ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2011.330.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 330

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 54
12 listopada 2011


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 330/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1

2011/C 330/02

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (2)

4


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2011/C 330/03

Kursy walutowe euro

5

2011/C 330/04

Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

6

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2011/C 330/05

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

8

2011/C 330/06

Ogłoszenie Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

9

2011/C 330/07

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

10


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2011/C 330/08

Zaproszenie do składania wniosków – Wspólny unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów

11

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2011/C 330/09

Unieważnienie publikacji wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

22


 

2011/C 330/10

Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

 

(2)   Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu

PL