ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2011.330.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 330

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 54
12. novembra 2011


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 330/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

1

2011/C 330/02

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2011/C 330/03

Výmenný kurz eura

5

2011/C 330/04

Správny výbor európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2011/C 330/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

8

2011/C 330/06

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

9

2011/C 330/07

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2011/C 330/08

Výzva na predloženie návrhov – Spoločný harmonizovaný program obchodných a spotrebiteľských prieskumov Európskej únie

11

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2011/C 330/09

Zrušenie uverejnenia žiadosti podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

22


 

2011/C 330/10

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK