každém případě do 1. října roku, který následuje po roce zjišťování.

2.  Výsledky uvedené v odstavci 1 se předloží za každou pěstitelskou oblast. Hranice pěstitelských oblastí přijaté pro členské státy se stanoví postupem podle článku 8 odst. 2.

3.  Výběrové chyby spolu se všemi chybami zjištěnými ve vykazování podle článku 3 se oznámí do 1. října roku, který následuje po roce zjišťování.

4.  Členské státy zašlou Komisi metodickou zprávu o způsobu provedení zjišťování nejpozději do 1. října roku, který následuje po roce zjišťování.

Článek 5

Členské státy, které mají k dispozici roční odhady:

a) ploch s ovocnými stromy, které byly na jejich území vyklučeny, a

b) nových sadů s ovocnými stromy na jejich území,

oznámí Komisi tyto informace nejpozději do 31. října roku, který následuje po sledovaném roce.

Článek 6

Při konzultacích a ve stálé spolupráci s členskými státy bude Komise studovat:

a) dodané výsledky;

b) technické problémy vyplývající zejména z přípravy a provádění zjišťování;

c) význam poznatků ze zjišťování.

Článek 7

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě během jednoho roku po oznámení výsledků členskými státy zprávu o zkušenostech získaných během zjišťování.

Článek 8

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku, zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS ( 5 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Lhůta stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.

3.  Komise přijme svůj jednací řád.

Článek 9

Dnem 16. dubna 2002 se směrnice 76/625/EHS zrušuje.

Odkazy na zrušenou směrnici 76/625/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici.

Článek 10

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 16. dubna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 11

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 12

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M3
PŘÍLOHADRUHY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZJIŠŤOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

 

Jablka

Hrušky

Broskve

Meruňky

Pomeranče

Citrony

Malé citrusové plody

Belgie

x

x

 
 
 
 
 

Bulharsko

x

x

x

x

 
 
 

Česká republika

x

x

x

x

 
 
 

Dánsko

x

x

 
 
 
 
 

Německo

x

x

 
 
 
 
 

Estonsko

x

 
 
 
 
 
 

Irsko

x

 
 
 
 
 
 

Řecko

x

x

x

x

x

x

x

Španělsko

x

x

x

x

x

x

x

Francie

x

x

x

x

x

x

x

Itálie

x

x

x

x

x

x

x

Kypr

x

x

x

x

x

x

x

Lotyšsko

x

x

 
 
 
 
 

Litva

x

x

 
 
 
 
 

Lucembursko

x

x

 
 
 
 
 

Maďarsko

x

x

x

x

 
 
 

Malta

 
 

(1)

 
 
 
 

Nizozemsko

x

x

 
 
 
 
 

Rakousko

x

x

x

x

 
 
 

Polsko

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Portugalsko

x

x

x

x

x

x

x

Rumunsko

(1)

(1)

(1)

(1)

 
 
 

Slovinsko

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Slovensko

x

x

(1)

(1)

 
 
 

Finsko

x

 
 
 
 
 
 

Švédsko

x

x

 
 
 
 
 

Spojené království

x

x

 
 
 
 
 

(1)   Zjišťování se neprovádí u těchto charakteristik: stáří stromů, hustota výsadby a odrůdy ovoce.( 1 ) Úř. věst. C 96 E, 27.3.2001, s. 212.

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 8. listopadu 2001 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 3 ) Úř. věst. L 218, 11.8.1976, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/87/ES (Úř. věst. L 16, 21.1.2000, s. 72).

( 4 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.