ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 301

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 12. novembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1115/2008 (2008. gada 11. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1116/2008 (2008. gada 11. novembris) par vairāku nosaukumu ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bœuf de Bazas (AĢIN), Kainuun rönttönen (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1117/2008 (2008. gada 11. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV a) sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai

5

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1118/2008 (2008. gada 11. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1075/2008 ar ko nosaka no 2008. gada 1. novembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/845/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 24. oktobris), ar kuru pielāgo pabalstus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļiem un viņu aizstājējiem

11

 

 

2008/846/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 4. novembris), ar ko ieceļ amatā Reģionu komitejas locekli no Itālijas

12

 

 

2008/847/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 4. novembris) par Vidusāzijas valstu tiesībām saskaņā ar Lēmumu 2006/1016/EK, ar ko Eiropas Investīciju bankai paredz Kopienas garantiju attiecībā uz zaudējumiem, ko var radīt ārpus Kopienas īstenotiem projektiem piešķirti aizdevumi un aizdevumu garantijas

13

 

 

Komisija

 

 

2008/848/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 16. jūlijs) par valsts atbalstu C 14/07 (ex NN 15/07), ko Itālija piešķīrusi NGP/SIMPE (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 3528)  (1)

14

 

 

2008/849/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 6. novembris) par Kopienas finansiālo atbalstu 2009. gadā OIE darbībām dzīvnieku identifikācijas un izsekojamības jomā

22

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/850/EK

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 15. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 7. pantā paredzētajiem paziņojumiem, termiņiem un apspriedēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5925)  (1)

23

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes vienotā rīcība 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem

33

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES VI SADAĻU

 

*

Padomes Lēmums 2008/852/TI (2008. gada 24. oktobris) par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu

38

 

 

Labojums

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006 (2006. gada 11. jūlijs), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006.)

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.