ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 301

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
12. november 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2008, 11. november 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1116/2008, 11. november 2008, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris teatavad nimetused („Bœuf de Bazas” (KGT), „Kainuun rönttönen” (KGT))

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1117/2008, 11. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2008, 11. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1075/2008, millega määratakse kindlaks teraviljasektori impordimaksud alates 1. novembrist 2008

8

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/845/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 24. oktoober 2008, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetele ja asendusliikmetele makstavate päevarahade kohandamise kohta

11

 

 

2008/846/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 4. november 2008, Regioonide Komitee Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

12

 

 

2008/847/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 4. november 2008, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele

13

 

 

Komisjon

 

 

2008/848/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16. juuli 2008, riigiabi C 14/07 (ex NN 15/07) kohta, mida Itaalia on andnud ettevõtetele NGP ja SIMPE (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3528 all)  (1)

14

 

 

2008/849/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2008, ühenduse rahalise abi kohta Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni tegevusele loomade identifitseerimise ja jälgitavuse valdkonnas 2009. aastal

22

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/850/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 15. oktoober 2008, teavitamise, tähtaegade ja konsultatsioonide kohta, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) artikliga 7 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5925 all)  (1)

23

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/851/ÜVJP, 10. november 2008, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

33

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2007/852/JSK, 24. oktoober 2008, korruptsioonivastase kontaktpunktide võrgustiku kohta

38

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999) parandused (ELT L 210, 31.7.2006)

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.