ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.330.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 330

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
12 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 330/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (1)

1

2011/C 330/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (2)

4


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 330/03

Eurons växelkurs

5

2011/C 330/04

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare – Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2011/C 330/05

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik

8

2011/C 330/06

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsinfordran om tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

9

2011/C 330/07

Uppgifter från medlemsstaterna om stängning av fiske

10


 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 330/08

Förslagsinfordran – Det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar

11

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 330/09

Annulation av offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

22


 

2011/C 330/10

Not till läsaren (se omslagets tredje sida)

s3


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV